Til innholdet

Prosjektnummer

900157

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900157
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2009
Sluttdato: 01.07.2011

Automatisk telling, måling og veiing av levende torsk: Vurdering av teknologi for godkjenning ved kjøp og salg

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
AquaScan, en teknologi utviklet for telling og veiing av oppdrettsfisk, er testet i forbindelse med leveranse av levende villfanget torsk og på jevnstor oppdrettet torsk. Det er utført 24 tester på villfanget og oppdrettet torsk, i ulike størrelser og med ulik grad av variasjon. Det var kun ved en anledning resultatene var innenfor Justervesenets nøyaktighetskrav på 1 % (oppdrettet torsk) og 9 av de 24 var også innenfor Fiskeridirektoratets krav på 3 % nøyaktighet. Teknologien kan derfor ikke implementeres i levendefisknæringen ved eierskifte eller som dokumentasjon på hvor mye av fartøyets kvote som er fisket. Levert mengde ved eierskifte må fortsatt veies i bomvekt og omregningsfaktor fra rund til sløyd (1,5) må finnes gjennom sløyeprøve på et representativt utvalg av fisk. Teknologien vil likevel gi viktige bidrag for den enkelte fisker og være betydelig mer nøyaktig enn normalt krav i fangstdagboken.
Fra 2002 har næringsaktører og organisasjoner forsøkt å få dokumentert nye metoder som kan brukes for fastsettelse av vekt ved leveranse av levende torsk. Inntil nå har dette vært problematisk i hovedsak fordi Justervesenet har krevd vekt av fisken ved eierskifte. Man har derfor brukt bomvekt og tørrhåving i tillegg til sløyeprøver for å finne omregningsfaktor. Metodene må godkjennes av Justervesenet for fastsettelse av antall og vekt, godkjennes av selger og kjøper og om mulig bidra til bedret velferd.

Det er knyttet en rekke utfordringer til måling av levende villfisk (her i første rekke torsk). I motsetning til oppdrettsfisk vil villfisk variere mye i kondisjon og størrelse, levende fisk vil ikke komme i jevn strøm gjennom optiske målere og fiskens tetthet vil også variere (forskjellig grad av svømmeblære-fylling).

Metodene som vil gjøre vekstfastsettelsen bedre når det gjelder velferd og kvalitet, baserer seg på optiske system eller endringer i ledeevne (konduktivitet). Den nye havressursloven som trer i kraft ved årsskiftet 2008/2009 innebærer en oppmykning av tidligere krav med hensyn til veiing og man åpner for å kunne godkjenne nye metoder.

Systemene som skal godkjennes må ha en nøyaktighet innenfor 1 % ved kjøp og salg, mens man ved kvoteavregning (ressursavregning) kan akseptere inntil 3 %. Dokumentasjonen som beskrives her søkes gjennomført i forbindelse med andre prosjektaktiviteter for å redusere kostnadene (i første rekke “Evaluering av pumper” og “Optimal føringskapasitet”).
Å få godkjent egnede telle- og veiesystem for levende fisk, når det gjelder omsetning (Justervesenet) og ressursavregning (Fiskeridirektoratet). 

Delmål
1. Å evaluere tilgjengelige telle- og veiesystem når det gjelder kapasitet og effektivitet, skånsomhet og presisjon.
2. Å etablere et faglig grunnlag for eventuell godkjenning.
3. Å gjennomføre en prosess i samarbeid med forvaltningen og næringens organisasjoner, som leder fram til eventuell godkjenning av egnede telle- og veiesystem.
For å få til en mer effektiv og forsvarlig (jfr. fiskevelferd) håndtering av levende fisk, må pumping og bruk av fisketellere bli godkjent til ressursavregning (Fiskeridirektoratet) og omsetning (Justervesenet) av levende fisk. Dette prosjektet skal etter planen føre til dette.

Aktørene innen fangstbasert akvakultur har i mange år etterlyst objektiv, pålitelig og godkjent teknologi for omsetning av levende torsk. Dagens metoder er veiing i håv (bomvekt) eller nye metoder levert av AquaScan, Flatsetsund og MMC Tendos (CMR) som alle gir estimat av størrelse og registrering av antall.

For alle systemer må det tas sløyeprøver for å få en korrekt omregningsfaktor. Det mangler imidlertid resultater nok fra godt kontrollerte evalueringer av tilgjengelig teknologi til at Justervesenet kan vurdere og godkjenne metodene. Dette prosjektet vil teste de tre tilgjengelige metodene i nært samarbeid med Fiskeridirektoratet, Justervesenet, Norges Råfisklag, Havforskningsinstituttet og representanter for selger (for eksempel M/K Kloegga og M/K Slettholmen) og kjøper (for eksempel Tobøfisk as).

Bedriftene CMR, AquaScan og Flatsetsund bekrefter at de vil være tilstede under forsøkene og sørge for at teknologien (innstillinger og algoritmer) er oppdatert og fungerer optimalt.

Leder for styringsgruppen er Charles Ingebrigtsen fra Norges Råfisklag.

Resultatene av prosjektet vil bli publisert i en Nofima-rapport, samt på nettsidene til FHF, Råfisklaget m.fl.
keyboard_arrow_up