Til innholdet

Prosjektnummer

900501

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900501
Status: Avsluttet
Startdato: 01.07.2010
Sluttdato: 30.06.2011

Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg: Hovedprosjekt

Resultatene demonstrerer betydelig potensiale for fangst av villfisk rundt oppdrettsanlegg. Både sei og torsk lot seg fange i langt større grad like under oppdrettsmerdene sammenlignet med 100 meter ut i fra anlegget.
 
Torsk og sei kan fanges skånsomt med teine; fisken kan fanges levende og ventelig lagres levende etter fangst. Fangsten er passiv når det gjelder anlegg og anleggsstrukturer, og representerer i seg selv liten sikkerhetsrisiko for oppdrettsanlegget.

Nofima vurderer teine som det beste og sikreste redskap for fangst av fisk nær oppdrettsanlegg. I Ryfylke vurderes bruk av lys og snurpenot som mest effektiv til fangst av sei.
 
Det er svært små forskjeller i råstoffkvalitet mellom fisk fanget nær og langt fra oppdrettsanlegg. Råstoffet har ingen kvalitetsmessige begrensinger ved fangst. Ved undersøkte lokalitet er det ingen kvalitetsmessige behov for levendelagring etter fangst.

Data tilsier at teinefiske rundt oppdrettsanlegg gir bedre lønnsomhet sammenlignet med alternativ drift i kystflåten.
Fisk samles rundt oppdrettsanlegg som følge av mattilgangen som anleggene representerer i tillegg til at anleggene gir beskyttelse mot predatorer og dermed fungerer som kunstige rev. Det er ikke tillatt å fiske nærmere enn 100 meter fra oppdrettsinstallasjoner, hvor også tau og forankringer setter store begrensinger for hvilke redskaper som kan benyttes. Videre er villfisk fra områder med høy oppdrettsaktivitet rapportert å ha endrede kvalitets egenskaper. Det har vært hevdet at fisk fanget nært oppdrettsanlegg har hatt avvikende farge, lukt eller smak, og har hatt avvikende kroppsform og endrede energilagre sammenlignet med villfisk fra oppdrettsfrie områder. I dette prosjektet skal en derfor dokumentere kvaliteten på fisk som fanges i nærhet av oppdrettsanlegg.

Dette prosjektet skal beskrive kvantitative og kvalitative egenskaper ved fisk fra områder med fiskeoppdrett. Det er avgjørende å kartlegge om denne fisken lar seg fange levende ved bruk av skånsomme metoder i slike kvanta at det er kommersielt interessant. Kartlegging av hvilke arter som opptrer i fangstbare mengder og hvordan kvalitet varierer i forhold til årstid, samt hvilke bruksområder som er aktuelle skal også undersøkes. I tilfeller der kvaliteten ikke er forenelig med direkte bruk i produksjon skal en i fase 2 kartlegge effekten av levende  mellomlagring som middel til å optimalisere kvalitet på fanget villfisk.

Etablering av et kommersielt fiske etter arter som samles rundt oppdrettsanlegg kan bidra til bedret grunnlag for sameksistens mellom fiskeri og oppdrettsnæringen, og kan derfor representerer en vinn-vinn situasjon for begge parter.

Forprosjektet til dette hovedprosjektet har prosjektnummer FHF-900486.
Å finne ut om det er mulig å fange villfisk for direkte konsum ved oppdrettslokaliteter og fastslå om det kan være økonomisk lønnsomt.
Større mulighet til å fange villfisk rundt oppdrettsanlegg kan bidra til en sikrere og enklere tilgang på godt betalt levende fisk for deler av fiskeflåten. Oppdrettsnæringen vil oppnå bedre kontroll av villfisk som lever rundt lokalitetene. Større mulighet for samdrift mellom oppdrett og villfangst kan på sikt gi en større økonomisk gevinst for fiskerne og redusere konfliktnivået mellom næringene.
Prosjektets første fase skal avdekke behov for kvalitetsforbedringer av fanget fisk.

I fase to skal skånsomme fangstmetoder videreutvikles og om nødvendig kan en utforske effekt av mellomlagring for å bedre kvaliteten.

Prosjektet gjennomføres med følgende inndeling i arbeidspakker:
 
1  Prosjektstyring og næringstilknytning
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nofima marin (NM) og Havforskningsinstituttet (HI). Prosjektet ledes av Nofima marin. Prosjektledelsen vil benytte en styringsgruppe i gjennomføring av prosjektaktivitetene. Denne styringsgruppen skal settes sammen av representanter fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, forvaltningen samt FHF.
 
2. Statusbeskrivelse og valg av fangstmetode (HI)
• Undersøke om det eksisterer alternativer til teine for levendefangst av sei og torsk rundt oppdrettsanlegg.
• Utvide gjennomgang av litteratur på området samt innhenting av ytterligere informasjon fra fiskere og oppdrettere.
• Deltakelse på tokt i regi av Fiskeridirektoratet med not i oktober inneværende år.

3. Potensialet i fangst av villfisk ved oppdrettsanlegg; tilgjengelighet og skånsom fangsting (HI)
• Undersøke sesongmessige variasjoner i tilgjengelighet og fangst av torsk og sei rundt oppdrettsanlegg.
• Undersøke variasjoner i fangst av sei rundt to oppdrettslokaliteter.
• Basert på praktiske feltforsøk, vurdere om to eksisterende teinekonsept (storteine og tokammerteine) har potensial for effektiv, selektiv og sikker (skånsom) fangst av torsk og sei innenfor sikkerhetssonen rundt oppdrettsanlegg.
• Dersom AP2 viser at andre fangstmetoder (f. eks. glip, not, garn) kan ha potensial for levendefangsting rundt oppdrettsanlegg, skal disse inkluderes i de praktiske feltforsøkene.

4. Produktkvalitet og mellomlagring (NM)
• Dokumentere eventuelle geografiske, sesongmessige og artsmessige forskjeller i råstoffkvalitet hos fisk fanget i nærhet til lakseoppdrett.
• Evaluere råstoffets mulige bruksområder ved fangsttidspunkt
• Evaluere behov for mellomlagring som kvalitetsfremmende tiltak

5.  Økonomiske muligheter som ligger i fangstkonseptet. (NM)
Driftsøkonomi vil være avgjørende for den kommersielle utbredelsen av fangst av villfisk rundt oppdrettsanlegg. Denne arbeidspakken skal gjennomføre økonomiske analyser og fremskrivninger til kommersiell drift. Viktige elementer som vil analyseres i andre arbeidspakker og fungere som input for denne er fangsteffektivitet og kvalitetsvurdering av fisken som fanges. Basert på disse data, intervju med involverte personer, markedsdata og økonomiske forutsetninger vil det etableres en økonomisk modell over lønnsomheten av slik drift.
I løpet av prosjektet skal det arrangeres to arbeidsmøter der resultater så langt og videre planer for prosjektet presenteres og diskuteres med fiskere, oppdrettere og andre aktører.
 
Første arbeidsmøte tidfestes til første beslutningspunkt ved slutten at 2010. 
 
Andre arbeidsmøte blir våren 2011 når hele årssyklusen for fangst er gjennomført.
 
Formidling gjennom artikler i fagpressen skal utgis når det er tilstrekkelig resultater på plass. Første artikkel i starten av 2011 og en artikkel ved utgangen av året. 
 
Det blir presentasjon på fagsamlinger hvor FHF er arrangør innenfor prosjektperioden. 
keyboard_arrow_up