Til innholdet

Prosjektnummer

901721

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901721
Status: Pågår
Startdato: 01.12.2021
Sluttdato: 21.01.2024

Utvikle nye metoder og prosesser for produksjon av lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff

Bakgrunn for prosjektet er betydelige utfordringer med å fremstille lagringsstabile proteinprodukter av avskjær fra sild og makrell. I første rekke er det utfordringer knyttet til å unngå oksidasjon av restfett i fiskepulver, for å kunne tilfredsstille produktkrav fra kunder innen fôr- og næringsmiddelindustri. Problemstillingene som adresseres har bred relevans for aktører innen marin ingrediensindustri, rettet mot markeder for næringsmidler, fôr til havbruk og annen matproduksjon, samt fôr til kjæledyr. 

Prosjektet inngår i Pelagias strategi for økt verdiskaping av marine råvarer.
Hovedmål
Å finne best egnet tørketeknologi for fremstilling av lagringsstabile proteinpulver.

Delmål
1. Å velge ut de beste tørketeknologiene, via litteratur- og pilotstudier.
2. Å finne optimale prosessbetingelser for ønskede produktegenskaper, med reduserte produksjonskostnader og minimalt CO2-fotavtrykk.
3. Å optimalisere bruk av antioksidanter i prosessering og lagring.
4. Å implementere avanserte analyser av oksidasjonsparametere.
5. Å utvikle design- og dimensjoneringskriterier, som grunnlag for investeringer.
Forventet nytteverdi er knyttet til mulighetene for å skape merverdier av marine råvarer, og restråstoff spesielt. 

Tørketeknologiene som skal studeres og implementeres, vil kunne åpne for ny produktutvikling og mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon.

Prosjektet inngår i FHFs “Prosjekt i bedrift”-ordning, som sikrer direkte samspill mellom en krevende kunde og en teknologileverandør. Resultatene fra prosjektet forventes å danne grunnlag for implementering i industriell skala.
Prosjektet er  organisert i 5 arbeidspakker (AP-er):

AP1: Omfatter planlegging og vurdering av eksisterende teknologier.
AP2 og AP3: Fremstille råvare, halvfabrikater, og produkt-prototyper med forskjellige tørketeknologier. 
AP4: Avansete analyser av protein- og fettoksidasjon.
AP5: Basert på tidligere prosjekter og kunnskap, har en valgt ut noen teknologier og leverandører som samarbeidspartnere. Det skal gjøres en rekke testproduksjoner hos leverandører, og ved Pelagias fabrikker. Basert på resultater fra testproduksjonene, skal en vurdere investeringer og industriell implementering.

Prosjektorganisering
Prosjektet ledes av Pelagia. Leverandørbedriftene Swiss Combi, AKT International og Ekonek, vil sammen med Pelagia og Nofima, delta aktivt i arbeidspakkene AP3 og AP5. Nofima vil ha ansvar for avanserte analyser av protein- og fettoksidasjon i AP4, integrert med testproduksjoner i AP3. Nofima vil også delta i vurdering av antioksidanter, samt metoder for å redusere oksidasjon under lagring.
Det vil utarbeides en populærvitenskapelig publikasjon eller et nyhetsbrev sammen med Nofima og de andre prosjektpartnerne. En vil også vurdere å lage en videopresentasjon av de forskjellige tørkeprinsippene, prosjektaktiviteter og resultater fra prosjektet.
keyboard_arrow_up