Til innholdet

Robot hindrer rømming fra oppdrettsanlegg

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at det i 2019 ble rapportert om 316.084 rømte oppdrettsfisk i Norge, med gjenfangst av under 1/3 av fisken. En ny robot for inspeksjon av nota i sjøbasert oppdrettsanlegg vil kunne bidra til å forebygge rømming.

Foto: NOR Maritime Service AS
901678 Robothindrerromming Img01
Tekst modul

Rømming som følge av hull i not utgjør en betydelig kostnad for oppdretter. De direkte kostnadene forbundet med opprydding og gjenfangst utgjør en stor andel av kostnadene, men rømmingen påfører også oppdretter store økonomiske tap som følge av tapt produksjon.

Fra manuell til automatisert inspeksjon
I dag avdekkes hull i noten på oppdrettsanlegg gjennom visuell inspeksjon ved bruk av en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) eller dykkere – en metode som er både tidkrevende og kostbar. De faste kostnadene forbundet med inspeksjon av not kan koste mellom kr. 7.000,- og 20.000,- pr. inspeksjon pr. not. En slik inspeksjon gjennomføres kun sporadisk eller ved mistanke om behov.

I 2021 begynte man å se på hvordan man kunne redusere denne problematikken. Det ble da igangsatt et PIB-prosjekt*, hvor formålet var å utvikle en robotisert løsning som kan avdekke slitasje og tilløp til hull i nota på oppdrettsanlegg. Prosjektet var delfinansiert av FHF, i samarbeid med NOR Maritime Service AS, Probotic AS og Ballangen Sjøfarm AS. Etter prosjektavslutning er teknologien videreutviklet, kommersialisert og implementert ved flere anlegg langs kysten.

Fremtidsrettet teknologi vil sikre drift
- Prosjektet ga interessante funn som vil komme havbruksnæringen til nytte, sier Lars Lovund, fagsjef pelagisk industri og havbruk i FHF.

En batteridrevet og selvstyrt drone gjenkjenner slitasje hull og tilløp til hull, og varsler om avvik. Regelmessig inspeksjon av nota på denne måten vil bidra til å redusere antall rømminger. Pilot er verifisert i merde hos Ballangen sjøfarm hvor den har vært utplassert i testperioder. Dronen har også vist seg å fungere under røffe værforhold.

En videre utvikling av roboten vil perfeksjonere teknologien ytterligere. Prosjektet med dagens versjon av inspeksjonsløsning viser potensialet for ressursbesparelser i en driftssituasjon og hvordan det er mulig å styrke HMS ved vedlikehold. Videre gevinstvurdering av løsningen krever måling over tid i en driftssituasjon.

Resultatene fra prosjektet finner du her:
Utvikling av autonom inspeksjonsløsning for oppdrettsnøter (fhf.no)

 

Uthevet tekst modul

Hvorfor er det viktig å hindre rømming fra oppdrettsanlegg?

 

  • Rømming påfører oppdretter betydelige kostnader: Rømming av fisk er en betydelig kostnad for oppdretter. En forskningsrapport utarbeidet av SINTEF viser til at det ved rømming som følge av hull i not i snitt koster i overkant av 155 kroner pr. fisk. Basert på dette estimatet kostet rømming av fisk næringen i underkant av 50 millioner i direkte kostnader i 2019. Det er derfor store potensielle økonomiske besparelser som følge av redusert rømming for oppdrettere, og betydelig reduksjon i risiko for uventede og kostbare situasjoner. I tillegg kommer reduksjon i de faste kostnadene tilknyttet inspeksjon av not.
  • Rømming påvirker miljø: Rømming medfører tap av verdier, men kanskje aller viktigst, at rømt oppdrettslaks utgjøre genetisk påvirkning- og risiko for smitte på villaks
Tekst modul

*PIB-prosjekt:
Prosjekt i Bedrift er et særskilt virkemiddel FHF har etablert for å kunne gi tilskudd til teknologileverandørens bidrag til verdiskapning og vekst i sjømatnæringen.

keyboard_arrow_up