Til innholdet

Prosjektnummer

901644

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901644
Status: Avsluttet
Startdato: 25.05.2020
Sluttdato: 30.04.2021

Kartlegging av landingsmønster for torsk, sei og hyse i Norge

Landingsmønster for torsk, sei og hyse gjennom året og fordelt på regioner er kartlagt, noe som kan være bidrag til at næringen kan gjøre tilpasninger for å øke effektivitet og lønnsomhet
• Prosjektets faglige sluttrapport presenterer landinger av bunnfisk i Norge fordelt på torsk, hyse og sei samt andre kategorier bunnfisk og krepsdyr for årene 2017 til 2019 der landingene er fordelt på fersk eller fryst, geografisk etter Norges Råfisklags inndeling i soner, på fartøystørrelse og på redskap.
• Eksportstatistikken for torsk, hyse og sei presenteres for årene 19912019.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
I prosjektets sluttrapport presenteres landinger av bunnfisk i Norge fordelt på torsk, hyse og sei samt andre kategorier bunnfisk og krepsdyr for årene 2017 til 2019. Landingene er fordelt på fersk eller fryst, geografisk etter Norges Råfisklags inndeling i soner, på fartøystørrelse og på redskap. 

Basert på datasettene er det presentert figurer fordelt på følgende kapitler:
• Nasjonal oversikt over landinger av bunnfisk (kapittel 2)
• Geografisk fordeling av landinger av bunnfisk basert på Norges Råfisklags soneinndeling (kapittel 3)
• Eksportstatistikk for torsk, hyse og sei, der det presenteres eksportstatistikk for årene 1991–2019 (kapittel 4)
• Vedlegg med detaljer i landingsmønster (kapittel 5)
​Gjennom prosjektet har man fått fram fakta om landingsmønsteret for torsk, sei og hyse gjennom året i Norge. Disse data kan være grunnlag for at næringen finner nye og gode løsninger for økt effektivitet og lønnsomhet. Sammenstilling av eksportverdier på ulike produkter viser videre hvordan prisene varierer, slik at man kan sammenligne ulike anvendelser for de mest aktuelle hvitfiskproduktene. 

Faglig sluttrapport og presentasjoner med figurer gjøres tilgjengelig for næringsaktørene gjennom FHF sine nettsider. Videre vil FHF informere om resultatene fra prosjektet gjennom en informasjonssak og på FHFs samling for hvitfisknæringen høsten 2021 i Tromsø.    
Det er viktig å få f​ram fakta om landingsmønsteret for torsk, sei og hyse gjennom året i Norge. Sentrale faktorer er fersk versus fryst, landinger i Nord-Norge kontra resten av landet osv. Basert på disse dataene kan næringen finne nye og gode løsninger for økt effektivitet og lønnsomhet. 

Videre er det nyttig å gjøre en sammenstilling av eksportverdier på ulike produkter, omregnet til sløyd, hodekappet fisk (basert på omregningsfaktor). Dette gir mulighet til å vise hvordan prisene varierer, og man kan sammenligne ulike anvendelser for de mest aktuelle hvitfiskproduktene.
• Å kartlegge landingsmønster for torsk, sei og hyse i Norge.
• Å gjøre en sammenstilling av eksportverdier på ulike produkter, omregnet til sløyd, hodekappet fisk (basert på omregningsfaktor).
​Ved å få fram fakta om landingsmønsteret for torsk, sei og hyse gjennom året i Norge kan næringen finne nye og gode løsninger for økt effektivitet og lønnsomhet. Videre vil en sammenstilling av eksportverdier på ulike produkter gi mulighet til å vise hvordan prisene varierer, slik at man kan sammenligne ulike anvendelser for de mest aktuelle hvitfiskproduktene.
​Datasettene som skal brukes til å generere statistikk for framstilling er Fiskeridirektoratets sluttseddeldatabase og Statistisk sentralbyrå (SSB) sin eksportstatistikk.

Landingsmønster kartlegges for:
• Fersk fisk (torsk, hyse og sei); totalt (2017–2019), fordelt på måned, fordelt på soner i Råfisklagets distrikt, fordelt på fartøystørrelse og redskap.
• Fryst fisk (torsk, hyse og sei); totalt (2017–2019), fordelt på måned, fordelt på soner i Råfisklagets distrikt, fordelt på fartøystørrelse og redskap.

Fartøy deles inn etter faktisk lengde. Utenlandske landinger i Norge inkluderes, men det gjøres på aggregert nivå. Landingsmønster for blåkveite, reke, krabbe og annen bunnfisk kartlegges også gjennom prosjektet.

Det gjøres også en sammenstilling av eksportverdier på ulike produkter, omregnet til sløyd, hodekappet fisk (basert på omregningsfaktor). De aktuelle produktene er: fersk fisk sløyd og hodekappet, fryst fisk sløyd og hodekappet, saltfisk, klippfisk, tørrfisk, fersk filet og fryst filet.

Generert fra datafilene lages det statistikk i henhold til spesifikasjonene over. Disse leveres i to arbeidsbøker (Excel®), én for landingsstatistikk og én for eksportstatistikk, med faner som gjør det lett å slå opp statistikken. I regnearkene vil det også lages figurer som brukes i presentasjonen. Dette gir brukere av statistikken enkel mulighet til å til å gjøre ulike sammenstillinger ut ifra behov.
​Statistikk, presentasjoner og faglig sluttrapport leveres til FHF og publiseres på Nofimas nettsider.
keyboard_arrow_up