Til innholdet

22.10.2013

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ? status

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond er en nyopprettet finansieringsordning for forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Inntektsgrunnlaget er basert på en avgift på 3 promille på eksport av fisk og fiskevarer.

Fondet skal prioritere forskning med utgangspunkt i næringens definerte behov og interesser. Fondet forvaltes av et styre med representanter fra næringen. - Sekretariatsleder Terje Flatøy i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond kan opplyse om at Fondet for 2001 har avsatt rundt 13 mill. kr. til forskning og utvikling.

Styret har valgt å gå inn på områder der det anses som særlig presserende å styrke eksisterende FoU-innsats, eller å komme i gang med ny FoU-aktivitet. Sentrale innsatsområder for 2001 omfatter: - automatisering av filetproduksjon (beinplukketeknologi) - utnyttelse av biprodukter (i regi av RUBIN) - fiskesykdomsforskning (IPN-virus) - forskning på skjelettdeformasjoner (laks) - formidling av forskningsresultater til næringen I tillegg er styret åpen for å vurdere FoU-aktiviteter knyttet til forholdet mellom oppdrett og gyteområder for villfisk. Det er også avsatt en del midler til workshops og forprosjekter, blant annet innenfor helse, miljø og sikkerhet i fiskeflåten. Slike tiltak må sees som en del av Fondets arbeid med å identifisere problemstillinger og FoU-temaer.

Hovedfokus videre i 2001 vil være rettet mot å få utarbeidet en handlingsplan med innsatsområder for 2002, sier Flatøy. Strategiarbeidet er basert på tematiske innspill fra næringen, supplert med forslag fra virkemiddelaktører. Gjennom egne oppdragskontrakter er Norges Fiskarlag, Norske Fiskeoppdretteres Forening og Fiskerinæringens Landsforening tillagt et særskilt ansvar for å ivareta strategiprosesser på vegne av delsektorene fiske/fangst, havbruk og industri/marked. - Disse strategiprosessene skal samtidig involvere og foregå i en nær dialog med  alle deler av næringen, understreker Flatøy.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond vil ikke selv behandle søknader om støtte til enkeltprosjekter. Fondets primære oppgave skal være å identifisere forskningsoppgaver som næringen ønsker løst, og vurdere hvordan dette best kan gjøres. Norges forskningsråd og SND vil være viktige samarbeidspartnere. Handlingsplanen for 2002 skal ha som utgangspunkt at Fondet skal ha sin egen profil basert på næringens egne forskningsbehov. Næringsrelevans skal tillegges særlig betydning.

Det skal også legges vekt på å få forskningsresultater ut i næringen og å få disse omsatt til økt inn-tjening og ny aktivitet, sier Flatøy. Flatøy kan ellers opplyse om at Fondet vil være representert på havbruksmessen AquaNor i Trondheim med en liten stand sammen med Norske Fiskeoppdretteres Forening.

keyboard_arrow_up