Til innholdet

Prosjektnummer

901585

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901585
Status: Avsluttet
Startdato: 15.12.2019
Sluttdato: 01.09.2020

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

Viktig analyse av sammenhengen mellom kvalitet, og pris som kan bidra økt verdi i næringen gjennom at kvalitet premieres
Analysene viser at når andre faktorer holdes konstant så har objektiv kvalitet en relativt liten effekt på pris. Helt konkret ga en 3,3-prosentpoengs økning i andel nedklassifisert torsk en reduksjon i pris på 1,24 prosent.

Fangstredskap har en større effekt på pris ved at torsk fanget med juksa og line oppnådde 6,88 prosent og 7,63 prosent bedre pris enn garn. Samtidig oppnådde torsk fra snurrevad 8,8 prosent bedre pris enn garn. 

Disse resultatene avviker fra idealiserte modeller for perfekt konkurranse hvor sammenhengen mellom kvalitet og pris vil kunne forventes å være langt sterkere, og kan trolig forklares med asymmetrisk informasjon og fiskernes sterke forhandlingsmakt. 

Næring og myndigheter kan bruke denne kunnskapen til å gjøre grep for å få markedet til å fungere slik at kvalitet premieres gjennom virkemidler som auksjon eller reguleringer av fangstoperasjon og fangstbehandling. 
​De fleste aktørene i hvitfisknæringen er enige om at det er relativt liten sammenheng mellom kvalitet og pris for fersk torsk (og andre fiskeslag) landet av kystflåten. I dette prosjektet har Nofima koblet objektive målinger av kvalitet på torsk i enkeltfangster med priser oppnådd for de samme fangstene. Dette har gjort det mulig å analysere i hvilken grad objektiv kvalitet, redskap, fangststørrelse, fiskestørrelse, årsfangst og fangsttidspunkt påvirker pris. 

Analysene viser at når andre faktorer holdes konstant så har objektiv kvalitet en relativt liten effekt på pris. Helt konkret ga en 3,3-prosentpoengs økning i andel nedklassifisert torsk en reduksjon i pris på 1,24 prosent. Fangstredskap har en større effekt på pris ved at torsk fanget med juksa og line oppnådde 6,88 prosent og 7,63 prosent bedre pris enn garn. Samtidig oppnådde torsk fra snurrevad 8,8 prosent bedre pris enn garn. Disse resultatene avviker fra idealiserte modeller for perfekt konkurranse hvor sammenhengen mellom kvalitet og pris vil kunne forventes å være langt sterkere. Asymmetrisk informasjon og fiskernes sterke forhandlingsmakt bidrar trolig til å forklare disse resultatene. Næring og myndigheter kan bruke denne kunnskapen til å gjøre grep for å få markedet til å fungere slik at kvalitet premieres. Det kan gjøres ved å innføre auksjon hvor en nøytral tredjepart sorterer fangster etter kvalitet gjerne med objektive metoder for kvalitetsmåling. Alternativt kan det gjennomføres reguleringer av fangstoperasjon og fangstbehandling med samme hensikt.

Vitenskapelig publisering/ Scientific publications
– Geir Sogn-Grundvåg, Dengjun Zhang, Edgar Henriksen, Sjurdur Joensen, Bjørn-Inge Bendiksen, and Øystein Hermansen, ‘Fish quality and market performance: The case of the coastal fishery for Atlantic cod in Norway, Marine Policy, 127 (May 2021). doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104449 (open access).
​Prosjektet viser at når andre faktorer holdes konstant så har objektiv kvalitet en relativt liten effekt på pris. Asymmetrisk informasjon og fiskernes sterke forhandlingsmakt bidrar trolig til at det ikke er en sterkere sammenheng mellom kvalitet og pris. I rapporten vises det til at næring og myndigheter kan bruke denne kunnskapen til å gjøre grep for å få markedet til å fungere slik at kvalitet premieres. FHF har bidratt til å formidle resultatene gjennom sin samling for hvitfisknæringen 29.10.2020. Resultatene vil også formidles gjennom nyhetssaker og relevante seminarer i en tid fremover.

Prosjektet er godt forankret i sjømatorganisasjonene der Sjømat Norge, Fiskarlaget Nord, Kystfiskarlaget og Norges Råfisklag har deltatt i referansegruppen. Det er viktig at næringsorganisasjonene nå tar saken videre. FHF vil vurdere å bidra til implementering av tiltak som er foreslått i prosjektet.​<
De fleste aktørene i hvitfisknæringen er enig om at det er liten sammenheng mellom kvalitet og pris for fersk torsk (og andre fiskeslag) landet av kystflåten. Dette er et problem ettersom prismekanismen i markedet ikke ser ut til å virke på en måte som premierer kvalitet. Da er det dårlige incentiver til å prioritere praksis som fører til høyere kvalitet. Denne utfordringen i førstehåndsleddet forplanter seg nedover i verdikjeden og påvirker lønnsomhet både for enkeltbedrifter og bransjen. 

I torskesektoren er det dokumentert et markedsmessig verditap på grunn av ujevn råstoffkvalitet. Det er derfor også rimelig å anta at varierende kvalitet fører til at næringen ikke klarer å utnytte markedspotensialet fullt ut. Organisasjonene i fiskerinæringen erkjenner markedssvikt i markedet for fersk hvitfisk og har tatt initiativ overfor FHF om få fram forslag til tiltak som kan bedre kvaliteten på kystflåtens landinger. Ved å sammenstille og analysere store nok datasett som dekker kvalitet, redskap, fangstørrelse og andre faktorer som beskriver fangsten, kan det gjennomføres statistiske analyser. Disse gir et mer presist bilde av hva som påvirker kvalitet. Resultatene kan brukes til mer målretta tiltak.  

Dette arbeidet er en direkte oppfølging og samspill med tidligere prosjekter for eksempel prosjektene “Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk: Bedre kvalitet på landinger av hvitfisk fra kystflåten” (FHF-901500) og “Hysefisket etter 2010: Reguleringenes betydning for hysefisket og kan man bruke reguleringer til å bedre kvalitet?” (FHF-901404). 
Hovedmål
Å utvikle modell(er) og gjennomføre statistiske analyser som kvantifiserer sammenhenger mellom redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse, leveringssted og pris/kvalitet for fersk torsk levert av kystflåten. 

Delmål
Å fremskaffe et tilstrekkelig stort og representativt datasett der måling av kvalitet på landinger kobles til sluttseddeldata på enkeltfangstnivå. ​
​Svært mange forhold som fører til dårlig kvalitet på råstoffet er kjent, uten at man er i stand til å kvantifisere hvordan ulike forhold påvirker kvalitet og prisdannelse. Mer presis kunnskap gir mulighet til å kunne sette inn målrettede tiltak der effekten for å redusere verditapet i ulike deler av verdikjedene, er størst. Det vil også gi alle aktørene i næringen fra utøvere, via organisasjoner til myndigheter, mulighet til å diskutere hensiktsmessighet og utforming av eventuelle markedskorrigerende tiltak. ​
Prosjektet har to hovedelementer:
1. Utvikling av et datasett som kombinerer Nofimas fangstskadeindeks og Fiskeridirektoratets sluttseddelregister.
2. Nofima vil utvikle og teste to modeller: En sannsynlighetsmodell som skal estimere sannsynligheten for at uavhengige variabler, som f. eks. redskap, fangstørrelse, sesong, fartøystørrelse kvotestørrelse, påvirker kvalitet på landet torsk. Den andre modellen er en såkalt hedonisk prismodell der Nofima vil estimere sammenhengen mellom kvalitet (god, middels og dårlig) og pris. Modellen vil inkludere hvilke kvalitetsdimensjoner (fangstskader) som er viktig for pris. Denne modellen vil også inkludere de uavhengige variablene som er inkludert i sannsynlighetsmodellen.
​Resultatene vil bli formidlet ved utarbeidelse av en faglig sluttrapport, samt gjennom innsending av vitenskapelig artikkel på engelsk. En norsk versjon av artikkelen publiseres i Norsk Sjømat, og nettsidene til FHF og Nofima. Videre vil det bli utarbeidet en presentasjon, og datasettet gjøres tilgjengelig på Nofimas nettside. Det legges også opp til en nyhetssak på Nofimas nettside og en kronikk i fiskeripressen.
keyboard_arrow_up