Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900125

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900125
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2008
Sluttdato: 31.12.2008

Mellomlagring og oppfôring av villfanget fisk: Forprosjekt

19.01.2010 15:54:48 Statusrapport:
Prosjektplan for hovedprosjektet er utformet i dette forprosjektet.


25.02.2010 14:54:59 Sluttrapport:
Resultatet av dette forprosjektet er en prosjektplan for et større hovedprosjekt om mellomlagring og oppfôring av villfanget fisk (tidl. vedlagt).

Levendefanget villfisk stiller spesielle krav til bl.a. fôring, sortering og merdteknologi. Det er tidligere gjort flere mindre prosjekt innen denne tematikken. For å kunne få bedre tilvekst, mindre dødlighet, høyere fiskevelferd og en totalt sett bedre lønnsomhet i dette konseptet er det nå nødvendig å gjennomføre et større koordinert hovedprosjekt.

Det vil i første fase bli gjennomført et forprosjekt der aktuelle FoU-institusjoner, Villfiskforum og Fileforum deltar. Forprosjektet skal resultere i en prosjektplan for hovedprosjektet, med fokus på fôring og videre oppdrett og slakting av villfanget fisk. Det stilles særlige krav til brukerstyring/næringskontakt, evaluering og formidling ved gjennomføring av et slikt prosjekt. Prosjektet bør ha en varighet på 3 år, men deles inn i faser der brukerne (styringsgruppe) har mulighet til å korrigere innretningen på prosjektet til næringens beste.

Prosjektet er forankret i Villfiskforums handlingsplan for 2008 - 2009 (kap. 3.1). Dette skal ses i sammenheng med et hovedprosjekt om teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende villfisk (jfr. Villfiskforums handlingsplan kap. 2.1).
Målsettinger

1. Videreutvikle egnet fôr for levende villfisk (torsk og evt. hyse).

2. Utvikle gode systemer (sortering m.m.) for i størst mulig grad å redusere antall villfisk som ikke tar til seg føde.

3. Prøve ut og dokumentere potensiell kvalitetsøkning på korttidslaget villfanget fisk (bl.a. loddetorsk og torsk/sei fanget ved oppdrettsanlegg).

4. Bidra til kostnadseffektive løsninger for optimal slakting, foredling og produktutvikling av oppfôret villfisk.

5. Bidra til videre utvikling og kommersialisering av mellomlagringsutstyr.

6. Starte opp innledende forsøk / vurderinger angående fangst og videre oppfôring av andre arter enn torsk (sei, hyse, m.fl.).

7. Bidra til langsiktig kompetanseoppbygging.

8. Oppnå beredskap og kapasitet til å kunne gjennomføre mindre FoU-oppgaver/prosjekt på en rask og ubyråkratisk måte.
Dersom det foreslåtte prosjektet blir gjennomført vil det gi ny kunnskap som vil øke lønnsomheten ved økt fangst og levering av levende villfisk. Resultatene av prosjektet vil også kunne bidra til økt lønnsomhet i hele verdikjeden innen fangstbasert akvakultur, samt til bedre fiskevelferd og miljø. Prosjektet vil også være svært relevant for å kunne heve kvaliteten på konvensjonell villfisk.

Se bakgrunn.

Prosjektet vil ikke ha noen formell styringsgruppe. Filetforum og Villfiskforum følger prosjektet.

Forprosjektet vil resultere i en detaljert plan for gjennomføring av hovedprosjektet. Oppstart av dette formidles på hjemmesidene til FHF og de institusjonene som er med på prosjektet.
keyboard_arrow_up