Til innholdet

Prosjektnummer

900293

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900293
Status: Avsluttet
Startdato: 01.07.2009
Sluttdato: 01.06.2013

Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring i fangstbasert akvakultur: Hovedprosjekt

Sammenligning av sekking og pumping som ombordtakingsmetode for levende torsk
Forsøkene viser at under forutsetningen om gode forhold for levendefangst og god sortering så er det lite som skiller de to ombordtakingsmetodene i utmattingsgrad, skader, overlevelse og heling på torsk. Selv om der var signifikante forskjeller i materialet så var ikke forskjellene entydige i retning en av metodene, og hverken på skade, fysiologi eller dødelighet var det alarmerende nivåer.

Forsøkene, spesielt på fysiologisiden viser at variasjonsbredden er naturlig stor. Under samme forutsetninger så fant man at metodene ikke var forskjellige fiskevelferdsmessig og at valg av ombordtakingsmetode kan gjøres av andre hensyn. Feilstilling av pumper under tømming av transporttanker kan imidlertid føre til høy andel av klemskader uavhengig av ombordtakingsmetode. For øvrig var fisk satt i merd i god tilstand alle kriterier vurdert under ett med påfølgende lav dødelighet og god heling av de mindre skadene som slapp gjennom sortering.

Det anbefales å se nærmere på vannkvalitet under tømming av rom, samt at mottaksbinger, renner og lignende i større grad utformes for effektiv sortering. Deler av resultatene fra sammenligning mellom sekking og pumping vil bli sendt til fagfellevurdering og publisering i vitenskapelig journal.

Oksygenering av transporttanker for levendetorsk
Ett tokt med formål om å undersøke kritisk oksygenmetning for stresset fisk og effekt av oksygenering på restitusjon ble gjennomført om bord på snurrevadfartøyet M/S Bernt Oskar i 2012. Det ble ikke funnet forhøyede kritiske oksygenmetningsverdier eller endring i oksygenforbruk over tid like etter fangsting. Begge resultater var noe uventet, men forklares ut fra en moderat til lite stresset fisk i forsøkene.

Videre, siden antatt dårligste regime med hensyn til vanngjennomstrømming og oksygennivå under forsøkene gav like god restitusjon som oksygenerte regimer, fant en ikke klare effekter av oksygenering. At fisken i forsøkene var lite stresset er noe atypisk, men forklares av den store tilgjengeligheten av fisk og tilsvarende korte hal med lite utmattende svømming. Det ble ikke observert noen negative effekter av oksygenering og en kombinasjon med tilsetting av oksygen kan anbefales i tillegg til ordinær vanntilførsel for eksempel i tilfeller med raskt synkende eller vedvarende lave oksygenverdier.

Gitt de eksperimentelle begrensningene ved feltforsøk, der man har liten kontroll på stressnivåer og tilsvarende stor variasjonsbredde, vil det være nødvendig å repetere forsøk under mer kontrollerte betingelser i laboratorium. Siden man ikke fant klare grenser i dette forsøket, men tidligere har funnet indikasjoner på problemer med oksygenopptak hos nylig fanget fisk ved 70 % metning, så anbefales det fortsatt å ha høy metning de første timene etter fangst. Deler av resultatene fra oksygeneringsforsøkene vil bli sendt til fagfellevurdering og publisering i vitenskapelig journal.

Fartøyutforming for fangst og føring av levende fisk for kystflåten
Rammebetingelsene for valg av fartøyskonsept var at det skulle være under 15 meter og egnet for rigging med snurrevad og føring av levende fisk. Det ble utarbeidet en utførlig kravspesifikasjon i samarbeid med to redere som var interessert i nybygg. Begge rederier ønsket god kapasitet på føring av levendefisk, samtidig som de ville kunne lagre bløgget/sløyd fisk i containere. Tidligere forskning fra Havforskningen og Nofima viser at flatt bunnareal er en minimumsfaktor for føring av levendefangst, derfor ble skrog designet for å maksimere dette. Det innebar et skrog med liten avsmalning og stor bredde.

For å maksimere totalt bunnareal samtidig som en får fleksibilitet til å operere med containere parallelt med levendefisk ble det gjort et design med tre separate lasterom; en stor sentertank i full høyde og to sidetanker gjort grunnere for å utnytte båtbredden maksimalt. Dette ble gjort for to skrog; et på 14,99 x 6 meter med åpent dekk og ett på 14,99 x 6,5 med lukket shelterdekk. Føringskapasitet for levende fisk på designet med 6 meter bredde blir estimert til om lag 5 tonn for sentertank og til sammen 5 tonn for sidetanker dersom disse også nyttes til levendefangst. På designet med 6,5 meters bredde øker en føringskapasitet i sentertank til om lag 6 tonn. Selfa Arctic har fått tegningsgrunnlaget for skrog på 14,99 x 6 og vil forhåpentlig bruke det til å bygge en kombinert teine/ snurrevadbåt til fisker på Myre.

Parsnurrevad for økt ilandføring av levende torsk
Parsnurrevad som fangstform vil øke effektivitet under torskefiske hos en flåtegruppe som i vanlig fiske med snurrevad sliter med problemer og lav effektivitet på grunn av liten taulengde, liten not og knapp maskinkraft for å trekke snurrevaden. Forsøkene utført i 2010 og 2011 viste med all tydelighet at metodikken som ble utviklet/tatt i bruk i Canada på slutten av 1960-tallet, med små modifikasjoner kan tas i bruk av små snurrevadfartøy i Norge (“Småsnurrevad” < 15 meter). Taulengde kan fordobles, og det kan og bør benyttes en større og tyngre not. Redskapsinstrumentering vil sikre at redskapen opprettholder optimal fasong under fangstoperasjonen, noe som er spesielt viktig når det fiskes med fartøy med forskjellig lengde og tyngde (deplasement).

Pilotforsøk i prosjektperioden har også vist at en modifisert parsnurrevad-teknikk mest sannsynlig ville kunne benyttes pelagisk i fløytfisket etter hyse på sommer/ettersommer. Under alt fiske med snurrevad inntreffer det situasjoner med til dels store fangster. Et samarbeid mellom to fartøy vil derfor være ønskelig ut fra HMS (helse, miljø og sikkerhets)-hensyn.

Parsnurrevad blir betraktet som partrål i norsk fiskerilovgivning, men vil, med utsikter for et friere redskapsvalg, kunne bli en aktuell fangstform for den mindre kystflåte som sliter med kvalitetsproblemer (garn) og/eller lav inntjening (line).

Fiskerinæringen, fiskeindustrien og FHF har en felles målsetting om å utvikle fangstbasert akvakultur (FBA) som en lønnsom alternativ driftsform. Også regjeringens felles plattform (“Soria Moria-erklæringen”), Fiskeri- og kystdepartementets ferskfiskstrategi og Stortingsmelding nr. 19 (2004–2005) om Marin næringsutvikling vektlegger FBA som en nasjonalt viktig strategi for økt marin verdiskaping og bedre utnyttelse av begrensede kvoter. Næringen har en langsiktig visjon om at opptil 20 % av all torsk skal kunne landes levende, noe som utgjør ca. 30 000 tonn per år. For å kunne nå dette målet er det nødvendig med et godt og konstruktivt samarbeid mellom næring, forskningsinstitusjoner og forvaltning.
 
For å koordinere FHFs finansiering av FoU-arbeid innen FBA er det (i regi av flåteleddets Villfiskforum) utarbeidet en egen handlingsplan som skal konkretisere aktuelle prosjekt/oppgaver. Som ledd i dette arbeidet har FHF besluttet å starte opp to hovedprosjekt innen FBA; “Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk” (FHF-prosjekt 900296) og “Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende fisk” som er beskrives her. Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for at FBA kan videreutvikles som en bærekraftig næring, gjennom teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende fisk, med vekt på lønnsomhet og fiskevelferd.
 
Havforskningsinstituttet står som ansvarlig institusjon for prosjektet og har spesielt sammen med Nofima Marin (tidligere Fiskeriforskning) kompetanse og lang erfaring innen FoU-arbeid innen FBA (se referanseliste). Havforskningsinstituttet har en internasjonalt ledende kompetanse på flere felt og har en særlig sterk posisjon blant annet innen fiskeatferd, fiskeriteknologi og velferd til fisk i oppdrett. I instituttets vedtekter, fastsatt av Fiskeri og kystdepartementet (FKD), er ett av instituttets formål å utforske havets og kystens miljø og biologi og utvikle hensiktsmessig teknologi som grunnlag for fiske, fangst og havbruk. Forskning på området fiskevelferd og fiskevelferdsindikatorer er også forankret og prioritert i tildelingsbrev til Havforskningsinstituttet fra FKD: “HI er ansvarlig leverandør av forskningsbasert kunnskapsstøtte innen fiskevelferd til Mattilsynet. Arbeidet med å bygge opp kompetansen på fiskevelferd skal gis høy prioritet”. Sammen med SINTEF Fiskeri og havbruk utgjør Havforskningsinstituttet og Nofima de forskningsmiljøene som har ansvar for gjennomføringen av de ulike delmål og arbeidspakker beskrevet under. Samlet utgjør disse tre instituttene en konstellasjon som sikrer nærings- og forvaltningsinteressene i teknologiutviklingen innen FBA.
 
For å oppnå målsetningene innen FBA er det flere områder innen fagfeltet som må undersøkes og dokumenteres. Prosjektet her setter fokus på fire områder som bør undersøkes i løpet av en 3-års periode.  Dette er ombordtaking, transportfase, fartøyutforming og fiskeredskaper.
Å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for at fangstbasert akvakultur (FBA) kan videreutvikles som en bærekraftig næring, gjennom teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende fisk, med vekt på lønnsomhet og fiskevelferd.
 
Delmål (med ansvarlig institusjon i parentes)
• Å evaluere og utvikle metoder for ombordtaking og flytting av torsk: eksisterende og ny teknologi (Nofima).
• Å evaluere transportfase for torsk, herunder overvåking av fisketilstand, overvåking og krav til miljø, og utvikling/uttesting av alternativ føringstankutforming (Havforskningsinstituttet).
• Å evaluere og utvikle fartøyutforming for fangst og føring av levende fisk for kystflåten (SINTEF).
• Å utvikle parsnurrevad og not for økt ilandføring av levende torsk (Havforskningsinstituttet).
 
Delmålene henger på flere steder sammen og kan synes å overlappe med hverandre. Dette har sammenheng med organiseringen av samarbeidet på tvers av institusjoner som hver for seg har sine ansvarsområder. For hvert av delmålene skal det tilstrebes deltakelse fra alle institusjoner men av ulikt omfang avhengig av blant annet kompetanseområde.
Prosjektet anses å ha stor nytteverdi for næringen, og for forvaltningen.
 
En evaluering av ulike ombordtakingsystemer vil hjelpe både nye og eksisterende aktører i næringen i valg av system. Prosjektet tar sikte på å danne ett solid kunnskapsgrunnlag som basis for nybygg eller ombygging av eksisterende fartøy. Det samme gjelder for romutforming og vanntilførsel. Per i dag finnes det ikke utprøvde alternativ til perforert dobbeltbunn og sjøvannspumper. Prosjektet vil kunne gi svar på om andre alternativer kan gi et tilfredsstillende resultat både økonomisk og fiskevelferdsmessig.
 
Snurrevad er i dag det redskapet som er mest brukt innen levendefangst. Mange kystfartøy er for små for å kunne legge om til snurrevad alene. Utvikling av parsnurrevad derimot vil medføre at mange mindre fiskefartøy kan gå sammen og komme inn i levendefisknæringen. Not til levendefangst av torsk har et stort potensial sett i historisk sammenheng, som vist tidligere i forsøk utført ved Havforskningsinstituttet og Nofima. Både parsnurrevad og bruk av not til levendefangst av torsk er i dag forbudt. Næringen vil derfor ha stor nytte av at forvaltningsinstitusjoner er med og evaluerer og fremskaffer nødvendig kunnskapsgrunnlag slik at teknologiutviklingen skal harmonere med forvaltning og en eventuell nyåpning for bruk av redskap og driftsform.
Prosjektet er delt inn i 6 ulike arbeidspakker (planlegging, ombordtaking, transportfase, fartøyutforming, alternative redskaper og rapportering). Arbeidspakkene vil bli gjennomført i perioden 2009–2012, i samsvar med aktivitetsplanen.
 
Arbeidspakkene vil i grove trekk følge delmålene for prosjektet, med unntak av arbeidspakke 1 som er en arbeidspakke for detaljplanlegging av forsøk og arbeidspakke 6 som er rapportering og publisering.
Det planlagte prosjektet har stor nyskapings- og nyhetsverdi. Prosjektet skal formidles fiskeripressen, og omtales på de respektive institusjoners og FHF sine hjemmesider.
 
Prosjektet skal også kommuniseres ved foredrag på relevante møter, seminarer og konferanser.

Prosjektet vil levere minst en rapport for hvert delmål / arbeidspakke. Bruk av de respektive ansvarlige institusjonenes rapportserier vil bli brukt for hvert av delmålene. En sluttrapport som sammenfatter delrapportene vil også gå fra Havforskningsinstituttet til FHF.
 
Datainnsamling skal tilstrebes slik at det kan skrives vitenskapelige publikasjoner fra prosjektet. Målet er til sammen tre manus som forsøkes publisert gjennom fagfellevurdering i internasjonale tidsskrift.
 
Korte fremdriftsrapporter vil bli utarbeidet årlig for publisering på FHFs hjemmesider.
keyboard_arrow_up