Til innholdet

Prosjektnummer

900874

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900874
Status: Avsluttet
Startdato: 20.05.2013
Sluttdato: 21.03.2014

Identifisering av videre forskningsbehov innen levende sjømat

En rekke mindre eller større utfordringer/kunnskapshull er identifisert for hver art. Med bidrag fra FHF vil flere av utfordringene som er identifisert i denne undersøkelsen kunne løses gjennom samarbeid mellom næring og FoU-miljø. Det er ikke mulig (eller rettferdig) å prioritere en art eller problemstilling fremfor den andre, men her burde det være mulighet for å få gjennomført flere mindre prosjekter som hver for seg tar for seg konkrete problemstillinger innenfor de ulike artene. Om det skal trekkes frem felles problemstillinger for næringen er det to elementer som kan være verdt å forfølge videre:
 
1. En fellesnevner for flere av artene er manglende tilgjengeliggjøring av eksisterende kunnskap for næringsaktører (fiskere, mottak og kunder). Det er gjennomført flere forsøk hvor resultatene er spredt i rapporter og vitenskapelige publikasjoner. Noen praktiske håndbøker er utarbeidet, som f.eks. “Levende krepsdyr - Fangsthåndtering - Sortering - Transport - Lagring – Kundekrav” som ble utarbeidet under EU-prosjektet CrustaSea. Denne inkluderer imidlertid bare taskekrabbe, sjøkreps og hummer. En oppdatert håndbok som også inkluderer andre arter (kongekrabbe, kråkeboller, kamskjell, blåskjell, m.m.) vil kunne bli et viktig oppslagsverk for eksisterende og nye næringsaktører, samt forvaltning, når det gjelder beste praksis.
 
2. Bestemmelse av optimal transporttemperatur for Levende sjømat. Transport av levende sjømat i Norge i dag foregår med kjølebiler som oftest har satt temperaturer tilpasset transport av ferske produkt (prosessert fisk og kjøtt eller meieriprodukt). For en del arter kan det være at denne “standardtemperaturen” vil være for kald eller varm for å sikre en lengst mulig levedyktighet og transport. Å bestemme den optimale transporttemperaturen for de mest vanlige levende sjømatproduktene i Norge vil derfor kunne bidra til utvidet transporttid og en bedre kvalitet på produktet.
 
En del av utfordringene som er identifisert knytter seg til reguleringer/forvaltning, og kan vanskelig løses gjennom det handlingsrommet FHF har for sine virkemidler. Problemstillinger knyttet til f.eks. regelverk for kamskjelldykking, akvakulturtillatese for hold av levende sjømat samt regulatoriske tiltak i fisket etter hummer og sjøkreps må derfor løses gjennom dialog mellom næringsaktører/ næringsorganisasjoner (FHL/NSL), Havforskningsinstituttet, direktorat og Mattilsyn. Problemstillingene er imidlertid sentrale og har i flere tilfeller blitt prioritert som de mest viktige når det gjelder en videre utvikling av næringen. I så måte kan denne rapporten benyttes som dokumentasjon ovenfor myndigheter eller interesseorganisasjoner for å få en fortgang i behandling av disse problemstillingene.

Noen av problemstillingene som vil kunne undersøkes gjennom FoU-aktivitet finansiert av FHF kan imidlertid bidra med informasjon som vil gjøre det lettere for forvaltning å ta beslutninger i disse sakene. Eksempelvis vil en bedre kunnskap og tilgjengeliggjøring av eksisterende kunnskap om mellomlagring av levende sjømat gjøre det enklere for Fiskeridirektoratet og Mattilsynet å vurdere hvilke retningslinjer som skal være gjeldende for etablering og drift av akvakulturtillatelse i denne bransjen.

For akvakulturtillatelse og retningslinjer knyttet til fangst, mellomlagring og transport legges det nå ned en større innsats på fangstbasert akvakultur av torsk, som ville kunne ha stor overføringsverdi til annen levende sjømat. I dette arbeidet bør man derfor ta hensyn til andre arter enn fisk, da produksjonsformen i prinsippet er den samme for disse artene (fangst av viltlevende organismer som holdes levende før salg).
De mest lønnsomme sjømatproduktene, er de som omsettes levende og når markedet i god tilstand.

For å kunne omsette levende sjømat er man avhengig av å håndtere dyrene på riktig måte og i størst mulig grad imøtekomme dyrenes fysiologiske behov i de ulike leddene av verdikjeden. For levende sjømat er dette:
1. fangst
2. transport til mottak
3. mellomlagring ved mottak (Avhengig av art, fra noen timer til at par måneder)
4. transport via bil eller fly til mellomlagringsstasjon (HUB)
5. mellomlagring av dyr i HUB før videre eksport eller lokal distribusjon.
6. flytransport til endelig marked (internasjonalt)
7. håndtering og lagring i markedet
 
Dersom produktet ikke blir håndtert på riktig måte i alle trinnene av denne verdikjeden vil kvaliteten på produktet reduseres, noe som er vanskelig å gjenvinne før varen når markedet.

Handel med levende sjømat er en relativt liten industri i Norge. Dette til tross for at det langs kysten fangstes flere arter som potensielt vil kunne gi en betydelig høyre lønnsomhet dersom de omsettes levende. De fem artene som har blitt identifisert av FHF til å ha størst potensiale er kongekrabbe, sjøkreps, kamskjell, kråkebolle og taskekrabbe. I tillegg til disse artene finnes det en rekke andre arter som etterspørres levende i markedet.

Siden fangst og omsetning av levende sjømat er en relativt ny næring i Norge er det flere tilpasninger i produksjonen og investeringer som må gjennomføres for å møte kravene forbundet med håndtering og lagring av disse dyrene. I tillegg til utfordringene til eksisterende selskaper som jobber med levende sjømat finnes det en rekke andre næringsaktører (fiskere, produsenter og eksportører) som arbeider med sjømat som potensielt kan omsettes levende, men som kan være forhindret fra å omstille seg til levende produkt på grunn av mangel på kunnskap om f.eks. håndtering, infrastruktur og markedsinformasjon. For at “levende sjømat” som næring skal vokse i Norge er man avhengig av å identifisere hvor kunnskap mangler, slik at fremtidig forskning kan mobiliseres der behovet er størst.

Å identifisere og beskrive behovet for forskning og utvikling i verdikjeden “levende sjømat”, fra fisker til markedet.

Delmål
1. Å kontakte eksisterende og potensielle næringsaktører som jobber med levende sjømat for å identifisere behov for forskning som vil bidra til en videre utvikling av næringen.
2. Å samle og katalogisere eksisterende data om kritiske områder i verdikjeden “levende sjømat” for å identifisere kunnskapshull.
3. Å arrangere arbeidsseminar for næringsaktører som jobber med levende sjømat.
4. Å sammenfatte en kort rapport som vil oppsummere denne informasjonen, samt prioriteringer for videre forskningsbehov.

Prosjektet vil:
• legge grunnlaget for en strategisk og målrettet forskningsinnsats (der behovet er størst) innen levende sjømat næringen.
• utnytte Nofimas “Centre of Excellence for Capture Based Aquaculture” som en plattform for utvikling av levende sjømat I Norge.
• øke det økonomiske og utviklingsmessige potensialet for levende sjømat næringen i Norge.
 
Det overordnede målet i prosjektforslaget er i tråd med prioriteringene i FHF sin handlingsplan for 2012 (“Bedre utnyttelse av marine ressurser”, “Levende fangst, lagring og marked”), hvor resultatene vil bidra til å utvikle “levende sjømat”-næringen i Norge og øke verdiskapingen av Norsk sjømat.

Prosjektet vil gjennomføres gjennom intervju/samtaler med relevante aktører (fiskere, produsenter og eksportører), samt gjennom katalogisering av kjent/publisert kunnskap for å identifisere kunnskapshull. I tillegg vil det arrangeres et arbeidsseminar (workshop) hvor relevante næringsaktører vil bli invitert til å diskutere behovet for forskning for en videre utvikling av den levende sjømatnæringen. Anbefalinger vil bli gitt til FHF om behov for forskning som vil tillate en rask og effektiv utvikling av industrien i Norge.

En ser for seg at prosjektet består av følgende oppgaver:

Oppgave 1: Intervju og samtaler med eksisterende og potensielle selskaper som jobber med levende sjømat
En oversikt over fiskere og selskaper som jobber med levende sjømat vil bli sammenfattet. Informasjonen vil bli hentet fra relevante fiskesalgslag (Skagerrak fisk, Rogaland Fiskesalgslag, Vest-Norges fiskesalgslag, SUROFI and Norges Råfisklag) samt Nofimas og Møreforskings databaser. Relevante aktører vil så bli kontaktet for å identifisere utfordringer og behov for videre forskning og utvikling. Aktører vil også bli gjort oppmerksom på det kommende arbeidsseminaret på levende sjømat.

Intervju og samtaler vil også inkludere aktører som vektlegger prosessert produkt for å identifisere årsak/begrensninger for overgang til levende produkt.

Oppgave 2: Samle og katalogisere publisert data om kritiske områder i verdikjeden
Data vil bli samlet fra vitenskapelige artikler og rapporter (nasjonale og internasjonale) som vi ha fokus på fangst, håndtering, lagring og transport av levende sjømat. Det vil bli lagt vekt på både artsspesifikk og på generisk kunnskap om levende marine organismer.

Informasjonene vil bli katalogisert i henhold til verdikjeden: Fangst og håndtering, levende lagring, transport og marked. Innenfor hver kategori vil kjent kunnskap presenteres, samt behov for videre forskning.

En kort oppsummering vil også bli utarbeidet med oversikt over regelverk og standarder satt av nasjonale og europeiske myndigheter når det gjelder dyrevelferd og hvilke implikasjoner dette kan ha for aktører som jobber med levende sjømat.

Oppgave 3: Arrangere levende sjømat workshop
Et arbeidsseminar (workshop) på levende sjømat vil bli arrangert i løpet av oktober/november 2013. Data samlet inn under oppgave 1 og 2 vil bli presentert på dette seminaret, og inviterte aktører vil bidra til diskusjoner rundt utfordringer knyttet til industrien.

Seminaret vil legge stor vekt på både generelle utfordringer for næringen samt artsrelaterte problemstillinger. Målet vil være å identifisere nøkkelutfordringer for videre utvikling og utvidelse av næringen.
 
Oppgave 4: Overlevere kort rapport til FHF med informasjon om behov for forskningsbehov og prioritering
Et sammendrag fra seminaret og data i oppgave 1 og 2 vil bli summert i en kort rapport til FHF. Videre vil et forslag til et hovedprosjekt på levende sjømat bli utarbeidet som inneholder de viktigste identifiserte utfordringene.
Følgene plan for formidling er lagt:
Oktober 2013: Presentasjon av resultater fra intervju (Oppgave 1) og katalogisert data (Oppgave 2) ved levende sjømat workshop.

Desember 2013: Kort rapport med oppsummering av informasjon fra intervju, katalogisert data og workshop, inklusive prioriterte behov for videre forskning.

Desember 2013: Nyhetsartikkel som presenterer de viktigste resultatene fra prosjektet.
keyboard_arrow_up