Til innholdet

Prosjektnummer

901585

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901585
Status: Pågår
Startdato: 15.12.2019
Sluttdato: 01.09.2020

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

De fleste aktørene i hvitfisknæringen er enig om at det er liten sammenheng mellom kvalitet og pris for fersk torsk (og andre fiskeslag) landet av kystflåten. Dette er et problem ettersom prismekanismen i markedet ikke ser ut til å virke på en måte som premierer kvalitet. Da er det dårlige incentiver til å prioritere praksis som fører til høyere kvalitet. Denne utfordringen i førstehåndsleddet forplanter seg nedover i verdikjeden og påvirker lønnsomhet både for enkeltbedrifter og bransjen. 

I torskesektoren er det dokumentert et markedsmessig verditap på grunn av ujevn råstoffkvalitet. Det er derfor også rimelig å anta at varierende kvalitet fører til at næringen ikke klarer å utnytte markedspotensialet fullt ut. Organisasjonene i fiskerinæringen erkjenner markedssvikt i markedet for fersk hvitfisk og har tatt initiativ overfor FHF om få fram forslag til tiltak som kan bedre kvaliteten på kystflåtens landinger. Ved å sammenstille og analysere store nok datasett som dekker kvalitet, redskap, fangstørrelse og andre faktorer som beskriver fangsten, kan det gjennomføres statistiske analyser. Disse gir et mer presist bilde av hva som påvirker kvalitet. Resultatene kan brukes til mer målretta tiltak.  

Dette arbeidet er en direkte oppfølging og samspill med tidligere prosjekter for eksempel prosjektene “Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk: Bedre kvalitet på landinger av hvitfisk fra kystflåten” (FHF-901500) og “Hysefisket etter 2010: Reguleringenes betydning for hysefisket og kan man bruke reguleringer til å bedre kvalitet?” (FHF-901404). 
Hovedmål
Å utvikle modell(er) og gjennomføre statistiske analyser som kvantifiserer sammenhenger mellom redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse, leveringssted og pris/kvalitet for fersk torsk levert av kystflåten. 

Delmål
Å fremskaffe et tilstrekkelig stort og representativt datasett der måling av kvalitet på landinger kobles til sluttseddeldata på enkeltfangstnivå. ​
​Svært mange forhold som fører til dårlig kvalitet på råstoffet er kjent, uten at man er i stand til å kvantifisere hvordan ulike forhold påvirker kvalitet og prisdannelse. Mer presis kunnskap gir mulighet til å kunne sette inn målrettede tiltak der effekten for å redusere verditapet i ulike deler av verdikjedene, er størst. Det vil også gi alle aktørene i næringen fra utøvere, via organisasjoner til myndigheter, mulighet til å diskutere hensiktsmessighet og utforming av eventuelle markedskorrigerende tiltak. ​
Prosjektet har to hovedelementer:
1. Utvikling av et datasett som kombinerer Nofimas fangstskadeindeks og Fiskeridirektoratets sluttseddelregister.
2. Nofima vil utvikle og teste to modeller: En sannsynlighetsmodell som skal estimere sannsynligheten for at uavhengige variabler, som f. eks. redskap, fangstørrelse, sesong, fartøystørrelse kvotestørrelse, påvirker kvalitet på landet torsk. Den andre modellen er en såkalt hedonisk prismodell der Nofima vil estimere sammenhengen mellom kvalitet (god, middels og dårlig) og pris. Modellen vil inkludere hvilke kvalitetsdimensjoner (fangstskader) som er viktig for pris. Denne modellen vil også inkludere de uavhengige variablene som er inkludert i sannsynlighetsmodellen.
​Resultatene vil bli formidlet ved utarbeidelse av en faglig sluttrapport, samt gjennom innsending av vitenskapelig artikkel på engelsk. En norsk versjon av artikkelen publiseres i Norsk Sjømat, og nettsidene til FHF og Nofima. Videre vil det bli utarbeidet en presentasjon, og datasettet gjøres tilgjengelig på Nofimas nettside. Det legges også opp til en nyhetssak på Nofimas nettside og en kronikk i fiskeripressen.
keyboard_arrow_up