Til innholdet

22.10.2013

Fremtidens sjømatnæring

Prosjektet ?Strategier for økt verdiskaping i norsk sjømatnæring? har hatt som formål å analysere rammene som dagens organisering av sjømatnæringen gir for den videre utvikling. Videre har prosjektet sett på mulighetene og de strategiske valg som må tas for å realisere disse. Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har finansiert prosjektet og nå er sluttrapporten klar.

Prosjektet peker på at i fremtidens sjømatnæring vil immateriell kapital i form av bl.a. kompetanse hos medarbeidere og kunnskapssystemer få økt betydning på bekostning av ressurskapital og realkapital. Denne immaterielle kapitalen vil i betydelig grad ligge nedstrøms i verdikjeden. To av anbefalingene fra prosjektet, som kan bidra til å sikre nødvendige investeringer i immateriell kapital, er å utvikle: 1) sterke kunnskapssystemer forankret i selskapene. 2) samarbeidsmodeller som overvinner småskala-ulemper i en rekke aktiviteter. Disse to punktene henger også sammen, fordi utvikling av sterke kunnskapssystemer vil fordre bruk av samarbeidsmodeller. Næringsstrukturen og politiske målsettinger for næringen gjør at forpliktende samarbeid mellom bedrifter vil være nødvendig for å styrke konkurransekraften til den norske sjømatnæringen. Myndighetene har en sentral og nødvendig rolle å spille som finansiør og fasilitator på begge disse punktene.
keyboard_arrow_up