Til innholdet

Prosjektnummer

900563

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900563
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2011
Sluttdato: 01.07.2011

Fangstbegrensning i snurrevad: Forprosjekt

Undersøkelsen baserer seg på en rekke intervjuer med snurrevadfiskere og redskapsprodusenter og en spørreundersøkelse. Resultatene viste stor enighet i at fangstbegrensning i en aller annen form ville være nyttig for snurrevadflåten. For de minste fartøyene ble sikkerhetsaspektet fremhevet som det viktigste, både med hensyn til personell og fartøy. Representanter for denne flåtegruppen gav klart utrykk for at ved store fangster ble ikke kvalitet tatt vare på slik den burde. Mottakskapasiteten stod på ingen måte i forhold til den store fangsten fartøyets redskap var i stand til å komme opp med.
 
Også for den middels store flåten ble sikkerhet nevnt, men det var først og fremst begrenset mottakskapasitet og problemer med å beholde kvalitet som ble nevnt som det største problemet. En god del av de middels store fartøyene som var med i undersøkelsen var av eldre type, og med begrenset ombordtakingskapasitet. Sekk med fangst måtte ofte ligge utenfor skutesida mens fangst tatt om bord ble sløyd, hodekappet og lagt i containerer/kasser.
 
De aller største fartøyene hadde som forventet få eller ingen problemer med sikkerhet. En ikke ubetydelig av denne flåten fryser fangst, og er ikke interessert i store fangster som ikke kan fryses unna etter hvert. Mindre, men jevnere fangster vil være å foretrekke for denne flåten. Men alt i alt var to av tre snurrevadfiskere svært interessert i at det ble utviklet en form for fangstbegrensning. Og dersom det var slik at en innretning for fangstbegrensning ville koste penger, så var det mange som var villig til å betale både 50 tusen, enkelte 100 tusen kroner, i alle fall så lenge det kunne bevises at en slik innretning/anordningen var å stole på.

I dag hadde snurrevadfiskeren nærmest ingen indikasjon på halets størrelse før pose brøt overflaten, og da var det i seneste laget å regulere fangstmengden.

Konklusjon og anbefaling
Hovedformålet med dette forprosjektet var å undersøke om der var et ønske om, og behov for en form for fangstbegrensing i snurrevad. Med bakgrunn i muntlig og skriftlig tilbakemelding fra en relativ stor gruppe aktive snurrevadfiskere, kan en konkludere med at der er stor interesse i at det startes et FoU arbeid på snurrevad.
 
Undersøkelsen startet opp med begrensning av fangst med hensyn til mengde, men ganske raskt dukket det opp andre problemstillinger rundt snurrevad. Artsseleksjon for torsk og hyse ble av flere betegnet som interessant, likeledes ble forhold rundt kvadratmaskeposen tatt opp av svært mange med forespørsel å tilpasse spesifikasjonen til dagens flåtestruktur og tilgang til materialtyper.
 
Med bakgrunn i den store interessen som snurrevadflåten har vist for fangstbegrensning/regulering, anbefales det derfor at det startes et hovedprosjekt på snurrevad med følgende delaktiviteter:
• Fangstbegrensing med hensyn til mengde.
• Fangstregulering med hensyn til art, primært skille torsk fra hyse, og om mulig fra sei.
• Fangstregulering av fiskestørrelse. Omarbeiding, tilpasse og nyansere spesifikasjoner for kvadratmaskepose.
I de siste 20 årene er det stadig flere kystfiskefartøy som har lagt om redskapsbruken fra garn og line til snurrevad. I dag er det over 300 fartøy som tar hele eller deler av sin kvote med snurrevad (Odd Olsen Råfisklaget, 2009, personlig meddelelse). I kystflåten er det bare fartøy som fisker med garn som bringer på land mer fisk enn snurrevadflåten. Og stadig foregår det en konvertering fra line og garn til snurrevad.
 
Samtidig med økt effektivitet, hører en ofte om store snurrevadhal, og om dårlig kvalitet på fisk som bringes på land. Dette skyldes ikke de store halene i seg selv, for kvaliteten på fisken er helt på topp idet fangsten hales inn mot fartøyside. Det er fra dette stadiet og den påfølgende behandling av fangst som medfører en kvalitetsreduksjon. Snurrevadfartøy generelt har ikke mottaks- og produksjonskapasitet som står i forhold til den fangstkapasiteten som kombinasjon av fartøy og redskap til tider viser. Fangstene sekkes ofte direkte om bord, og bløgges eller aller helst direktesløyes med dårlig utblødning som resultat. Med mannskap på 6 til 7 personer, vil store fangster ofte ikke være ferdig bearbeidet, dvs bløgget og sløyd før etter seks til åtte timer. Dette gir uvilkårlig en redusert kvalitet på ilandbrakt fangst. Dette er spesielt iøynefallende i hysefisket.
 
Under fangst av levende fisk forsøker fartøyene å unngå fangster større en ca ti tonn. Store fangster fører til mange sekkinger, med flytting av fisk fram og tilbake i forlengelse og sekk flere titals ganger, og rygg- og bukfinner blir oppfliset (Isaksen & Midling 1995). Skinn utsettes for slitasje, og hinnen over øyene på fisken mattes ned. Store fangster medfører også dårlig kontroll med oppstigingshastigheten til snurrevadposen. Ofte kommer store fangster opp fortere enn middels store og små fangster. Dette medfører at en mindre del av fisken har klart å kvitte seg med svømmeblæregass fra bukhulen og fangsten består da av flere “flytere”, det vil si fisk med gass i bukhulen når den kommer til overflata. Denne fisken er svært dårlig egnet til innsetting i merd.
 
I takt med konvertering av garn- og linefartøy til snurrevad, er det stadig flere mindre fartøy som legger om til snurrevad. Dersom signalene fra Fiskeri- og kystdepartementet om et friere redskapsvalg følges opp og blir en realitet, er det ikke utenkelig at den mindre flåte under f.eks. 15 meter vil få anledning til to-båts snurrevad. Dette vil gi denne flåten det nødvendige løft med hensyn til fangsteffektivitet, men samtidig en risiko for enkel tilfeller av store hal. På små fartøy vil store hal, og spesielt med “synkesekker” under dårlig vær, kunne være en risikofaktor, og fangstmengden bør derfor kunne reguleres.
Å undersøke om det er et ønske om, og behov for en form for fangstbegrensing i snurrevad, og i så tilfelle, utforme en hovedsøknad på “Fangstbegrensning i snurrevad” i tett dialog og samarbeid med aktive, innovative yrkesutøvere.
Dersom et hovedprosjekt blir anbefalt, vil positive resultat fra dette ha stor nyhetsinteresse. Metodikk utviklet gjennom prosjektet vil kunne regulere fangstmengde som kommer om bord, og gjøre bearbeiding av fangst mer forutsigbart, med en kort bløgge- og sløyeperiode, og i siste instans et jevnere produksjonstempo. Dette vil uvilkårlig kunne forbedre kvaliteten på ilandbrakt råstoff. For små snurrevadfartøy vil en mulighet for fangstbegrensning kunne sees på som et HMS-tiltak, hvor en unngår de store fangster som kan være en potensiell fare ved dårlig vær og synkesekk. Teknologi utviklet for snurrevad vil også kunne benyttes i trål, men ikke nødvendigvis motsatt.
Forprosjektet vil bli gjennomført i perioden medio januar 2011 til ultimo mai 2011, delvis som skrivebordsstudie, men i hovedsak i samarbeid med aktive snurrevadfiskere. Det vil bli arrangert flere mindre uformelle møter, enten på land eller om bord i fartøy. I tillegg vil det bli utført intervjurunde pr telefon, samt spørreundersøkelse per brev. I en evalueringsprosess vil også forvaltningsorganer bli rådspurt om implementeringsrutiner og behov.
 
Det planlegges to møter med aktive yrkesutøvere under vinterfisket etter torsk i området Lofoten / Vesterålen / Troms i perioden medio februar til medio april 2011. Dersom det viser seg vanskelig å samle et tilstrekkelig antall deltakere, vil prosjektdeltakerne i motsatt fall drive oppsøkende virksomhet i hovedhavner for snurrevadflåten i sesongen; i første rekke Myre og Andenes, eventuelt Gryllefjord / Senjahopen / Torsken. Det kan også bli aktuelt å ta dagsturer med snurrevadfartøy på fangstfelt.
 
For å nå et større antall snurrevadfiskere/skippere vil det i tillegg bli utført en spørreundersøkelse pr brev blant et tilfeldig utvalg av fartøy. Svar fra spørreundersøkelsen kan f.eks. honoreres med en times DVD med noen av Fangstseksjonens beste klipp fra undervannsobservasjoner av snurrevad.
Under oppstart og underveis i forprosjektet vil det bli gitt fortløpende informasjon om nye resultater, både til aktive næringsutøvere, fiskeriorganisasjoner samt til fiskeripressen.

Informasjon om prosjektet legges ut på FHFs nettsider. FHF vil holdes også bll fortløpende orientert om pågående aktiviteter.
keyboard_arrow_up