Til innholdet

22.10.2013

Er RSW mulig å nytte til kjøling i sjarkflåten?

Dette er problemstillingen i prosjektet som ser på potensialet for å benytte RSW-anlegg til nedkjøling av fangsten om bord i sjarkflåten, med fokus på fartøy som driver fiske etter taskekrabbe.

Undersøkelser, beregninger og møter med de to deltakende fiskerne i prosjektet avdekket at installeringen av et RSW-anlegg for en krabbebåt er teknisk gjennomførbar. Utfordringen med RSW-systemet er at prisen er relativt høy for et anlegg levert av norske kvalitetsleverandører. Alternative og billigere systemløsninger er identifisert. Kvaliteten av disse må eventuelt verifiseres før en kan ta det i bruk i større skala. RSW-anlegget vil øke kvaliteten (kondisjonen) på krabbene og redusere dødeligheten. Ved bruk av et RSW-anlegg vil krabben kunne lagres lenger om bord, noe som muliggjør høsting på felter lenger bort fra mottaksstasjonene enn i dag. Begge momentene representerer en økt verdi for krabbenæringen. Inntjeningen ved installering og bruk av RSW er imidlertid diskutabel hvis systemet kun kan benyttes mot krabbefisket slik dette drives per i dag. Flere av krabbebåtene driver annet fiske utenom krabbesesongen. Flakis og sjøvann brukes til å kjøle fiskefangsten. Erfaring fra tidligere forsøk viser at RSW systemer kan benyttes til kjøling av hvit fisk med godt resultat. Kvaliteten ble noenlunde den samme eller bedre. Håndteringen av flakis er relativt tungvint og plasskrevende. Hvis et RSW-anlegg kan fjerne dette ekstra arbeidet, med like godt resultat eller bedre, vil investering i et slikt anlegg være interessant. Fisket etter andre arter som sjøkreps har økt i de siste årene. Sjøkreps er best betalt når den leveres levende. Sjøkreps har større krav til temperaturer enn taskekrabben og det er til tider problemer med å oppbevare den levende om sommeren grunnet de høye sjø- og lufttemperaturene. Et system med RSW kjøling gjør det mulig å regulere til ønsket temperatur og dermed forbedre overlevelse, kvalitet og lagringstid. Konklusjonene fra prosjektet bygger på tilgjengelig kunnskap om biologiske toleransegrenser for taskekrabbe, tekniske spesifikasjoner og fiskernes praktiske erfaring fra fiskeriet. Et RSW-anlegg bør imidlertid installeres i et pilotfartøy og prøves ut under aktuelle fiskeri. Sluttrapporten fra prosjektet kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside som har direkte lenke Linken er dessverre fjernetherLinken er dessverre fjernet. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Kompetansemegling Trøndelag.
keyboard_arrow_up