Til innholdet

Prosjektnummer

901733

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901733
Status: Pågår
Startdato: 01.10.2021
Sluttdato: 01.11.2023

Utvikling av lærebok i fiskefysiologi som skal benyttes til høyere utdanning og som faglig læreverk for havbruksnæringen

​Det finnes i dag ingen læreverk i fiskens biologi og fysiologi som er egnet til bruk i høyre utdanning ved universitetene. Den siste boka på norsk ble laget i 1992 og har vært ett populært oppslagsverk i utdanning og i havbruksnæringen. Den er i dag svært utdatert. Heller ikke på engelsk er det brukbare læreverk på dette nivået. Løsningene har vært å presentere studenter med kopier av ulike artikler og bokkapitler på engelsk og å gjøre forelesninger til pensum. Dette gir ikke optimal læring, og gir stor frustrasjon blant undervisningspersonell, og studenter. God, oppdatert og lett tilgjengelig biologisk kunnskap er nødvendig i en verden hvor havbruk og teknologi ekspanderer, og hvor utviklingen ikke alltid skjer på fiskens premisser. Mangelfull kunnskap vil lede til suboptimale forhold, velferdsproblemer og sykdom hos fisken. Det er derfor ett prekært behov for ett oppdatert og målrettet læreverk i fiskens biologi og fysiologi som kan brukes i utdanningen av biologer og teknologer. Ett slikt læreverk vil også være ett viktig oppslagsverk for de som jobber i næringen og som vil oppdatere seg i nye problemstillinger.
​• Å utvikle et faglig læreverk i fiskens fysiologi som skal brukes av akvakultur- og teknologistudenter og av dem som jobber i havbruksnæringen og har behov for faglig oppdatering.
• Å utarbeide et oppdatert læreverk som ​representerer den nyeste og beste kunnskapen som er tilgjengelig på området.
​Et dedikert og oppdatert læreverk vil bidra betydelig til økt kunnskapsutvikling hos brukere. Økt kunnskap vil gjøre det lettere å ta de riktige avgjørelsene i praktisk arbeid og der teknologi og biologi møtes. Dette muliggjør at videre utvikling av havbruksnæringen kan gjøres tryggere og på fiskens premisser. Ett oppdatert læreverk vil erfaringsmessig, fungere som ett oppslagsverk for aktører i næringen og vil beholde sin verdi i minst ti år fremover.  
​Ved oppstart av prosjektet vil det nedsettes en prosjektgruppe fra de mest meriterte miljøene nasjonalt og internasjonalt som University of British Columbia, Gøteborgs universitet, Veterinærinstituttet, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Tromsø, Havforskningsinstituttet og NTNU.​

Gruppen er ønsket utvidet med representanter fra Nord Universitet og Universitetet i Bergen (UIB) om mulig. Før oppstart vil det arrangeres et møte med referansegruppen bestående av representanter for næringen, slik at næringens kunnskapsbehov kan ivaretas. Man vil også invitere inn flere andre fra akademia og næring slik at det kan organiseres som et miniseminar.

Endelige temaer og kapitler vil så avstemmes innom prosjektgruppen. De kapittelansvarlige vil lage sine egne undergrupper som skal arbeide i fellesskap frem mot ferdige kapitler. I skriveprosessen holder gruppens ledelse månedlig kontakt med kapittelforfattere og formidler kontakt med grafiske ressurser (NINA og NTNU Grafisk) for produksjon illustrasjoner. Det vil utarbeides en norsk og en engelsk versjon av læreverket. Det vil bli minimum 4 referansegruppemøter for diskusjon av innhold i produktet.

Læreverket vil så distribueres til ulike brukere og gjøres tilgjengelig på NTNU nettsider. Basert på tilbakemeldinger fra brukere, vil revisjon 1 bli fullført ved prosjektets avslutning, i oktober 2023. 

Prosjektet har følgende arbeidspakker (AP-er):

AP1 1: Desember-21. Organisering av deltagerne i skriveprosessen og fordeling av oppgaver
Kontrakter, innhold, referansegruppemøter. Organisering av grafikere og arbeidsgrupper for hvert kapittel under ledelse av NTNU og kapittelansvarlig.
Leveranse
: Avtaler med bidragsytere og grafikere om detaljert fagverk.

AP2: September-22. Skriveprosessen og produksjon av illustrasjoner
Selvstendig prosess med månedlige møter med arbeidsgrupper og NTNU hvor man har diskusjoner om progresjonen i prosjektet.
Leveranse: Tekst og figurer til ett faglig læreverk i fiskens fysiologi.

AP3: November-22. Redigering av innspillene, oversette og sette dette sammen til et helhetlig læreverk
Redigering og justeriner av faglig innhold. Oversettelse og kvalitetssikring av bidrag.
Leveranse: Redigerte, oversatt og fagfellevurderte bidrag.

AP4: Desember-22. Publisere åpent læreverk
Publisere produktet med inviterte partner sammen med FHF. Kommentarer og forslag til justeringer.
Leveranse: Ferdig online kapittelbasert faglig læreverk på norsk og engelsk i fiskens fysiologi.

AP5: Oktober-23. Innhente kommentarer, justeringer av læreverket
Erfaringer fra brukere er svært viktig. Det kan bli større eller mindre justeringer av tekst og innhold. Feil må lukes ut.

Leveranse: Oppdatert læreverk.

​Ved publisering av læreverket vil det bli holdt et seminar for FHF og inviterte gjester hvor man går gjennom bokens intensjon, innhold og bruksområde. Det er også svært viktig å motta ris og ros som gjør at læreverkets verdi kan forbedres. Man vil derfor be om innspill til forbedringer og endringer som kan tas hensyn til i revidert utgave.​

Læreboken og de enkelte kapitlene vil gjøres gratis tilgjengelig på nett og vil oppdateres i en periode etter publikasjon basert på tilbakemeldinger fra brukere.​
keyboard_arrow_up