Til innholdet

Prosjektnummer

901080

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901080
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2015
Sluttdato: 30.08.2015

Utprøving av teineteknologi for fangst av villfisk under oppdrettsanlegg

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Det ble ikke oppnådd kommersielle fangstrater av sei, og andelen tomme teiner var høy (over 70 %). Hovedårsak kan se ut til å være at avstanden til anlegget (26–32 m) var for stor og at
settedybden ikke sammenfalt med fiskekonsentrasjonene. Det er imidlertid heftet stor usikkerhet til disse årsakssammenhengene.

Gjennomføringen av forsøket og samarbeidet mellom fisker og oppdretter fungerte tilfredsstillende. Slike forsøk og prøvefiske fordrer i tillegg til avtale med anlegg også dispensasjon til fiske innenfor forbudssonen. Forsøket viste at dette er relativt enkelt å få til så fremt det stilles strenge krav til sikkerhet.

Nye forsøk med fangsting nærmere anlegg med kontinuerlig videoovervåking anbefales. Nye forsøk bør også strekkes ut i tid over minimum ett år.
Prosjektet gir usikre konklusjoner på bakgrunn av dårlige fangster i teinene. Trolig må man sette teiner helt inntil merdene for å få høye nok fangstrater til at det skal være kommersielt interessant.
 
Det positive fra forsøket er at det er vilje både fra oppdretter og fiskere til å teste ut fangst ved anlegg. Det er også lett å få dispensasjon fra Fiskeridirektoratet så lenge alle sikkerhetskrav er oppfylt. Ved god dialog mellom fiskere og oppdrettere og dispensasjon til fiske innenfor 100 meter kan dette fiske være interessant for flere.
Det er velkjent at oppdrettsanlegg tiltrekker og aggregerer villfisk. Denne fisken er i stor grad utilgjengelig for fiskere på grunn av sikkerhetssonen som innebærer at fangstredskap må settes minst 100 m fra anlegget. Tidligere har det blitt gjennomført forsøk med store teiner som var satt helt inntil et oppdrettsanlegg i Lofoten med godt resultat for så vel torsk som sei (Bagdonas m.fl, 2012; Sæther m.fl., 2012). Lenger sør (Hordaland /Rogaland) er det ikke forsøkt å fiske under anlegg med store teiner. Det er imidlertid vist at anlegg i denne regionen har potensial for ansamling av svært store konsentrasjoner av sei (Gudmundsson og Årseth, 2012). I Ryfylke har det vært gjennomført forsøk med not som ga gode fangster av sei, men dette er et lite aktuelt redskap på grunn av risikoen for skade på anlegget. Teine vil være den mest aktuelle redskapen fordi teiner kan opereres innenfor fiskeforbudssonen på hundre meter, uten å utgjøre noen risiko for oppdrettsinstallasjonene, og de vil trolig ikke påvirke fisk i merd i særlig grad. I pågående prosjekter, jf. prosjektet “Evaluering av tiltak for å fremme bærekraftig sameksistens mellom fiskeri og havbruk: Fase II (ProCoEx II)” (FHF-900909) vil det ikke bli utprøvd store teiner under anlegg i Hordaland.

Hordaland og Vestlandet generelt har høy tetthet av oppdrettsanlegg, og det er flere interessenter som ønsker å delta i utviklingen av et oppdrettsassosiert fiskeri med teiner. Prosjektet som beskrives her er avgrenset i tid og omfang og vil i stor grad støtte opp om ProCoEx på fangsting under anlegg (ProcoEx arbeidspakke 3).
Å undersøke fangstpotensial av sei under oppdrettsanlegg ved bruk av store teiner.

Delmål
Fiskeforsøk
Å utvikle metodikk for effektivt teinefiske av oppdrettsassosiert sei.

Atferd
Å dokumentere fangstrelevant adferd ved hjelp av video.

Kvalitet levendefangst
• Å vurdere kvalitet og oppnådd pris hos fiskekjøper.
• Å vurdere eventuell levendelagring i teine som kvalitetsforbedrende tiltak.
• Å tilby fisk for analyser i tilstøtende prosjekter.
Prosjektet har et klar kommersielt fokus i det å utvikle metodikk for effektivt fiske. Fangsting med store teiner under anlegg er ikke prøvd i regionen. Et effektivt fiskeri på oppdrettsassosiert sei vil ha stor økonomisk betydning for den enkelte fisker. Prosjektet vil beskrive en tentativ fremgangsmåte for den enkelte fisker og kunne være retningsgivende for andre fiskere som ønsker å fiske innenfor forbudssonen på hundre meter. Prosjektet vil være en viktig prøvestein i å etablere positiv sameksistens mellom fiskeri og akvakultur. Erfaringer fra prosjektet vil kommuniseres med Fiskeridirektorat med tanke på tilrettelegging for fiske. En fremtidig bruk av teiner for sampling av sei er videre en uutnyttet retning innen overvåking og forvaltning. Fangstrelevant adferd er videre viktig for videreutvikling av fiskeredskaper og således viktig for forskning.
Fiskeforsøk
Fiskeforsøkene vil bli utført av fisker og initiativtaker Agnar Nordheim.

Det vil bli inngått avtale med Tombre Fiskeanlegg AS om tillatelse til å fiske under anleggene deres. Videre vil det bli søkt Fiskeridirektoratet om løyve til å fiske innenfor fiskeforbudssonen på hundre meter. Avtale og søknad til direktorat er mellom Agnar Nordheim og Tombre Fiskeanlegg AS. Agnar Nordheim står som ansvarlig for gjennomføring av praktisk fiskeforsøk og som ansvarlig overfor Tombre Fiskeanlegg AS. Havforskningsinstituttet har faglig ansvar for gjennomføring og rapportering.
Til forsøkene vil det bli bygd fire teiner i polyetylen etter mal fra teiner benyttet i Lofoten (den såkalte Lofotteina, Humborstad m.fl. ,2013). Det skal samles inn fangstdata etter forsøksopplegg beskrevet av Forskningsgruppe fangst ved Havforskningsinstituttet; herunder sentrale data fra fangstoperasjon (dyp, tidspunkt, agn, avstand til merd med fisk, art, mengde m.m.) så vel som oppdrettslokalitet (fôringstidspunkt, type/mengde fôr, mengde fisk i anlegg, observasjoner av fisk utenfor merd, med mer).

Forsøket skal foregå i tett samarbeid med oppdretter og utføres på tilvist plass ved anlegget. Det skal fiskes med fire teiner med forskjellige fangståpninger som kan varieres etter behov. Teinene skal lages slik at de kan røktes og egnes mens de ligger i sjøen. Forsøket vil foregå kontinuerlig fra februar til mai 2015 med ukentlig fangsting. Forsøkene vil utføres ved Teigland oppdrettsanlegg Teiglandsberget Hardanger.

Adferdsforsøk
Fangstrelevant adferd vil bli observert ved hjelp av kameraer montert i teinene. I tillegg vil en benytte informasjon fra anlegget om observasjoner av fisk rundt merdene. Ekkolodd vil bli brukt for å lokalisere hvilket dyp fisken står på.

Kvalitet levendefangst
Vurdering av kvalitet vil i prosjektet baseres på kvalitet og pris oppnådd hos fiskekjøper. Eventuelle analytiske kvalitetsmålinger vurderes forløpende i samarbeid med det tilstøtende prosjektet ProCoEx II (FHF-900909).

Som kvalitets (eventuelt markedstilpassningstiltak) fremmende tiltak vil det kunne bli aktuelt å lagre fisken levende. I første omgang vil det da være aktuelt å lagre fisk i teine på fangstdyp. Ved tømming av teine vil det bli gjort stikkprøver av flotasjonsstatus for eventuell overflate lagring.
Resultatene vil bli formidlet gjennom publisering av rapport og avhengig av oppnådde resultater også i internasjonale vitenskapelige tidsskrift og fiskeripressen samt foredrag på aktuelle seminarer og konferanser.
keyboard_arrow_up