Til innholdet

Prosjektnummer

901900

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901900
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2024
Sluttdato: 15.01.2026

Energieffektiv vannfjerningsteknologi for fremstilling av fiskemel av høy kvalitet

Prosjektet tar opp mulighetene for en betydelig reduksjon av energibruk, og CO2-fotavtrykk, ved fremstilling av fiskemel. Prosjektet vil kunne fungere som modell for lignende industri globalt. Prosjektet vil ha hovedsaklig konsentrere oppmerksomheten om å teste og verifisere tørketeknologier med potensial for å redusere energibruken med omkring 50 % sammenlignet med dagens fabrikker. 

En vil gjøre beregninger sammen med teknologileverandører og FoU-partner, og vurdere tørketeknologiene som en integrert del av en komplett produksjonsprosess. Dette inkluderer effektiv spillvarme-utnyttelse med hjelp av dampkompresjon og høytemperatur varmepumper. Den viktigste årsaken til at tørketeknologier basert på overhetet damp og vakuum, ikke er implementert fullt ut for høykvalitets fiskemel, er manglende verifisering av at produktkvaliteten kan opprettholdes med denne type tørker. Det er derfor viktig å finne de optimale prosess-parameterne, og dokumentere med pilotstudier og analyser.

Prosjektet bygger delvis på prosjektet “Tørking av protein med overhetet damp: Fase 1” (FHF-900948), og prosjektet “Utvikle nye metoder og prosesser for produksjon av lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff” (FHF-901721).
Hovedmål
Å utvikle ny, eller teste ut, eksisterende og alternative teknologier, for mer energieffektiv og miljøvennlig fremstilling av høykvalitets fiskemel fra pelagisk fisk.
 
Delmål
1. Å gjennomføre forstudium for kartlegging og beskrivelse av eksisterende metoder for vannfjerning og tørking.
2. Å velge egnede løsninger for fysiske tester (pilotstudier), målinger og analyser på bakgrunn av forstudium.
3. Å finne optimale prosessparametere for produktkvalitet og energieffektivitet, ved hjelp av fysiske tester, i egnet størrelsesformat, av de valgte løsninger.
4. Å vise ved målinger og beregninger, redusert CO2-avtrykk og energiforbruk fra produsert mengde høykvalitets fiskemel, og sammenlignet med eksisterende metode.
5. Å måle og beregne total produksjonskapasitet av høykvalitets fiskemel, ved bruk av ny teknologi.
6. Å dokumentere bevaring av produktkvalitet ved bruk av valgte teknologiske løsninger, egentlig like god eller bedre kvalitet som Norse LT-94, og med gode tekniske egenskaper tilpasset problemfri lagring, transport og fôrproduksjon.
7. Å fremskaffe beslutningsunderlag for oppskalering til industriell implementering.
Følgende nytteverdi er forventet:
1. Produsere høykvalitets fiskemel, med lavere energibruk og lavere utslipp av CO2 enn i dag, og etablere grunnlag for investeringer.
2. For kunder, og etter hvert for konkurrenter, ved at leverandørbedriftene vil kunne øke salg av mer energieffektiv og miljøvennlig teknologi.
3. Økt lønnsomhet ved produksjon av fiskemel, via reduserte energikostnader.
4. Resultatene vil kunne fremme produktkvalitet ved redusert oksidasjon sammenlignet med dagens varmluftstørker. Overhetet damptørker vil også kunne gi bedre forhold for hygienisk produksjon.
5. En vil kunne øke kapasitet av høykvalitets fiskemel, til en lavere produksjonskostnad.
6. En vil redusere risiko for støveksplosjoner, ved at en har inert gass i form av overhete damp eller vakuum, sammenlignet med varmlufts-tørking.

Resultatene vil også kunne bidra til redusert luktutslipp (lokal miljøforbedring). Dersom en lykkes, vil resultatene ha global interesse og nytteverdi, med redusert energibruk og redusert CO2-fotavtrykk. Både vakuum-tørker og overhetet damptørker vil kunne åpne for økt implementering av varmepumpeteknologi i fiskemelindustrien.
Prosjektets utviklingsaktiviteter er organisert i følgende fire arbeidspakker (AP-er):

AP1: Forstudium og valg av tekniske løsninger for tester og målinger
AP2: Pilotskala- og fullskalatester med aktuelle tørketeknologier
AP3: Proteinkvalitet, kjemiske og tekniske egenskaper
AP4: Datagrunnlag for oppskalering

Tester må planlegges så tidlig som mulig på grunn av leveringstid for utstyr og ombygginger. En har også måttet gjøre et visst forstudie i forbindelse med søknadsarbeidet, for å kunne gjøre avtaler med aktuelle leverandører. En har valgt å bruke milepæler hvor en vil bestemme neste trinn, og ikke definerte faser. 
Prosjektet inngår i FHFs “Prosjekt i bedrift”-ordning, som sikrer direkte samspill mellom en krevende kunde og en teknologileverandør. Resultatene vil benyttes som grunnlag for implementering hos Pelagia, både i ny fabrikk og i eksisterende fabrikker. Industripartnerne vil benytte prosjektresultater i markedsføring og salg til andre kunder.  

I tillegg til publisering av faglig sluttrapport vil en utarbeide nyhetsbrev sammen med Nofima og de andre prosjektpartnerne. Prosjektresultatene vil også bli presentert i form av foredrag ved aktuelle konferanser.
keyboard_arrow_up