Til innholdet

Prosjektnummer

900523

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900523
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2010
Sluttdato: 31.12.2011

Utvikle faghåndbok i fangstbasert akvakultur

“Levendefangst” eller “fangstbasert akvakultur” som fiske, føring og mellomlagring av levende torsk er en viktig del av, startet i moderne tid i Alta og Lofoten/Vesterålen på slutten av 1980-tallet. Fra den spede begynnelse og fram til i dag har fartøyene som har deltatt i dette fiskeriet, tilegnet seg mye praktisk viten og sitter i dag på en unik erfaringsbasert kunnskapsbase, og da i all hovedsak om hvordan snurrevad kan brukes til fangst av levende torsk. Svært mye av kunnskapen er basert på prøving og feiling, og gjelder alle deler fra fangstmønster, hivehastighet, ombordtaking/røkting av fangst, føring av fisk til mottaks- og akklimatiseringsmerd, overføring og røkting og oppfôring frem til slakting. Når nye fartøy har meldt sin interesse for dette fiskeriet, har uerfarne fiskerne ofte startet uten noen form for opplæring, og samme feil har dessverre altfor ofte blitt gjentatt.

Tilsvarende er det flere anlegg som har tatt i mot levende villfanget torsk, i all hovedsak fra snurrevadflåten, som har manglet enkle råd og veiledning for hva som kreves av utstyr og prosedyrer for å kunne lykkes med denne nye formen for akvakultur. Den levende torsken har enten gått direkte inn i vanlig produksjon, blitt mellomlagret kort tid (4 til 12 uker) eller fôret frem til neste års sesong starter i januar. Også mottakssiden har tilegnet seg mye kunnskap om mottak og restitusjon, sortering, oppbevaring og fôring. I likhet med fangstleddet sitter mottakssiden med mye uskrevet erfaringsbasert kunnskap. Noen mottaksanlegg satset friskt på fangstbasert akvakultur, men ga opp aktiviteten etter kort tid. For å unngå lignende tilfeller vil det være viktig å få klarlagt årsakene til dette.

I tillegg til den erfaringsbaserte kunnskapen som for det meste er fremskaffet gjennom prøving og feiling av yrkesutøverne, har det også kommet resultater fra mer FoU-baserte prosjekter, i all hovedsak utført av Nofima AS, Tromsø, og Havforskningsinstituttet, Bergen. Dessverre har disse resultatene, i likhet med mange andre offentlige prosjektresultat, for det meste sirkulert i akademiske kretser, og i mindre grad kommet næringsutøverne til gode.

For å få sammenstilt resultatene i en lett tilgjengelig form har FHF bidratt med midler til produksjon av håndboken. Denne faghåndboken vil være for alle som har planer om å starte opp med fangstbasert akvakultur. I dag er det dessuten et lovpålagt kompetansekrav (forskrift) for fangst og føring av levende villfisk for videre oppforing (jfr Fiskeridirektoratet, J-123-2012, Kapitel XVIII: Fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring, § 86). Siden det per dags dato ikke foreligger formelle kurs som kan gi næringsutøveren denne kompetansen, er håndboken et mulig utgangspunkt for å gi interesserte lesere en felles forståelse av metodikk og prosedyre som er nødvendig for denne nye fangstformen.

Det har vært lagt stor vekt på å sette sammen materiale til håndboken i en form som kan være tjenlig i undervisningsformål. Materialet er blitt illustrert med bilder og videosnutter fra perioden 1999 til 2011 som illustrerer, om enn ikke alle, så i all fall de mest avgjørende arbeidsoperasjonene i fangstbasert akvakultur med hensyn til optimal velferd og høy overlevelse. For hver arbeidsoperasjon fortelles det ikke bare hvordan ting bør gjøres, men også hvorfor de bør utføres på den beskrevne måten.
Fangst av levende torsk for mellomlagring og oppfôring er et interessant alternativ til konvensjonell anvendelse av torsk. Både fangst-, føring og lagring av levende torsk krever imidlertid spesielle fangst- og håndteringsprosedyrer for optimal overlevelse hos fisken. 

I dette prosjektet vil en samle inn og systematiserer resultater fra eksisterende og relevant FoU-arbeid samt erfaringsbasert kunnskap som vil være viktig med hensyn til optimal velferd og overlevelse hos villfanget torsk. Materialet vil bli utgitt i form av en faghåndbok for næringen (jfr. målsetting i FHFs handlingsplan for 2010 hvor det under kapitlet “Bedre utnyttelse av marine ressurser” tas sikte på å lage en faghåndbok om fangstbasert akvakultur).

Dette vil sammen med utforming og etablering av en nettside for Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur også danne grunnlaget for kursmateriell. 

Under utarbeidelsen av håndboken vil det bli lagt vekt på å beskrive praktiske prosedyrer for hvorledes de forskjellige arbeidsoperasjonene skal og bør utføres. Det vil bli gitt en kort forklaring på nødvendig utstyr og hvorfor dette må utformes slik.

Prosjektet vil bli et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Nofima Marin AS. Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur vil finansiere journalistarbeidet og web-tilpasning.
Å få sammenstilt og systematisert FoU- og erfaringsbasert viten innen fangstbasert akvakultur, og gjøre denne kunnskapen lett tilgjengelig for utarbeiding av faghåndbok (kursmateriell) og nettside (video).
Prosjektet vil ha stor nytteverdi for næring og forvaltning. I dag finnes det liten eller ingen litteratur som er lett tilgjengelig for en yrkesutøver som ønsker å starte med fangstbasert akvakultur. Det gjelder like mye for fangstdelen som for den delen av næringen som tar i mot fisk for mellomlagring og/eller oppforing. En enkel og lettlest faghåndbok eller nettside som beskriver utstyr og praktiske prosedyrer som er nødvendig for å oppnå et akseptabelt resultat, vil hindre unødvendig bruk av ressurser i form av tid og penger. Aktørene vil slippe å gjøre de samme feil som andre har begått før. Mest sannsynlig vil en slik faghåndbok kunne senke terskelen for å starte med fangstbasert akvakultur.
Prosjektet vil bli gjennomført på følgende måte:

Del I: Fangst og føring
Eksisterende kunnskap blir samlet inn ved hjelp av spørreskjema samt telefonintervju av de 8-10 fiskerne (eller rederne) som har best og lengst erfaring med fangst av levende torsk med snurrevad. En vil også forsøke å inkludere det som måtte finnes av andre redskaper. Sammen med resultater fra FoU- arbeid settes det sammen et første utkast til faghåndbok for flåteleddet.  Dette arbeidet bør være ferdigstilt ultimo mars/primo april 2011, samtidig med at et første grovutkast til faghåndbok må foreligge.  Håndbok med veiledninger, tegninger samt bildemateriale vil bli evaluert gjennom levendefisksesongen 2011 (april–juni )hvor en bl.a. tenker seg kortere hospitering for validering av prosedyrer om bord på levendefiskfartøy anno 2011.  Arbeidet sluttføres høsten 2011, eller tidlig 2012.

Av sentrale emner som må inngå i håndbok og som beskriver utstyr og prosedyrer for fangst og føring av levende torsk om bord i snurrevadfartøyet kan være:
• Settemønster for snurrevad, inkludert betraktning om fangstmengde begrenset oppad
• Taueperiode, med hovedvekt på hivehastighet og prosedyre for inntak av siste to kveiler av tau, samt haling av snurrevad opp mot overflate for å unngå for mange ”flytere” (redusert oppstigningshastighet)
• Ombordtaking av fisk fra snurrevadpose
• Sorteringsbord og sorteringskriterier
• Føring av fisk, prosedyrer for vannmengde og fordeling.
• Lossing av fangst

Del II: Mottak- og restitusjon / oppforingsrutiner
På samme måte vil erfaringskunnskap fra mottak av villfisk, og da i første rekke torsk, bli innhentet og systematisert. En vil så langt som mulig forsøke å innhente informasjon fra samtlige av de aktører som har tatt i mot og mellomlagret vill torsk fra 2001 og fram til i dag. I den grad det er mulig å skaffe informasjon om forskjellige ”fisketypers” anvendbarhet til videre oppforing, vil også dette bli gjort.

Resultater fra FoU-arbeid på fôring av vill fisk vil også bli tatt med i håndboken.  Et grovutkast til del II, vil være ferdigstilt til ultimo april/primo mai 2011. Sammen med del I vil grovutkastet bli evaluert i løpet av sesongen for mottak av levende, vill torsk, før arbeidet med tekst, tegninger og bilder sluttføres høsten 2011, eller tidlig 2012.

Mottak
1. Veiing, måling og telling. Om alternative metoder for kontroll i forhold til eierskifte (Justervesenet), fangst- og ressursavregning (Fikseridirektoratet), velferd og tidspunkt for fôring (Mattilsynet)
2. Sorteringskriterier; hvilke skader er uakseptable og bør fjernes?
    a. Hvilke teknologier finnes for sortering på merdkanten
3. Mottaksmerder: flat bunn for hvile, hvordan lages en mottaksmerd?
    a. Hvordan fungerer svømmeblæren, og
    b. Hvordan repareres punkteringen?
    c. Hvor lang tid tar det før torsken svømmer ”normalt”?
    d. Hvordan registrerer vi avvikende atferd og kan fjerne fisken?
4. Tilvenning til fôr
    a. Hva og hvor mye spiser vill torsk i fangenskap?
    b. Tørr, myk eller våtfôr
5. Slakting av torsk
    a. Slakteriforskriften
    b. Pumping
    c. Trenging

Aktuelle forskrifter og regelverk
Dette regelverket inngår her.

Organisering
Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Fangstseksjonen og Nofima Marin AS (Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur), med seniorforskerne Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling som prosjektledere. Prosjektansvarlig vil være Bjørnar Isaksen. Prosjektstyring vil bli lagt til Havforskningsinstituttet.

På områder hvor de to instituttene mangler kompetanse, vil det samarbeides med andre som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og aktørene ute i næringen.

Tidsplan
Sammenstilling av erfaringsbasert kunnskap, samt resultater fra FoU-arbeid bør foreligge med et første grovutkast til en faghåndbok juni 2011. Ferdigstillelse forventes ultimo 2011/primo 2012.
 
Leveranser
Prosjektets hovedleveranse vil være en praktisk rettet faghåndbok i fangstbasert akvakultur på torsk. Betydelige deler av materialet vil være i form av instruksjonsvideoer og illustrasjoner. Man ønsker derfor å tilpasse form og metoder til nett. Denne blir tilgjengelig på nettsiden til det nye kunnskapssenteret og vil ha lenker (til og) fra områdets viktigste bidragsytere.

Som bok eller grunnlag for kurs kan det utarbeides papirversjon (pdf) tilpasset kursets mål. Ferdigstilling av kursmateriell ligger ikke inne i dette prosjektet, men forutsettes startet, gjerne i samarbeid med arrangør av kurs (som Fiskeriparken Myre i Vesterålen).
Materialet vil bli utgitt i form av en faghåndbok for næringen i tråd med målsettingen i FHFs handlingsplan under kapitlet “Bedre utnyttelse av marine ressurser” der “lage en faghåndbok om fangstbasert akvakultur” er eget kulepunkt.

Dette vil sammen med utforming og etablering av en nettside for Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur også danne grunnlaget for kursmateriell.
keyboard_arrow_up