Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900123

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900123
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2008
Sluttdato: 31.12.2008

Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende fisk: Forprosjekt

Prosjektets hovedmål er å bidra til en bærekraftig fangstbasert akvakultur (FBA). I denne utviklingsprosessen er det viktig at de ulike fasene av den understøttes av relevant forskning. De økonomiske hensyn er som regel ufravikelige i næringsutvikling og vil være viktig for relevansvurdering i prosjektet. Likeledes er forhold som unødig kompromitterer fiskevelferd uforenelig i utvikling av FBA som samfunnsmessig berettigget næring.

Arbeidet inn mot regelverk er også sentralt for å kunne styre utvikling og forvaltning i samme retning. I dette prosjektet er det teknologi for fangst, håndtering og føring som er i fokus. Dette tilsvarer i stor grad den delen av FBA som fisker tar hånd om før fisken selges og går over i akvakulturfase.

Innenfor denne "fiskerfasen" skal man vurdere bruk av lerretsløft, og vakumpumpe-ombordtaking og forflytning av fisk. Transport av torsk i levendefisktanker er den neste naturlige delen det skal utføres forskning på. Herunder skal det vurderes alternativ romutforming og vanntilførsel til dagens tradisjonelle dobbeltbunn og sjøvannspumper, så vel som forslag til gode metoder/krav for overvåkning av fiskens tilstand og miljø. Erfaring og kunnskap fra brønnbåtnæringen vil her være sentralt.

De to siste delmålene har begge med målsetningen om økt ilandføring av levende fisk. De fleste av dagens levendefangst fartøyer er ombygde fartøyer som ikke nødvendigvis er optimale for FBA. Fartøyutforming for fangst og føring av levende fiske, med vekt på kostnadseffektive løsninger for kystflåten er derfor en del av hovedprosjektet.

Den siste delen av prosjektet er vurdering av parsnurrevad og not for økt ilandføring av levende torsk.

Resultatet av dette prosjektet har blitt en prosjektplan for et større 4-årig prosjekt innen fangstbasert akvakultur, som skal gjennomføres av Havforskningsinstituttet (prosjektleder), Nofima Marin AS og Sintef Fiskeri og havbruk, i samarbeid med næringen, se prosjektet Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring i fangstbasert akvakultur: Hovedprosjekt (FHF 900293). Det legges opp til å starte et parallellt hovedprosjekt om mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk, se Fangstbasert akvakultur: mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk (FHF 900296).

Det må utvikles mer skånsom og effektiv teknologi for fangst, ombordtaking og føring av levende fisk (inkl. pumping, sortering, dekksarrangement og føringsrom). Det er tidligere gjort flere mindre prosjekt innen denne tematikken, eksempelvis FHF-prosjekt 333024-1, som omhandler optimal føringskapasitet for levende villfanget torsk.

Det vil først bli gjennomført et forprosjekt der aktuelle FoU-institusjoner og Villfiskforum / FHF deltar. Forprosjektet skal resultere i en prosjektplan for et hovedprosjekt, med fokus på teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende fisk.

Det stilles særlige krav til brukerstyring/næringskontakt, evaluering og formidling ved gjennomføring av et slikt hovedprosjekt. Hovedprosjektet bør ha en varighet på 3 år og deles inn i faser der brukerne (styringsgruppe) har mulighet til å korrigere innretningen på prosjektet til næringens beste. Det må søkes samfinansiering med andre finansieringskilder (Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, forskningskvote m.m.) ved gjennomføringen av hovedprosjektet.

Hovedprosjektet er forankret i Villfiskforums handlingsplan for 2008–2009 (kap. 2.1). Dette skal ses i sammenheng med et hovedprosjekt for mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk (jfr. Villfiskforums handlingsplan kap. 3.1).
Å klarlegge status, FoU-behov og tilgjengelig kompetanse når det gjelder teknologi for fangst, håndtering og føring av levende fisk. Dette arbeidet skal resultere i en god prosjektplan for hovedprosjektet.

Målsettingene med hovedprosjektet er:
1. Å dokumentere og fremme videre utvikling av redskap for levendefangst gjennom praktiske forsøk (også redskap som (stor)teine, ruse og snurpenot er aktuelle).
2. Å dokumentere og videreutvikle praktiske og kostnadseffektive systemer for ombordtaking, sortering og veiing av levende villfisk, med særlig vekt på fiskevelferd og HMS.
3. Å fremme forslag til gode og kostnadseffektive logistikkløsninger for den fangstbaserte næringen.
4. Bidra til langsiktig kompetanseoppbygging inne aktuelle fagfelt.
5. Oppnå beredskap og kapasitet til å kunne gjennomføre mindre FoU-oppgaver/prosjekt på en rask og ubyråkratisk måte.
For å videreutvikle fangstbasert akvakultur som en lønnsom og bærekraftig næring må nye fartøytekniske løsninger utvikles og utprøves. Dette også med hensyn til den mindre kystflåten.

Dersom det foreslåtte prosjektet blir gjennomført vil det gi ny kunnskap som vil øke lønnsomheten ved økt fangst og levering av levende villfisk. Resultatene av prosjektet vil også kunne bidra til økt lønnsomhet i hele verdikjeden innen fangstbasert akvakultur, samt bedre fiskevelferd og miljø (redusert drivstofforbruk). Prosjektet vil også være svært relevant for å kunne heve kvaliteten på konvensjonell villfisk.

Det er utarbeidet en prosjektplan for et hovedprosjekt innen teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende villfisk.

Denne er delt opp i 6 arbeidspakker:
Arbeidspakke 1: Planlegging av forsøk.

Arbeidspakke 2: Evaluering og utvikling av metoder for ombordtaking og flytting av torsk: eksisterende og ny teknologi.

Arbeidspakke 3: Evaluering av transportfase for torsk, herunder overvåking av fisketilstand, overvåking og krav til miljø, og utvikling/uttesting av alternativ føringstankutforming.

Arbeidspakke 4: Evaluering og utvikling av fartøyutforming for fangst og føring av levende fisk for kystflåten.

Arbeidspakke 5: utvikling av parsnurrevad og not for økt ilandføring av levende torsk.

Arbeidspakke 6: Dataanalyser, rapportering og publisering.

Prosjektet vil ikke ha noen formell styringsgruppe. Villfiskforum følger prosjektet.

Forprosjektet vil resultere i en detaljert plan for gjennomføring av hovedprosjektet. Oppstart av dette formidles på hjemmesidene til FHF og de institusjonene som er med på prosjektet
keyboard_arrow_up