Til innholdet

Prosjektnummer

901466

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901466
Status: Avsluttet
Startdato: 30.06.2017
Sluttdato: 01.01.2018

Arbeidsmøte for økt kvalitet i hvitfisknæringen

• Det ble gjennomført et arbeidsmøte om økt kvalitet i hvitfisknæringen 3. oktober 2017 med 23 deltagere.
• Gjennom gruppearbeid kom deltagerne med forslag til tiltak for kvalitetsforbedring.
• Det ble besluttet å etablere en arbeidsgruppe med deltagere fra Sjømat Norge, Norges Råfisklag og FHF for å følge opp de foreslåtte tiltakene.
Arbeidsmøtet ble gjennomført 3. oktober 2017 på Kystens Hus i Tromsø. Det var 23 deltagere fra forvaltning, fiskeriorganisasjoner og fiskerinæringen.
 
I første del av møtet var det 14 presentasjoner med fokus på hva som kan øke kvaliteten på hvitfisk. Deltagerne ble så delt inn i tre grupper, og hver av gruppene skulle beskrive fire tiltak for økt kvalitet. 
 
Presentasjonene og oppsummering av gruppearbeidene ble sendt ut til deltagerne etter møtet. Det ble besluttet å etablere en arbeidsgruppe med deltagere fra Sjømat Norge, Norges Råfisklag og FHF for å følge opp de foreslåtte kvalitetstiltakene.
I etterkant av arbeidsmøtet ble det etablert en arbeidsgruppe med Sjømat Norge, Råfisklaget og FHF. Gjennom oppfølging av konkrete tiltak for økt kvalitet kan arbeidsgruppen bidra til at oppmerksomheten kontinuerlig er rettet mot kvalitet fremover. FHF vil vurdere å bidra med finansiering av prioriterte tiltak.
Kvalitet er en utfordring for hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdier går tapt som følge av kvalitetsutfordringer. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at markedspotensialet ikke blir utnyttet fullt ut, noe som i så fall kan ha kostet næringen store verdier. 
 
FHF har finansiert en rekke prosjekter som har dokumentert hva som gir god kvalitet gjennom riktig fangstbehandling, råstoffhåndtering og foredling. Med bakgrunn resultatene fra bl.a. disse prosjektene er det videre utarbeidet mye godt opplæringsmateriell som kan brukes av fiskere og industrien. FHF har også satset på teknologiutvikling knyttet til fangstkontroll, skånsom ombordtaking og levendelagring, og automatisert bedøving, bløgging, utblødning og nedkjøling. Det er også dokumentert at god kvalitet gir økt lønnsomhet både for enkelt-bedrifter og bransjen. Når det likevel fortsatt er store muligheter for kvalitetsforbedringer for særlig fersk hvitfisk skyldes det i stor grad at industrien ikke betaler ekstra for godt råstoff og ikke trekker i pris for dårlig råstoff. Det er stor konkurranse om råstoffet og hvis man trekker fiskerne i pris er man redd for å miste leveranser.
 
FHF mener at kvalitetsutfordringene bare kan løses hvis næringen står samlet om dem. Det foreslås å gjennomføre et arbeidsmøte (workshop) for å forstå aktørenes synspunkter og interesser, og avklare om både sjø- og landsiden er villig til å se på og teste virkemidler som kan gi en endring av adferd der viktige interessenter på begge sider av bordet deltar. Aktuelle virkemidler kan være prissystem, kvalitetsstandarder (Skrei, Norsk fersk torsk, Sjøfryst filet), regelverks- og forskriftsendringer, kontroll, sortering, osv.
 
Det er behov for å etablere et omsetningssystem for hvitfisk som fastsetter pris på grunnlag av kvalitet. Systemet kan ta utgangspunkt i prinsippet om at selger er ansvarlig for kvalitet innenfor en omforent kvalitetsstandard. Laksebransjen har en vellykket kvalitetsvurdering hvor det alltid er selger av varen som har dokumentert kvaliteten. I hvitfisk-sektoren er det kjøperen som dokumenterer kvaliteten.
Å gjennomføre et arbeidsmøte for å forstå aktørenes synspunkter og interesser, og avklare om både sjø- og landsiden er villig til å teste virkemidler som kan gi en endring av adferd.
 
Delmål
• Å gjennomføre et arbeidsmøte med sentrale aktører der utfordringene diskuteres, og det avklares hvilke organisasjoner/ personer som skal delta i et eventuelt videre arbeid.
• Å synliggjøre mulige endringer og effekter av et omsetningssystem som motiverer for god kvalitet.
• Å konkludere med om det foreligger tilstrekkelig grunnlag og vilje til å gjennomføre endringer, forslag til mulige endringer som kan testes ut, og hvordan et eventuelt videre arbeid som motiverer til god kvalitet kan gjennomføres.
Det er dokumentert at betydelige verdier går tapt som følge av kvalitetsutfordringer i hvitfisknæringen. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at markedspotensialet ikke blir utnyttet fullt ut. En jevnere og høyere kvalitet på hvitfisk fra Norge vurderes å gi grunnlag for en betydelig økning av verdien på hvitfiskeksporten. 
FHF vil i første omgang planlegge og gjennomføre et arbeidsmøte der sentrale aktører deltar. Møtet gjennomføres i løpet av oktober 2017 på Kystens Hus i Tromsø.
 
Aktuelle deltagere er Norges Råfisklag, Surofi, Norges Fiskarlag, Sjømat Norge, Sjømatrådet, Mattilsynet og “Prosjekt Kvalitet Øst-Finnmark”, samt noen sentrale næringsaktører fra industri og flåte.
 
På arbeidsmøtet legges det vekt på å få tilbakemeldinger om det er interesse fra både sjø og land om å arbeide videre med problemstillingene. Hvis det er et ønske om å gå videre med kvalitetsarbeidet må det avklares hvordan det skal gjennomføres og hvilke organisasjoner/personer som skal delta.  
 
I forkant av møtet bør det beskrives mulige tiltak for økt kvalitet, som så presenteres på selve møtet. Aktuelle tiltak kan være prissystemet, kvalitetsstandarder (Skrei, Norsk fersk torsk, Sjøfryst filet), regelverks- og forskriftsendringer, kontroll og sortering. I tillegg kan det være tiltak som tilsyn, kampanjer, krav til godkjenning av båter, kvalitet i forhold til redskap, 3. parts oppfølging av kvalitetsstandarder, osv.
Resultatene fra arbeidsmøtet formidles på FHF-samlinger for hvitfisknæringen, og på andre relevante møter for bransjen.
keyboard_arrow_up