Til innholdet

22.11.2016

Havbruk

Forbedret metodikk ved telling av lakselus

Store ressurser legges i registrering av lusetall. Et nylig avsluttet FHF prosjekt har sett på dagens tellemetode for å finne mulige årsaker til eventuelle avvik med spesiell vekt på lysforhold. Prosjektet har nå flere interessante konklusjoner som kan være nyttig for næringen.

Lusetellinger ble tatt på tre lokaliteter. Det ble talt 20 fisk per merd i tre merder på hver lokalitet ved hver telling.
Samme fisk ble talt på tre ulike måter:
1) standard telling på båt ved merden uten kunstig lys
2) i en lyskasse med to valgfrie bølgelengder og intensiteter
3) under lupelampe.
Det ble ikke funnet systematiske forskjeller i antall lus per fisk mellom de tre metodene. Manglende sammenheng mellom lysforhold og lusetall i dette forsøket samsvarer ikke med tellernes subjektive mening om hvor viktig lyset er for tellingen og tidligere funn hos Nofima. På bakgrunn av dette ble det foretatt en statistisk vurdering av hvor mange fisk det må telles lus på for å kunne vurdere om en tellemetode gir bedre resultat enn en annen.
Nofima, som har hatt prosjektledelsen konkluderer med at for å kunne dokumentere 20-30 % sann økning i totalt antall fastsittende og bevegelige lus per fisk med en ny tellemetode må det telles lus på minst 200 - 600 fisk avhengig av om fisken i gjennomsnitt har mange (ca 2) eller få (ca 0.5) lus.

«Dette forsøket og de statistiske beregningene har ikke sett på problemstillingene knyttet til å få tak i et representativt utvalg fisk fra hver merd. Likevel viser det tydelig at telling av lus er en krevende øvelse, og at det må forventes at det kan bli avvik både over og under det faktiske gjennomsnittlige antall lus per fisk,» sier Kjell Maroni, fagsjef for havbruk og miljø i FHF som har fulgt prosjektet.

For å lese mer om prosjektet, og leveranser fra forsøkene se her:
T
elling av lakselus: Forbedret metodikk
 

 

keyboard_arrow_up