Til innholdet

Prosjektnummer

900468

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900468
Status: Avsluttet
Startdato: 30.04.2010
Sluttdato: 29.04.2011

Objektive målinger av kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk

Målsettingen for prosjektet har vært å undersøke forskjeller mellom fersk og tint torskefilét. Det må imidlertid understrekes at oppsett og gjennomføring av forsøket ikke kvalifiserer til at resultatene kan generaliseres utover prøvematerialet. Resultatene fra forsøkene gir likevel grunn til noen refleksjoner.

Den sensoriske profileringen viser at fersk torskefilét lagret i sju dager på is og tint torskefilét lagret på is i to dager er så like at de fleste forbrukere antagelig ikke vil kunne skille dem. Selv om man på statistisk grunnlag har påvist forskjeller, er det sannsynlig at disse forskjellene er av en sånn karakter at de ikke vil oppfattes av vanlige forbrukere. De øvrige analysene understøtter prosjektgruppens påstand, og i undersøkelsene framheves særlig de lave TMA-verdiene (TMA er det man kjenner som fiskelukt), den lave filétindeksen og den lave bakteriebelastningen.

I den andre sensoriske profileringen ble fersk torskefilét lagret 14 dager på is målt sammen med nytint torskefilét. Her er det er grunnlag for å påstå at de fleste forbrukere klart ville skille mellom de to kategoriene og sannsynligvis foretrekke den nytinte torskefiléten dersom de kunne velge. Dette skyldes at filéten lagret 14 dager på is luktet betydelig mer gammel/emmen og smakte vesentlig mer gammel/emmen enn den nytinte filéten. Denne påstanden støttes også av de tekniske undersøkelsene hvor det vises at TMA-innholdet, filétindeks og bakteriebelastningen er vesentlig høyere enn for den nytinte filéten. Hvorvidt forbrukere overhodet ville akseptert den ferske filéten lagret 14 dager på is, er et mer åpent spørsmål. Tidligere undersøkelser gjennomført av Nofima viser at slik filét antagelig ligger i grenseland for forbrukeraksept (Esaiassen, Nøstvold og Østli, 2010). Det er derimot ikke tvil om at forbrukere flest ville akseptert den nytinte torskefiléten.

Lagringsforsøket for den ferske filéten følger et mønster som er kjent fra tidligere undersøkelser: Kvalitetsforringelsen akselerer ved forhøyet lagringstemperatur (Esaiassen et al., 2006). I dette tilfellet bidrar også det at filéten var lagret i sju dager for den ble eksponert for 2 °C og 4 °C til at kvalitetsforringelsen gikk særlig raskt. Den fryste filéten var svært fersk da den ble produsert og dette reflekteres antagelig i den kvalitetsutviklingen en ser når slik filét lagres ved 0 °C, 2 °C og 4 °C. Tidligere undersøkelser viser at forbrukere aksepterer fersk filét som er lagret på is, men de forkaster slik filét få dager etter at den er lagret ved forhøyet temperatur (Rødbotten et al, 2010). Man vet derimot lite om hvordan forbrukerne vil akseptere tint filét lagret ved forhøyede temperaturer.

Både i den sensoriske profileringen og ved måling av vekttap, kan filet fra samme parti kan ha ulik kvalitetsutvikling. Hvorvidt dette er tilfeldig eller er et resultat av forhold man ikke har hatt kontroll på, er usikkert. Tidligere undersøkelser av fersk torskefilét fra samme batch, behandlet på samme måte og lagret i 8 og 13 dager på is, viste små forskjeller i sensorisk profil. I dette forsøket inngikk 25 ferske torsk (ca. 3 kg H/G) hvorav de 25 høyrefiletene ble profilert etter 8 dager og de 25 venstrefilétene etter 13 dager (Østli og Rødbotten, 2010).

Vekttapet forbundet med tining og etterfølgende lagring varierer mye mellom de enkelte filéter. Hva som kan være årsaken, vites ikke. I dette forsøket er lagringstiden for den tinte filéten begrenset og det er begrensede muligheter til å si noe om virkelig holdbarhetstid for slike produkter.

Skal man satse på omsetning av tint filét vil det være viktig å kontrollere for de faktorene som kan bidra til a redusere vekttapet etter tining. Det vil også være viktig å finne de betingelser knyttet til råstoff, prosessering, innfrysing, fryselagring og tining som gir et produkt med den beste kombinasjonen av holdbarhet og forbrukeraksept. Dette krever forskningsinnsats langt utover det forsøket som her er gjennomført.
Bakgrunn for opprettelse av dette prosjektet er at det ønskes å dokumentere forskjeller mellom tint og fersk filét for å støtte opp under resultater fra prosjektet “Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filét fra torsk” (FHF-prosjekt 900444). Industrien har formidlet ønske om å få dokumentert forskjellen mellom ferske og tinte produkter, med tanke på sensorisk, mikrobiologisk og ernæringsmessig kvalitet, samt holdbarhet.
Å beskrive objektive forskjeller mellom ferske og tinte filétprodukter gjennom sensoriske og kjemiske analyser med hensyn til sensoriske egenskaper, ernæringskvalitet og holdbarhet i kjølt tilstand.

Delmål
1. Beskrive sensoriske forskjeller mellom ferske og tinte filétprodukter.
2. Beskrive forskjeller i ernæringskvalitet mellom ferske og tinte filétprodukter.
3. Beskrive forskjeller i holdbarhet og drypptap under kjølelagring av ferske og tinte filétprodukter.
Informasjon om forskjeller i objektivt målbare sensoriske egenskaper, ernæringskvalitet og holdbarhet mellom tinte og ferske produkter vil gjøre norske filétbedrifter bedre rustet til å kommunisere med kjeder og gi relevant produktinformasjon til konsumenter og myndigheter. Det vil også være et godt kunnskapsgrunnlag for produsenter og distributører med hensyn til riktig merking og holdbarhetsdeklarering av slike produkter.
Metode
Tidligere prosjekter ved Nofima, gamle Fiskeriforskning, har dokumentert forskjeller i holdbarhet på tinte og “genuint ferske” produkter under kjølelagring. Disse resultatene må verifiseres med sensoriske analyser.
 
Produkter til forbrukertest og laboratorieanalyser
Fiskeprodukter er svært sårbare for feil behandling. Det gjør at man må være nøye med å velge produkter til forbrukertesten (FHF-prosjekt 900444) og laboratorieanalysene, slik at man reduserer eventuelle kvalitetsforskjeller mest mulig.

Ideelt skulle man hatt to kategorier produkter hvis eneste forskjell var at det ene var ferskt og det andre tint. Dette gjør det uaktuelt å kjøpe testprodukter i britisk dagligvarehandel fordi en har små muligheter til å kontrollere at kvalitetsvariasjonen er innenfor akseptable grenser. Man har derfor foreslått at produktene produseres av en norsk filétbedrift med utgangspunkt i samme type råstoff med hensyn til fangstredskap. Tinetid, tinemetode og tid fra ferdig tint til forbrukertest må tilpasses forsøksfasilitetene og forsøksoppsettet.
 
Produktene som skal analyseres med hensyn til sensoriske egenskaper, ernæringskvalitet og holdbarhet blir pakket og sendt til Nofima i Tromsø, slik at første analysetidspunkt kan samkjøres med gjennomføringen av forbrukertesten i England.
 
Under produksjon av produktene i bedriften pakkes det prøver som blir sendt til Nofima i Tromsø for kvalitets- og holdbarhetsanalyser. I tillegg til de to produktvariantene som blir testet i England kan det også være ønskelig å pakke en tredje, “dobbeltfrosset” variant, som er ombordfrosset hel fisk som blir tint, filetert og frosset igjen, for så å bli tint før analyse.

Prøvene pakkes i kommersielle forpakninger, identisk med de som skipes til England. Hos Nofima blir prøvene lagret ved relevant kjøleromtemperatur, inntil holdbarhetstiden er utløpt.

Sensoriske egenskaper
For å dokumentere forskjeller i objektivt målbare sensoriske egenskaper vil det på samme tidspunkt som prøvene blir presentert for konsumenter i England – og eventuelt på et senere tidspunkt – bli gjennomført sensorisk analyse av produktene (kokte prøver) i det sensoriske laboratoriet hos Nofima i Tromsø.

Ernæringskvalitet
For å dokumentere forskjeller i ernæringskvalitet mellom tinte og ferske filétprodukter vil det på samme tidspunkt som prøvene blir presentert for konsumentene i England bli utført analyser hos Nofima i Tromsø. Analysene er valgt ut fra hva man kan vente blir påvirket av at produktet har vært frosset eller ikke, men også ut fra hva som kan være aktuelt å deklarere på et produkt.

Holdbarhet og drypptap
For å dokumentere hva som kan ventes av kvalitetsutvikling og vekttap (drypptap) under distribusjon og omsetning av kjølte produkter blir det utført mikrobiologiske, kjemiske og sensoriske analyser av rå prøver gjennom hele holdbarhetstiden. For å følge opp drypptapet etter tining og under lagring må prøver veies og individmerkes ved pakking i bedriften.

Målinger/analyser under kjølelagring:
• drypptap
• mikrobiologi: Totalkim (TVC) og spesifikke bedervelsesorganismer
• total flyktig nitrogen (TMA og TVN)
• filétindeks (sensorikk på rå prøver; farge, lukt, spalting, konsistens).
• sensorisk testing av holdbarhet på varmebehandlede prøver (Torry-skjema)
Resultatene skal være tilgjengelig for alle relevante aktører i fiskeri- og havbruksnæringen.
 
Resultatene skal løpende gjøres tilgjengelig for FHF-prosjekt 900444.

Følgende leveranser er planlagt i prosjektet:
• skriftlige delrapporter
• foredrag på relevante bransjemøter / konferanser
• populærvitenskapelig formidling i relevant fiskeripresse
• samlet rapportering ved prosjektslutt

Resultater vil formidles fortløpende etter avtale med FHF-ansvarlig fra FHF.
keyboard_arrow_up