Til innholdet

Prosjektnummer

900486

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900486
Status: Avsluttet
Startdato: 19.05.2010
Sluttdato: 15.06.2010

Forprosjekt for fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg

Nofima marin har levert prosjektbeskrivelse for et hovedprosjekt hvor målet er å finne ut om det er mulig å fange villfisk for direkte konsum ved oppdrettslokaliteter og om dette kan være økonomisk lønnsomt.

Prosjektets første fase skal avdekke behov for kvalitetsforbedringer av fanget fisk.

I fase to skal skånsomme fangstmetoder videreutvikles og om nødvendig kan en utforske effekt av mellomlagring for å bedre kvaliteten.
Fisk (i hovedsak sei og torsk) trekkes til oppdrettsanleggene fordi disse fungerer som kunstige rev, fisken finner byttedyr der eller de spiser fôr og avfall fra anlegget. Fisken er i stor grad utilgjengelig for fiskere med tradisjonelle redskaper, og lokaliteters beskaffenhet med hensyn til nøter, tauverk og forankringer legger sterke begrensinger på bruk av aktive redskaper.

Videre vil bruk av denne fisken i mellomlagring og oppfôringsformål stille krav til skånsom fangst, noe som utelukker bruk av garn. Det ansees som fordelaktig om fisken som fanges er i eller nær omsettbar størrelse. Tilgjengelig teknologi og metode for fangst av denne fisken vil kunne være et viktig steg i retning av å harmonisere forholdet mellom fiskeri og havbruk. Dette vil gi lokale fiskere tilgang til fisk rundt anleggene uten at de kommer i konflikt med oppdrettsanleggenes produksjon eller på noen måte er til skade eller hinder for oppdretter.

Aktiviteten er en fortsettelse av prosjekter ved Nofima Marin innen temaet ”Fiskeri og havbruk – to næringer i samme vann” som COASTACE (Artificially created ecosystems (ACEs) in coastal waters: developing technical methods to assess their effects on wild fish assemblages in cold-water environments), og vil gi viktige bidrag til det pågående EU-prosjektet ESCAPE.

Prosjektet er forankret i FHFs faggruppe for kystsoneforskning, og Handlingsplan for fiskeriteknologi.
Å utarbeide prosjektbeskrivelse for et hovedprosjekt om fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanslegg og levere denne innen angitt frist.
Nytteverdi og praktisk anvendelse av resultatene vil komme i forbindelse med hovedprosjektet.
Nofima Marin vil lede arbeidet rettet mot fangstbasert akvakultur og prosjektet vil være en del av porteføljen for nyetablerte nasjonale kompetansesenteret for FBA (oppdrag finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). FBA er næringsmessig og forskningsmessig svært tverrfaglig og verdikjedeorientert, fra fangst til prosess og marked. Nofima har drevet forskning innen området i mer enn 20 år, og mange av aktivitetene har blitt gjennomført i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI).

Den delen av prosjektet som involverer disipliner som redskapsteknologi, studier av fiskeatferd og elektronisk instrumentering, vil bli utført ved Faggruppe fangst ved HI. Denne avdelingen har lang erfaring med utvikling av ressurs- og miljøvennlige redskaper og instrumenter for norsk fiskerinæring, et arbeidsfelt nedfelt både i instituttes vedtekter så vel som prioriteringer innen løpende forskningsprogrammer og tildelingsbrev fra FKD.

Planer og metodisk tilnærming i hovedprosjektet vil bli lagt i et telefonmøte mellom Nofima og HI hvor aktiviteten vil koordineres med tilgrensende prosjekter som ”Ryfylkeprosjektet” ved Fiskeridirektoratet/Onar Gudmundsen og ”Telemetri i Ryfylkebassenget” ved HI/Håkon Otterå. Arbeidet videre vil bestå av generering av tekst ved de respektive institusjonene. Den endelige teksten for hovedprosjektet vil om nødvendig bli samordnet i et avsluttende prosjektmøte.
keyboard_arrow_up