Til innholdet

Prosjektnummer

901247

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901247
Status: Avsluttet
Startdato: 15.04.2016
Sluttdato: 01.03.2017

Fôr til torsk i fangstbasert akvakultur (FBA) – Kunnskapsstatus, arbeidsseminar og anbefalinger: Forprosjekt

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Villfanget levendelagret torsk skal tilbys mat etter maksimalt 4 uker. Den kan så lagres videre inntil 12 uker etter fangst. Lagring ut over 12 uker krever særlig tillatelse, men gitt konsesjon kan fisken benyttes i fangstbasert akvakulturproduksjon der fisken fôres. I dag benyttes hovedsakelig lodde, sild eller avskjær fra pelagisk industri som fôr. Dette er mat som villfanget fisk i stor grad aksepterer, og man kan også oppnå god tilvekst. Tilgang, kvalitet og pris på lodde og sild varierer, i tillegg er logistikk med lagring og fôring krevende.

For at levendelagring og oppfôring av villfanget torsk skal utvikle seg videre er det nødvendig med et formulert fôr som er tilgjengelig uavhengig av sesong og har forutsigbar kvalitet. Kunnskap om torskens ernæringsbehov gjør at man har fôr-resepter som ikke begrenser fiskens vekstpotensiale. Det er imidlertid en utfordring å få fisken til å spise etter at den er fanget, og det er vist i forsøk at andelen varierer med hvilket fôr som benyttes.
 
Konklusjon av arbeidsseminaret var som følger: Hovedvekt av anbefalinger fra næringsaktørene for videre satsning på utvikling av fôr til villfanget torsk er behovet for et kommersielt tørrfôr med dets fordeler med tanke på lagringsstabilitet og transport. Den viktigste utfordringen vil da være å utvikle et fôr som villfanget torsk aksepterer som mat og er villig til å spise.
Arbeidsseminaret var nyttig for næringsaktørene. Etablert kunnskap ble presentert sammen med erfaringsbasert kunnskap. Et direkte resultat var at enkelte næringsaktører sammen med en fôrleverandør ble enig om å samarbeide videre i et prosjekt. Dette prosjektet er FHF med på å finansiere.
Det er et mål i nasjonale strategier å øke volumet av villfanget torsk satt i merd.

I følge dagens regelverk skal man tilby villfanget torsk fór etter 4 uker, og etter 12 uker trer akvakulturregelverket inn. En av flaskehalsene for å kunne videreutvikle langtidslagring av villfanget torsk har vist seg å være fôr. I dag tilbys ofte torsken sildeavskjær eller lodde, men det er gjort flere forsøk på utvikling av et kommersielt fôr, uten å lykkes i stor nok grad. Et prosjekt bør gjennomføres slik at man kan få samlet og delt eksisterende kunnskap til aktører i næringen, og få anbefalinger for videre satsning på utvikling av fôr til villfanget torsk.
 
Klyngeprosjektet Arena Innovasjon Torskefisk (AIT) har i sine strategier vurdert det som viktig å se på mulighet for å utvikle et godt egnet fôr til torsk satt i merd, og vurdert det som riktig å begynne med en kartlegging av allerede eksisterende forskning og kunnskap. I FHFs handlingsplan for fiskeri- og fartøyteknologi er en målsetting å øke lønnsomhet og verdiskaping ved fangsbasert akvakultur gjennom hele året og øke volum av torskefisk satt i merd.

• Å innhente kunnskapsstatus over FoU innen utvikling av fôr og fôringsstrategier til villfanget levendelagret torsk.
• Å avholde et arbeidsseminar (workshop) i etterkant av kunnskapsinnhentingen.
• Å konkretisere anbefalinger, basert på de kravspesifikasjoner til fôret som kommer opp på arbeidsseminaret.

Forprosjektet anses å ha stor nytteverdi for aktører som ønsker å øke volumet av torskefisk som er langtidslagret i sjø, og som er avhengig av fôring for å lykkes med dette.

Det er mange ulike aktører som har arbeidet med utfordringene knyttet til fôr, både private initiativ og forskningsbasert. En sammenstilling av kunnskap vil ha stor nytteverdi og bli ansett som som både riktig og nødvendig.

En løsning på problemene knyttet til fôr er avgjørende for å lykkes med levendelagring som sesongforlengende strategi. En forlengelse av sesongen vil kunne gi økt lønnsomhet og mer stabil sysselsetting.
Kunnskapsstatusen bestilles fra Nofima, og skal inneholde all relevant kunnskap med referanser. Dette gjelder både tilgjengelig forskning og grå litteratur (ikke publisert). Det er en forutsetning at det samarbeides med pågående prosjekter innen tema, som for eksempel prosjektet CATCH i Nofima.
 
Nofima har tilgang til de største vitenskapelige litteraturdatabasene som dekker publikasjoner på biologi og ernæring hos fisk. Den viktigste er Web of Science®. I databasene gjennomføres referansesøk med utgangspunkt i definerte søkekriterier. Ettersom kunnskapsoppsummeringen er definert til art, vil torsk være et av søkekriteriene. I tillegg vil det være naturlig å søke etter publikasjoner som dekker tilvenning av villfisk til fôr i fangenskap noe bredere, av typen oversiktsartikler på tema. Basert på treff i databaser gjennomgås publikasjonene, og dersom de er relevante vil de inngå i kunnskapsoppsummeringen.

Styringsgruppen har vært involvert i utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen og vil være aktiv i utvikling av bestillingen for kunnskapsinnhenting og planlegging av arbeidsseminaret.

Arbeidsseminaret er tenkt gjennomført i Tromsø, for å være i tilgjengelig avstand for de mest aktive levendelagringsmiljøene i Nord-Norge. Den vil gjennomføres i begynnelsen av juni 2016, foreslått dato 8. juni 2016. I tillegg til formidling av kunnskapsstatus fra Nofima, vil andre FoU-miljøer bli invitert til å presentere sitt arbeid på fôr til FBA. Bedrifter som deltar vil bli oppfordret til å komme med kravspesifikasjoner til fôret og konkretisere behov.

Man tar sikte næringsaktører, medlemmer i AIT, FoU-institusjoner (Nord Universitet, Nofima, SINTEF), andre kunnskapsmiljøer/forskningsstasjoner, Innovasjon Norge, FHF m.fl. vil deltaspå seminaret.

Prosjektorganisering
Fiskeriparken vil være prosjektleder og ansvarlig koordinator mellom styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe og Nofima. Fiskeriparken planlegger, inviterer og gjennomfører arbeidsseminaret, samt sørger for leveransene til FHF.

Leveransene vil være detaljerte bestillinger for kunnskapsinnhenting til Nofima, informasjon om arbeidsseminaret, levering av kunnskapsstatus fra Nofima, oppsummering av seminaret og prosjektrapport.
 
I styringsgruppen sitter det næringsaktører med erfaringsbasert kompetanse og direkte kjennskap til utfordringer knyttet til fôr og FBA, enten ved at bedriftene selv har drevet på med levendelagring i lengre tid eller at de har forsøkt utvikle ulike typer fôr til FBA.

Referansegruppen består av forskere/doktorer som direkte arbeider med problemstillinger knyttet til fôr eller som i sin doktorgrad/arbeidsfelt har bred kunnskap innnenfor emnet fiskefôr. I referansegruppen er det representanter fra Nofima, Biomar og Skretting.
Følgende formidling er planlagt:
• arbeidsseminar: Formidling av kunnskapsstatus
• pressemelding/pressedekning: FiskeribladetFiskaren samt Kyst og Fjord

Kunnskapsstatus vil også videreformidles i kompetanseutviklingsprogrammet til klyngen.
keyboard_arrow_up