Til innholdet

Prosjektnummer

900162

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900162
Status: Avsluttet
Startdato: 01.03.2009
Sluttdato: 30.09.2013

Nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert på trål og snurrevad

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
Formålet med prosjektet har vært å bidra til å redusere miljøutslipp og miljøpåvirkninger fra bunnfiske, gjennom analyser av rammebetingelser, utvikling og uttesting av nye redskapskonsept, utvikling av simuleringsmodeller for snurrevad og ved utvikling av modeller for del-elementer i trål og snurrevad. Prosjektet har bestått av flere delprosjekt med forskjellig faglig innhold og fokus, og har inkludert både analytisk (post doc), numerisk (simuleringsverktøy) og eksperimentell (tankforsøk, fullskala forsøk) aktivitet.

Resultatene inkluderer vitenskapelige publikasjoner rundt rammebetingelser for og effekter av redskapsvalg, to nye redskapskonsept (notdesign) som kan anvendes som pelagisk trål, semi-pelagisk trål og som snurrevad ved forskjellige rigginger, fremskritt innen numerisk simulering av snurrevad, og resultater for bl.a. bunnkontaktkrefter og hydrodynamiske laster på forskjellige redskapselementer.

Nytteverdien for næringen består i den potensielle gevinsten ved økt fleksibilitet og mer optimal tilpasning av redskap og operasjon ved en aktuell fangstsituasjon, både når det gjelder fangsteffektivitet, energibruk og miljøpåvirkning, og ved konkrete modeller og kunnskap som implementeres både i beregningsverktøy og redskapsutvikling fremover.
Marine fartøy, inkludert fiskefartøy, er betydelig bidragsytere til de totale NOx-utslippene i alle større maritime nasjoner. I tillegg til dette kritiske miljøspørsmålet, har de dramatiske variasjonene i drivstoffprisene den siste tiden satt store deler av den internasjonale fiskeflåten i en akutt situasjon. Fiskeripolitikk, tiltak og mottiltak varierer sterkt fra land til land. I Norge vil situasjonen utfordre et detaljert og “skjørt”, men likevel sterkt forankret, reguleringsregime. En av rollene til fiskeriforskningsmiljøene må være å påpeke og undersøke “mulighetsrommet”, dvs. tekniske og operasjonelle tiltak som kan lette situasjonen innenfor det eksisterende rammeverk. Økt fleksibilitet når det gjjelder redskapsvalg og fangstmetode, og teknisk optimalisering, er én åpenbar mulighet å undersøke.
Å redusere NOx-utslipp, andre miljøutslipp og miljøpåvirkninger fra bunnfiske. Dette skal gjøres ved å foreslå nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert på trål og snurrevad.

Delmål
• Å foreslå nye rasjonelle fangststrategier.
• Å utvikle nye, realiserbare redskapskonsepter.
• Å studere og forbedre utsetting og operasjon av redskap ved numeriske simuleringer.
• Å optimalisere redskapsdesign når det gjelder not-design, tauehastighet og fangsteffektivitet.
Prosjektet retter seg direkte mot den nåværende hovedutfordringen for den norske fiskeflåten. I tillegg til de primære miljømessige fordelene, vil en økt energieffektivitet ha stor og direkte innvirkning på lønnsomheten til fiskeriene og fiskeindustrien. Videre er energieffektivitet og rasjonell fangststrategi en forutsetning for på en lønnsom måte å kunne utnytte ellers marginalt lønnsomme (men likevel biologisk bærekraftige) arter.

Slike fiskerier er også viktige med tanke på å opprettholde høye ringvirkninger for landbasert aktivitet og Norges posisjon i internasjonale kvoteforhandlinger.

Prosjektet søker å kombinere teoretisk, numerisk og praktisk kunnskap og erfaring til å tenke nytt og innovativt. En ønsker også å inkludere de mange reguleringsmessige og operasjonelle forholdene som kompliserer bildet når det gjelder energieffektivitet til forskjellige redskapstyper og fiskerier. Dette gjøres ved å introdusere fangststrategi som et eget område og gjennomføre en doktorgradsstudie. Dette vil trolig både klargjøre mange forhold så vel som å bidra til effektiviseringer og forbedringer.
I det foreslåtte prosjektet vil de mulige fordelene ved å kombinere trål- og snurrevadteknologi bli undersøkt, simulert og testet. Dette inkluderer en metodisk velfundert tilnærming til fangststrategi og overordnet drift av fartøy, utvikling av nye redskapskonsept (for eksempel oppskalering og modifikasjon av snurrevad til større dimensjoner og trål-lignende anvendelser), modifikasjon og bruk av simuleringsverktøy, gjennomgang av eksisterende kunnskap om faktorer som påvirker fangsteffektivitet til trål og snurrevad, og konstruksjonsmessig og hydrodynamisk optimalisering av aktive bunnfisk-redskaper.

Internasjonalt ledende fiskeriforskningsmiljøer er med i prosjektet, med tilgang til siste nytt innen beregnings- og simuleringsverktøy og laboratoriefasiliteter. Fiskerinæringen vil bli involvert gjennom arbeidsseminarer og lignende.

Prosjektet skal levere vitenskapelige og industrielt anvendbare resultater av høy kvalitet. Den foreslåtte brede tilnærmingen, som skal ta til tilstrekkelig hensyn til strategiske, operasjonelle, tekniske og biologiske forhold, blir ansett som avgjørende for fremtidig rasjonell fiskeriteknologisk forskning.
De faglige og vitenskapelig resultatene fra prosjektet vil bli publisert i passende vitenskapelige tidsskrift og konferanser. Formidling av redskapskonsept, simuleringer og direkte anvendbare resultater vil skje gjennom arbeidsseminar i prosjektet, prosjektrapporter og lignende, ved direkte kontakt med næringen og gjennom fiskeripressen.
keyboard_arrow_up