Til innholdet

22.10.2013

FHFs Handlingsplan 2004

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) viderefører i Handlingsplan 2004 markeds- og verdikjedetenkningen. Sentralt står satsing på produktutvikling, kvalitet og sektorvise handlingsplaner.

FHF skal legge til rette for og støtte opp under de utviklings- og omstillingsprosesser næringen ønsker å forfølge. Fondets satsinger skal være fundert i markeds- og verdikjedetenkning.

- Vi legger stor vekt på å trekke næringen aktivt med i utforming av og deltakelse i programmer og prosjekter, sier direktør Terje Flatøy i Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond og roser samtidig næringsorganisasjonenes engasjement.

I handlingsplanen for 2004 vil Flatøy særlig framheve en satsing på å utvikle ferske og kjølte produkter av fisk. Her vil utvikling av markeder og teknologi for prerigor behandling inngå.

- I 2004 vil det bli satt i gang større prosjekter innenfor produktutvikling av fersk fisk, pelagisk og klippfisk. Denne innsatsen har blitt mulig gjennom samarbeid og samfinansiering med Innovasjon Norge, understreker Flatøy. Kvalitet er et annet og gjennomgående tema i Handlingsplan 2004. Det er lagt opp til å følge produktet gjennom hele kjeden.

 - Ny kunnskap om sammenhengen mellom råstoffkvalitet og ferdig produkt vil kunne bidra til å legge grunnlag for bedre håndtering av råstoffet gjennom hele verdikjeden, sier Flatøy. Linken er dessverre fjernetFiskeflåtenLinken er dessverre fjernet Innenfor fiskeflåten er energiøkonomisering og Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) viktige innsatsområder. Det settes også inn betydelig ressurser på redskapsutvikling og kvalitetsbehandling ombord. Samtidig videreføres studier som skal avdekke i hvor stor grad reguleringene på flåtesiden er tilpasset industriens- og markedets behov.

Det er også lagt opp til å gjennomføre et større pilotprosjekt om mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten. - For å utvikle et marked for fersk fisk, vil mellomlagringsløsninger være av stor betydning for å kunne sikre jevnere leveranser, understreker Flatøy.

Innenfor foredling organiseres Fondets arbeid gjennom sektorvise handlingsplaner som for eksempel Handlingsplan for tørrfisk. Planene er lagt opp med årlige tiltakspakker for å følge de hovedstrategiene som er valgt. I en stram konkurransesituasjon må fokus på effektivisering opprettholdes. Samtidig må utvikling av ny teknologi i større grad kobles mot produkter og markeder.

Flere større omstillingstiltak, blant annet for å automatisere salt- og klippfiskproduksjon, er under planlegging. En egen handlingsplan for laks vil blant annet ta opp teknologiutvikling og ytterligere kostnadsreduksjon.

Innsatsen på fôrressurser må sees i forhold til behovet som vil oppstå. Her står fôrkvalitet, forbedret fôrutnyttelse og redusert spill av fôr sentralt. Satsingen innenfor ferskvannsressurser legger vekt på ny kunnskap om hvordan vi kan utnytte ferskvann bedre for å få fram en best mulig smolt.

 I tillegg opprettholdes en høy innsats på sykdomsforskning og forskning på lakselus, så lenge dette er et problem for næringen. Sammen med Norges forskningsråd er det satt i gang et forprosjekt for å utforme et større program om fiskevelferd. Innsatsen på rømming, kopper og driftsrutiner videreføres. Linken er dessverre fjernetFor hele næringenLinken er dessverre fjernet Ellers inneholder handlingsplanen også en rekke aktiviteter innenfor utnyttelse av biprodukter, mattrygghet og miljøspørsmål.

 - Dette viser at næringen er opptatt av miljøvennlig drift og trygg mat, uttaler Flatøy. Handlingsplanen har en ramme på 78 mill. kr. til forsknings- og utviklingsaktiviteter. Dette gjenspeiler fondets forventede inntekter fra forskningsavgiften som er på tre promille av eksport på fisk og fiskevarer.

- Rammen er vesentlig lavere enn for 2002 og 2003, da man hadde en overbudsjettering grunnet lavt forbruk i oppstartsåret 2001, avslutter Flatøy. Handlingsplanen i pdf-format ligger vedlagt i høyre grå meny. Trykt utgave av handlingsplanen kan fås tilsendt ved henvendelse fhf@fiskerifond.no eller telefon 22 00 28 45

keyboard_arrow_up