Til innholdet

Prosjektnummer

901500

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901500
Status: Avsluttet
Startdato: 20.12.2018
Sluttdato: 30.04.2020

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk: Bedre kvalitet på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Dokumentasjon i prosjektet er et viktig bidrag til utvikling av forbedringer i leveringskrav og kontrollkrav innen hvitfisksektoren
• Det er mulig å organisere omsetningen i førstehåndsmarkedet som obligatoriske auksjoner som gjennomføres elektronisk eller fysisk.
• Ny måleteknologi er i stand til effektivt å måle blod i muskel på fersk fisk. Objektive målinger vil kunne gi grunnlag for en diskusjon av korrigerende tiltak for å bedre kvalitet inklusiv diskusjon om prissetting og eventuelle kvalitetstrekk.
• Det meste av forskrifter er på plass for å sikre at kystflåten lander fisk av gjennomgående god kvalitet. Enkelte forskrifter kan med fordel gjøres klarere, men framfor alt må de håndheves for å være et egnet instrument for å sikre god kvalitet. Konkret foreslås det krav til flåten støttet opp av forskrifter i forhold til følgende områder: Fangstoperasjoner, fangsthåndtering, sløying, sortering, lagring og begrensning av fangststørrelse, kompetansekrav til fiskere, samt godkjent instruks for håndtering av fangst.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Utgangspunkt for dette prosjektet er at markedet ikke fungerer som korrigerende mekanisme for regulering av kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk i kystflåten. Fra næringens side er det derfor ønskelig med tiltak som kan bidra til gjennomgående bedre kvalitet. I dette prosjektet har Nofima sett på tiltak som omlegging av førstehåndsmarkedet og innføring av en ny måleteknologi. Videre har Nofima studert gjeldende forskrifter som omhandler kvalitet og har foreslått krav til kvalitet og håndtering av fangst.

Hovedfunnene kan oppsummeres som følger:
• Det er mulig å organisere omsetningen i førstehåndsmarkedet som obligatoriske auksjoner. Dette kan gjøres elektronisk, eller som en fysisk auksjon. Ideelt sett kan begge formene gi et velfungerende marked der kvalitet premieres, men mulighetene for manipulasjon er mindre om fisken bys fram i nøytrale auksjonshaller. Dette kan i så fall få en sentraliserende virkning.
• Ny måleteknologi er i stand til effektivt å måle blod i muskel på fersk fisk. Dette vil kunne være en egnet metode for å bedre kunnskapen om sammenheng mellom fangstadferd, råstoffbehandling og blod i muskel. Objektive målinger vil kunne gi grunnlag for en diskusjon av korrigerende tiltak for å bedre kvalitet inklusiv diskusjon om prissetting og eventuelle kvalitetstrekk. Teknologien er også egnet til å bedre produksjonsplanlegging med tanke på råstoffkvalitet.
• Det meste av forskrifter er på plass for å sikre at kystflåten lander fisk av gjennomgående god kvalitet. Enkelte forskrifter kan med fordel gjøres klarere, men framfor alt må de håndheves for å være et egnet instrument for å sikre god kvalitet. Konkret foreslås følgende krav støttet opp av forskrifter:
o Fangstoperasjonen: Påbudt fangstbegrensing og sekkutvidelse for snurrevad (maksimalt 10 tonn for torsk og 5 tonn for hyse). Ståtid på garn bør ideelt sett settes til maksimalt 4 timer, men det anbefales å gjøre praktiske tilpasninger med unntak av når fisken er åtesprengt. I vinterfisket etter torsk bør maksimal ståtid være 20 timer. Ved fiske med garn etter andre arter bør ståtid reguleres strengere. Ståtid for bunnsatt line bør maksimalt være 24 timer og pålesatt maksimalt 48.
o Fangsthåndtering: Bløgging umiddelbart, senest 5 minutter etter at hvitfisken kommer over rekka, utblødning i rennende sjøvann i minst 15 minutter, og påbudt oppbevaring av fisk i kar, kasser eller tanker med kjøling med is, is og vann, eller RSW (nedkjølt sjøvann) med unntak av kveiter som av hensyn til størrelse må unntas. Temperaturen bør ned mot 0 grader før det har gått 4 timer. Når fisk lagres i konteiner høyere enn 60 cm, eller tank, skal minimum 30 % av volumet være is og vann, slurry eller RSW. Alle fartøy må ha utblødningsbinge. Inntaksbinge på snurrevadfartøy må ikke være større enn 2 kubikkmeter og der mint 30 % av volumet skal være vann når bingen fylles. Dette betyr at maksimal fangstkapasitet for et fartøy ikke kan være større enn forsvarlig lagring i tråd med overnevnte. Det betyr 700 kg/kubikkmeter konteinervolum (høyere enn 60 cm) eller tankvolum. Når kasser eller konteinere lavere enn 60 cm anvendes skal nødvendige mengder is anvendes for rask kjøling.​
o Sløying: For hvitfisk, som ikke er åtesprengt, bør det derfor settes et absolutt krav på at den skal være sløyd innen 24 timer etter at den kom ut av havet. Kravet må også gjelde etter at fisken er landet. Åtespregt hvitfisk skal sløyes før det har gått 4 timer. Fartøy må planlegge land​​​​ing i henhold til dette, eller sløye fisken selv innen gitte tidsfrister. Når det sløyes på land holdes fiskebrukene ansvarlig for at sløying skjer innenfor satt tidsfrist.
o Sortering: All fisk skal sorteres etter fangstdøgn og art. Sjødød fisk sorteres ut og gis en egen kategori på sluttseddel.
o Lagring og begrensing i fangststørrelse: All hvitfisk, med unntak av kveiter som av hensyn til størrelse må unntas, bør lagres i kasser, konteiner eller tanker. Når fisk lagres i konteiner høyere enn 60 cm, eller tank, skal minimum 30 % av volumet være is og vann, slurry eller RSW. Dette betyr at maksimal fangstkapasitet for et fartøy ikke kan være større enn forsvarlig lagring i tråd med overnevnte; det vil si 700 kg/kubikkmeter konteinervolum (høyere enn 60 cm) eller tankvolum. Alternativt det volum som rommes i kasser eller konteinere lavere enn 60 cm gitt nødvendige mengder is.
o Kompetansekrav: For å stå i fiskerimantallet må fiskere dokumentere kunnskap om hva som påvirker kvalitet på fisk.
o Dokumentasjon: Alle fartøy skal ha en godkjent instruks for håndtering av fangst. Den skal være slått opp i styrehus, messe eller andre steder tilgjengelig for mannskapet. Den skal omhandle fangstoperasjonen, dokumentasjon av metoder og utstyr for bløgging, håndtering og lagring av fangst, herunder hvor mye fisk som maksimalt kan lagres per tur i henhold til overstående krav. Det må stilles krav til at alle forhold som påvirker kvalitet dokumenteres i fangstdagboken, eller på annen hensiktsmessig måte.
Prosjektet dokumenterer variabel kvalitet og markedssvikt på hvitfisk levert av kystflåten. I rapporten foreslås det tiltak knyttet til organisering av førstehåndsomsetningen, å ta i bruk nye målemetoder for kvalitet, samt nye kvalitetskrav støttet opp av forskrifter. FHF vil bidra til å formidle resultatene gjennom våre samlinger for hvitfisknæringen.  ​

Prosjektet er godt forankret i sjømatorganisasjonene der Sjømat Norge, Fiskekjøpernes Forening, Norges Fiskarlag, Kystfiskarlaget og Norges Råfisklag har deltatt i referansegruppen. Det er nå opp til næringsorganisasjonene å ta saken videre. FHF vil vurdere å bidra til implementering av tiltak som er foreslått i prosjektet.   ​
Råstoffkvalitet er en stor utfordring i hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdier går tapt som følge av kvalitetsutfordringer. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at markedets fulle potensial ikke blir utnyttet fullt ut, noe som også innebærer et tap for næringen samlet sett.​

FHF har valgt å finansiere arbeidet med å kartlegge sammenhenger mellom fartøyers maksimale fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet råstoff, for ved dette å utrede en sertifiseringsordning som tar utgangspunkt i fartøyers systemer for fangstkontroll og kvalitetssikring av råstoff.

Utgangspunktet for arbeidet er at det er store muligheter for kvalitetsforbedringer for fersk hvitfisk. Som nærliggende forklaring på manglende kvalitet framholder FHF at det kan være markedsmekanismen som ikke fungerer godt nok og spesielt påpekes det at det er svake sammenhenger mellom pris og kvalitet. Prosjektets målsetting og de avledede arbeidsoppgavene er rettet mot å finne tiltak og virkemidler som innenfor gjeldene markedsordninger kan være egnet til å bedre kvalitet på fersk hvitfisk. Analyser og tiltakene, er i henhold til utlysningen, avgrenset til fartøyleddet og førstehåndsmarkedet.
1. Å bidra med et best mulig faglig og gjennomførbart grunnlag for en sertifiseringsordning med sikte på økt råstoffkvalitet, som omfatter fangst, fangsthåndtering, bemanning og utrusting for fartøy som lander fersk hvitfisk.
2. Å foreslå kriterier og metoder for måling og gradering av råstoffkvalitet for hvitfisk landet fersk.
3. Å diskutere om og hvordan prismekanismen kan gi incentiver til høy kvalitet på fersk hvitfisk.
Det er dokumentert at god kvalitet gir økt lønnsomhet både for enkeltbedrifter og bransjen. Samtidig er det vist at betydelige verdier går tapt på grunn av kvalitetsutfordringer i hvitfisknæringen. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at næringen ikke klarer å utnytte markedspotensialet fullt ut. En større bevissthet omkring enkle og målbare parametere knyttet til fangsthåndtering, volum og kvalitet kan påvirke adferden hos næringsaktørene og gi økt kvalitet. Det kan bidra til en betydelig verdiøkning i hvitfisknæringen som kommer både fiskere og industrien til gode.​
​Det legges opp til et prosjekt med vekt på å bruke referansegruppen aktivt for å komme fram til faglig gode forslag, med forankring i organisasjonene, til bedring av kvalitet på landingene av hvitfisk fra kystflåten som må være praktisk gjennomførbare. 

Prosjektet vil presentere forslag til:
• sertifiseringsordning med hensikt å høyne råstoffkvalitet
• måling og gradering av råstoffkvalitet for hvitfisk landet fersk
• hvordan prismekanismen kan gi insentiver til høy kvalitet 
 
Nofima vil kartlegge og systematisere de viktigste faktorene som påvirker kvaliteten på landet råstoff, fra fartøyet går fra havn til fangst til leveres. Denne systematiske gjennomgangen vi bruke til strukturerte intervjuer med næringssektoren. Nofima vil vektlegge en representativ spredning på fartøystørrelser, redskap, sesong og geografi og type produksjon råstoffet anvendes til.
 
Undersøkelsen brukes til å gi konkrete råd til utforming av sertifiseringsordninger tilpasset fartøystørrelse og driftsform (fangstbegrensing og ståtid), herunder kompetansekrav til mannskapet, bemanning, dekksutstyr og øvrig utrusning for å kunne levere fersk hvitfisk av høy kvalitet, uten å gå unødig på bekostning av fangsteffektivitet.
 
Kartleggingen vil også bli anvendt til å gi en systematisk anbefaling av hva som bør kunne dokumenteres ved levering basert på de parameterne som påvirker kvalitet på leveringstidspunkt. Anbefalingen vil omfatte dokumentering av halstørrelse, ståtid, åteinnhold, kjøling, herunder temperaturlogging under transport av fangst, tid fra fangst til levering på batch-nivå, logging av oksygeninnhold i levendetanker død fisk, fangstskader, etc.
 
Nofima vil også presentere og diskutere anvendelsen av optisk måling av blod i muskel på landet fisk, med tanke på objektiv gradering av kvaliteten ved levering.
 
Nofima vil foreta sammenlignede studier av det norske markedet for fersk hvitfisk med markedet for fryst hvitfisk landet i Norge og det islandske markedet for fersk hvitfisk. Man vil vektlegge og kartlegge hvordan prismekanismen fungerer med sikte på å diskutere/foreslå endringer som kan gi insentivordninger som med utgangspunkt i gradering av kvalitet påvirker pris til fisker. Dette vil bli gjort med utgangspunkt i at dagens markedsorganisering ikke skal underlegges grunnleggende endringer. 
Det utarbeides kronikk i fiskeripressen og på Nofimas nettside ved oppstart av prosjektet. Ved avslutning av prosjektet utarbeides en faglig sluttrapport og en presentasjon. Videre skal det lages nyhetssak på Nofimas hjemmeside og kronikk i fiskeripressen.​
keyboard_arrow_up