Til innholdet

Prosjektnummer

900789

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900789
Status: Avsluttet
Startdato: 15.04.2012
Sluttdato: 30.06.2012

Sikre og mindre arealkrevende fortøyningssystem for havbruksanlegg

Fiskeri og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) ønsker at næringen skal få et bedre grunnlag for å vurdere om det finnes, eller kan utvikles, mindre arealkrevende løsninger på fortøyningssystemer. Tirsdag 5. juni 2012 ble det arrangert et arbeidsseminar (workshop) med en kombinasjon av innlegg/foredrag og gruppearbeid for å belyse problemstillinger knyttet til arealbruk og forankring av flytende oppdrettsanlegg. 
 
Basert på presentasjoner og resultat fra gruppearbeid er det rimelig å konkludere med at det er mulig å få til sikker forankring av oppdrettsanlegg med mindre beslag av bunnareal. Løsninger, teknologi og kunnskap eksiterer og er kjent og anvendes blant annet innen olje- og gassindustrien. Derimot finnes det ikke spesifikke produkter og leverandører for slike løsninger rettet mot forankring av oppdrettsanlegg.
 
Nødvending elastisitet og ankerlinekarakteristikk kan opprettholdes og sikres ved bruk av elastiske element som en del av forankringslinen. Den tekniske hovedutfordringen vil være å sikre nok oppdrift i overflate ved bruk av enten bøyer eller økt oppdrift i flytekragen. Endring av forankring som krever andre type bunnfester og en brattere forankring vil sannsynligvis medføre økt kostand, og det er uklart om mindre arealbruk vil medføre en nytteeffekt som står i samsvar med økt kostnad.
 
Ut i fra presentasjonene og tilbakemeldinger fra gruppearbeidet er det ikke åpenbart i hvilken grad redusert beslag av areal fra forankring av oppdrettsanlegg vil redusere utfordringer knyttet til tilstedeværelse av oppdrettsanlegg i forbindelse med fiskeri. En del av utfordringen knyttet til plassering av oppdrettsanlegg i forhold til fiskeriinteresser ligger i selve tilstedeværelsen av anlegget, like mye som arealbeslag av fortøyning.
 
Basert på disse vurderingene vil man foreslå at videre arbeid vurderes langs to hovedretninger:
1. Utvikling og tilpasning av forankringsløsninger som tåler vertikal last med fokus på mulighet for nye og alternative forankringsløsninger. Man bør legge vekt på løsninger som gir rom for bedre utnyttelse av areal, reduserte kostander og sikre tilgang på areal i større grad enn for å løse mulige utfordringer knyttet til arealbruk mellom fiskeri- og havbruksnæringen.
2. Vurdering av mekanismer og system for å redusere mulig konflikt knyttet til arealbruk og bedre utnyttelse og sambruk av areal i kystsonen.
Tidligere Faggruppe for kystsoneforskning i FHF diskuterte flere ganger problemet med arealkrevende fortøyningssystemer for havbruksanlegg. Kravene til sikkerhet mot rømming medfører at dagens forankringstau kan bli svært lange, og delvis kunne hindre utøvelse av fiske langt utenfor fiskeforbudssonen rundt slike anlegg. FHF ønsker å ta tak i denne problemstillingen, og se om det kan være mulig å utforme fortøyningssystemet på mindre arealkrevende, men minst like sikre måter. Erfaringer og teknologi fra andre næringer vil kanskje kunne utnyttes.
Mål for fase 1:
1. Å gjennomføre et arbeidsmøte (workshop) med bred deltakelse fra aktører i fiskeri- og havbruksnæringen, men også andre relevante næringer som olje og gass og maritime operasjoner.
2. Å kartlegge teknologistatus, utfordringer og behov knyttet til sikre og mindre arealkrevende forankringsløsninger.
3. Å kartlegge muligheter for forbedring og potensiale for nye løsninger som kan dekke behovet.
For fase 1 vil nytteverdien være at næringen og eventuelt FHF får et bedre grunnlag for å vurdere om det kan finnes eller utvikles mindre arealkrevende løsninger. Hvis dette realiseres vil fangstnæringen i mindre grad enn i dag hindres i utøvelse av fiske på grunn av arealkrevende fortøyningssystemer.
Fase 1 gjennomføres med følgende deloppgaver:
1. Innledende arbeid, planlegging, organisering og invitasjon til arbeidsmøte (workshop).

2. Gjennomføring av møtet.
Møtet gjennomføres over en dag, fortrinnsvis på Værnes, eventuelt på Gardermoen. Tentativt tidspunkt for møtet er 4. til 8. juni 2012. Agenda godkjennes i forkant av FHF. Møtet vil være åpent, men invitasjon vil bli sendt til spesielt utvalgte.

3. Rapportering.
Aktuelle næringsaktører for deltakelse i møtet vil være (ikke begrensende):
1. Oppdrettsselskap
2. Fiskeriinteressenter/Kystfiskere
3. Serviceleverandører til havbruksnæringen
4. Leverandører av forankringsutstyr til havbruksnæringen
5. Bedrifter innen marine operasjoner og ankerhåndtering mot olje og gass næringen
6. Leverandører av forankringsløsninger til maritime og olje og gass
7. Det Norske Veritas
Leveranser i fase 1 vil være:
1. Agenda og deltakerliste for arbeidsmøtet
2. Arbeidsmøte juni 2012
3. Rapport med oppsummering av innledende arbeid, møtet og forslag til videre veivalg
keyboard_arrow_up