Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900037

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900037
Status: Avsluttet
Startdato: 10.04.2008
Sluttdato: 01.07.2008

Workshop om fangstbasert akvakultur 2008

Arbeidsmøtet  ble gjennomført i regi av flåteleddets Villfiskforum og fiskeindustriens Filetforum. Vesterålen Fiskeripark v/Stian Reinholdsen var engasjert for å ta seg av det praktiske opplegget.

Arrangementet var todelt. Den første dagen ble lagt opp som et seminar der siste nytt fra forskning, forvaltning og næringen selv blir presentert. Den andre dagen var satt av til diskusjoner med oppdeling i flere grupper. Her diskuterte man hvordan interessen for levende fangst i flåten kunne økes.
 
Videre hadde man en temadel om pumping av levende og sløyd fisk med vekt på velferd og kvalitet. Målet var å komme frem til retningslinjer for konstruksjon og drift av pumpesystemer for å sikre god fiskevelferd og hvordan man kunne forhindre skade eller kvalitetstap som følge av pumping av både levende og sløyd fisk. Til denne delen var både leverandører av pumpesystemer, forskere, produsenter, fiskere og oppdrettere invitert. I alt var det 53 påmeldte deltakere.

Formidling
Møtet ble annonsert på hjemmesidene til FHF, FHL, Norges Fiskarlag, Råfisklaget og Vesterålen Fiskeripark. Innlegg og konklusjoner er foruten nettsidene til FHF lagt ut på Vesterålen Fiskeripark sin nettside.
Fangstbasert akvakultur (fiske for levende lagring og oppfôring) har lange tradisjoner i Norge. Næringen har et stort potensial for økt verdiskaping, særlig for mellomlagring og oppfôring av villfanget torsk. Fiskerinæringen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og regjeringen (gjennom sin felles plattform – “Soria Moria-erklæringen”) har en felles målsetting om å videreutvikle fangstbasert akvakultur som en driftsform som øker verdien av tilgjengelig kvote. Liknende arrangementer har vært gjennomført tidligere.
• Å etablere en møteplass for de som jobber med fangstbasert akvakultur (fiskere, fiskeindustri, forskere og forvaltning).
• Å presentere driftskonsept, forskningsresultater og ideer som kan bidra til videreutvikling av næringen.
• Å diskutere hvordan man i fellesskap kan legge forholdene bedre til rette for at denne næringen kan bli en aktuell driftsform for større deler av flåten.
Nytteverdien forventes å være at man får:
1. formidlet FHF og næringens arbeid innen fangstbasert akvakultur.
2. identifisert flaksehalser for den videre utviklingen av næringen
3. avklart i hvilken grad (og hva som skal til for at) fangstbasert akvakultur kan bidra til større lønnsomhet og bedre kvoteutnyttelse i norsk fiskerinæring.
Forvaltning og næring har en felles målsetting om å videreutvikle fangstbasert akvakultur som en driftsform som øker verdien av tilgjengelig kvote. Det var derfor ønskelig å videreføre tidligere års arrangementer med et arbeidsmøte (workshop) om fangstbasert akvakultur på Myre i Vesterålen onsdag 4. og torsdag 5. juni 2008.

Prosjektorganisering
Arrangør er flåteleddets Villfiskforum og fiskeindustriens Filetforum, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag og Vesterålen Fiskeripark.

Prosjektledere på vegne av FHF: Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg og Filetforum v/ Kristian Prytz.

Arbeidsmøtet (workshop) vil annonseres på nettsidene til FHF, FHL, Norges Fiskarlag, Råfisklaget og Vesterålen fiskeripark. Det legges opp til en forhåndsomtale i FiskeribladetFiskaren.

Innlegg og konklusjoner legges ut på nettsidene til FHF og Vesterålen Fiskeripark.

keyboard_arrow_up