Til innholdet

Prosjektnummer

900934

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900934
Status: Avsluttet
Startdato: 15.10.2013
Sluttdato: 28.02.2014

Konferansen FishTech 2014

Dialogkonferansen FishTech ble arrangert 15.–16. januar 2014 av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med FHF og VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) Møre og Romsdal. Konferansen ble holdt i Ålesund og det ble holdt en rekke foredrag med fokus på teknologiutvikling i fiskeflåten. Se også detaljer på SINTEF sine nettsider om FishTech 2014​​​.

Konferansen samlet 110 deltagere der oppslutningen fra det private næringslivet var på nærmere 70 %. Fiskeri utgjorde 34 % og leverandørindustri 35 %.
 
Gjennom konferansen ble det samlet innspill på FoU-behov innenfor områdene energieffektivitet, ombordproduksjon og framtidens utviklingsbehov. Både i gruppearbeidet og via den elektroniske evalueringen i etterkant er det kommet mange innspill.
 
Når det gjelder energieffektiviteten i fiskeriene ble det gitt innspill til blant annet følgende tema for videre forskning og/eller utvikling:
• semi-pelagiske dører, bunnkontakt, gear og fiskeadferd
• optimal bruk av maskineri
• nye seleksjonssystemer
• beslutningsstøttesystemer
Håndtering av fisk ombord i fartøyene skapte stort engasjement blant deltagerne, og det er helt klart et forbedringsområde med mange momenter. Herunder bør følgende områder prioriteres:
• kontroll av fyllingsgrad i sekken/løsninger for fangstbegrensning
• kontroll av flyt i fabrikk
• levendelagring og pumping av fisk
• automatiserte vaskesystemer for fabrikk
• kvalitet-produkt-marked-pris
• helse, miljø og sikkerhet (HMS): Arbeidsmiljø, rekruttering og kompetanse

Økt bruk av informasjonsteknologi og flyt av informasjon mellom fartøy og mellom fartøy og forvaltning har flere utfordringer som bør ses på i framtiden:
• bruk av informasjonsteknologi om bord - bedret kommunikasjon mellom ulike teknologiske løsninger
• utvikling av styresystemer og systemer for beslutningsstøtte
• hvordan løse informasjonsflyt mellom fartøy og fartøy og forvaltning:
o informasjonsflyt i nåtid
o informasjonsflyt av historiske data

SINTEF ønsker en videre satsing på FishTech som arena for dialog og formidling og vil derfor arbeide for en videreføring av konferansen i januar 2015.
Konferansen FishTech 2014  gjennomføres i januar 2014 som en oppfølging av konferansen FishTech 2012 som var en delleveranse av Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter hvitfisk (FHF-900447).
 
FishTech ble avholdt for første gang 24. og 25. september 2012. Den samlet da 56 deltagere, noe som var maksimalt antall deltagere i forhold til møteromskapasitet. I etterkant av konferansen i 2012 ble det gjennomført en elektronisk evaluering, hvor 92 prosent av respondentene svarte at de ønsket å delta på FishTech 2013 dersom temaet ble relevant for dem.
Å skape en varig arena for formidling av resultater fra FoU-prosjekter med vekt på fartøy- og redskapsteknologi for fiskeflåten.
 
Delmål
• Å skape en plass for dialog mellom fiskerinæringen, leverandørindustrien og FoU-miljøer.
• Å etablere FishTech som et merkenavn i norsk og internasjonal fiskerinæring og tilknyttet leverandørindustri. Navnet skal forbindes med den sterkeste arenaen for dialog om innovasjon, løsninger og problemstillinger for norsk og internasjonal fiskerinæring.
Det forventes at en får etablert en varig arena for formidling av resultater fra FoU-prosjekter med fokus på fartøy- og redskapsteknologi for fiskeflåten.
 
Videre vil arenaen fungere som en innspillsarena, hvor innspill framkommet under arrangementet vil samles i en sluttrapport. Disse innspillene vil kunne benyttes som grunnlag for videre FoU-arbeid innen fartøy- og redskapsteknologi. 
Konferansen vil bli planlagt og arrangert av SINTEF Fiskeri og havbruk og vil bli arrangerert etter mal og erfaringer fra FishTech 2012. Basert på innspill framkommet i etterkant av FishTech 2012, vil arrangementet bli justert. Deriblant vil andelen næringsaktører som foredragsholdere, bli søkt økt.

SINTEF vil søke innspill til foredragsholdere fra andre miljøer, da særskilt FHF.
 
SINTEF Fiskeri og havbruk vil i etterkant av konferansen utarbeide en sluttrapport som i korte trekk summerer opp foredragene avholdt under konferansen og innspillene framkommet under gruppearbeidene.
 
Konferansen vil bli avholdt 15. og 16. januar 2014. Med forbehold om endringer.
Resultatene fra konferansen vil bli søkt formidlet via artikler til fiskerifaglige medier som Fiskeribladet Fiskaren, Intrafish m.fl. Foredragene fra konferansen og en oppsummerende rapport vil bli tilgjengelig på FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up