Til innholdet

22.10.2013

FoU i saltfisk- og klippfisknæringen

Saltfiskforum inviterte næringen til workshop 18. og 20. juni i henholdsvis Tromsø og Ålesund. De fremmøtte fikk anledning til å påvirke hva FoU-midlene skal brukes til.

FHF arrangerte gjennom Saltfiskforum en workshop for hele saltfisk- og klippfisknæringen. Formålet var å få næringen med på en idédugnad og komme med sine behov og ønsker overfor FHF. De som møtte på samlingen hadde formeninger om FHF, Saltfiskforum og hva avgiftsmidlene skal brukes til. Det er et klart ønske at næringen må delta i styringen av midlene i FHF. Saltfiskforum kan samle bedriftene til en bedre utvikling av næringen.

Prosessutvikling og teknologi bør prioriteres høyest. Råstoffet utgjør 80 % av de totale kostnadene ved produksjon. Men prisene er globale og styres av tilbud og etterspørsel. Potensialet for kostnadsreduksjon ligger dermed gjennom bedre prosessflyt, automatisering og enøk-tiltak. Hele produksjonslinjen synes å være viktig, men som konkrete eksempler på effektivisering nevnes: - mer automatiske tørkemetoder - tørke-pakkelinje med full automatisering av sortering og pakking Det kom også mange konkrete idéer til hva det bør jobbes med innenfor produkt- og markedsutvikling: - produkter rettet direkte mot forbruker (utvanning, emballasje og logistikk) - oppdrettstorsk til saltfisk- og klippfiskproduksjon - bedre utnyttelse av biprodukter og vrakfisk - sporbarhet, mattrygghet og et større kvalitetsfokus fra fangstleddet - bedre og større fokus på markedsarbeid, herunder nye markeder

Nytt produksjonsutstyr er dessverre både kostbart å utvikle og investere i. Her etterlyses bedre rammebetingelser og mer midler til utvikling. I samarbeid med utstyrleverandører og FHF håper Saltfiskforum å kunne bidra til at bedrifter deltar i utviklingen av nye prosesslinjer med større grad av automatisering. Saltfiskforum vil også jobbe med temaet produkt- og markedsutvikling, men vi er avhengige av bedriftenes engasjement. I fellesskap kan vi skape merverdier og bedre lønnsomhet for næringen.

keyboard_arrow_up