Til innholdet

Prosjektnummer

901931

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901931
Status: Pågår
Startdato: 01.03.2024
Sluttdato: 01.03.2026

E-lærebok – Havbrukslære

Det er en betydelig etterspørsel etter oppdaterte faglige læreverk som er direkte anvendbare i havbruksnæringen, og i høyere utdanning innen havbruk. Prosjektgruppen har i en toårsperiode jobbet med å utvikle en e-lærebok (Havbrukslære) som dekker seks fagområder: 1) Fiskens fysiologi, 2) Avl & genetikk, 3) Fôr & fôrressurser, 4) Fiskehelse & fiskevelferd, 5) Teknologi & miljø, samt 6) Slakting.

Læreverket er utarbeidet i samsvar med moderne pedagogiske prinsipper og skrevet i en lettfattelig form for studenter ved videregående skole, første års bachelorstudenter og for næringen. Det har vært stor etterspørsel etter dette læreverket, og deler av det er allerede tatt i bruk i undervisningen ved videregående skoler. Man har også fått henvendelser om ønsket utvidelse av læreverket med tema som stressmestring hos laks, filetkvalitet og havbruksledelse. Videre er behovet for oppdatert kunnskap som kan benyttes i undervisningen opp til masternivå, og for andre interesserte som ønsker kunnskapspåfyll på et høyere nivå.

I dialogene med brukere av Havbrukslære, både fra næringen og studenter, har man fått svært positive tilbakemeldinger på den interaktive læringsformen, og det er uttrykt ønske om å inkludere flere moderne pedagogiske verktøy som stimulerer til effektiv læring og som er i tråd med dagens utdanningslandskap og (individuelle) læringsbehov.
Hovedmål
Å videreutvikle prosjektgruppens faglige e-læreverk Havbrukslære for å dekke en større del av verdikjeden, gi en ytterligere fordypning innen de tema som er dekket, og utvide bruken av moderne pedagogiske virkemidler. 
​Oppdrettsnæringen er en kunnskapsbasert næring, og det er viktig at næringsaktører og studenter har tilgang til oppdatert kunnskap på et faglig nivå som passer den enkelte. Læreverket vil bidra til at ny og oppdatert kunnskap tas i bruk for økt kunnskapsbasert verdiskaping, bærekraft og innovasjon i norsk havbruksnæring. Læreverket vil utvikles etter dagens pedagogiske prinsipper, med interaktiv læring som en bærebjelke. Slike varierte læringsformer er etterspurte av næringsaktører så vel som studenter, og gir effektivt læringsutbytte. Læreverket vil være åpent tilgjengelig på nettet og kan derved benyttes som oppslagsverk for næring, forvaltning, studenter og andre som ønsker kunnskap om havbruksnæringen i sin helhet eller innen gitte tema. 

En digital kunnskapsplattform https://www.havbrukslare.no/ dedikert til havbruksnæringen vil være til stor nytte for både næring, studenter og fagfolk som ønsker å lære mer om havbruk.
​Læreverket Havbrukslære består i dag av seks hovedtema (se Bakgrunn, over), der teksten er tilpasset studenter ved videregående skole, første års bachelorstudenter og for næringen. Dette prosjektet vil gi en utvidelse med flere tema, gi en fordypning slik at læreverket også kan brukes til undervisning på universiteter samt utvide bruken av moderne pedagogiske virkemidler.

Læreverket vil være inndelt i åtte hovedtemaer der hvert tema vil ha én til to ansvarlige personer med spesialkompetanse innen sine fagfelt. Teksten vil være oppdatert kunnskap basert på forfatternes egen og andres forskning, nasjonalt og internasjonalt. Forfatterne vil ha kontakt med relevante næringsaktører og forskningsmiljøer for å fremskaffe relevant kunnskap.

1) Tema Fysiologi utvides med “stressmestring” (ansvarlig: Prof. Ø. Øverli, NMBU)
2) Tema Avl og genetikk gis fordypning for universitetsstudenter (ansvarlig: Prof. H. M. Gjøen, NMBU)
3) Tema Fôr og fôrressurser gis ytterligere fordypning for universitetsstudenter og utvides med “fordøyelsesfysiologi” og “regelverk for fôr og fôrmidler”. (ansvarlige: Prof. M. Øverland og prof. L. T. Mydland, NMBU)
4) Tema Fiskehelse og fiskevelferd gis fordypning knyttet til sykdomsmekanismer, vaksinering og sykdomsforebyggelse for universitetsstudenter (ansvarlig: Prof. Ø. Evensen, NMBU)
5) Tema Teknologi og miljø gis fordypning for universitetsstudenter (ansvarlig: Førsteamanuensis O. I. Lekang, NMBU)
6) Tema Slakting utvides med “foredling” (ansvarlig: Prof. T. Mørkøre, NMBU)
7) Nytt tema Produktkvalitet (ansvarlig: Prof. T. Mørkøre, NMBU)
8) Nytt tema Havbruksledelse (ansvarlige: Førsteamanuensis O. I. Lekang og førsteamanuensis T. K. Stevik)

Læringssenteret ved NMBU (H. Sverdvik) og MedXplore (J. H. Lillebo) vil ha ansvar for å produsere interaktive læringsverktøy.
​Prosjektet vil informere om læreverket ved oppstarten av prosjektet gjennom relevante kanaler. Under utviklingen av Havbrukslære har man fått et omfattende nettverk inn mot videregående skoler og næring som også har bidratt aktivt med å kvalitetssikre lesbarheten og relevansen av kapitlene. Disse vil informeres og involveres i det videre arbeidet, som også sikrer at læreverket tas i bruk. Man vil dessuten bruke prosjektgruppens kontakter og formaliserte partnerskap innen industri og utdanning til å formidle om læreverket. Det vil bli informert om læreverket på Aqua Nor 2025. For å nå bredt digitalt, vil det benyttes Google media og en søkemotoroptimaliseringsekspert som har bidratt til layout og vist stor suksess med å vekke havbruksinteresse hos ungdom.
keyboard_arrow_up