Til innholdet

22.10.2013

Handlingsplan for FoU i det norske sjømatmarkedet

NSL har i samarbeid med sentrale næringsaktører utarbeidet en handlingsplan hvor målsettingen er økt omsetning av sjømatprodukter i det norske markedet. Markedsrettede FoU-prosjekter står sentralt i dette arbeidet. Utarbeidelsen av handlingsplanen er finansiert gjennom FHF.

I første rekke skal innsatsen konsentreres rundt områdene prepakket fersk fisk, farseprodukter, nye produkter tilpasset nye distribusjonskanaler og kundesegmenter i Norge og et bransjekonsept for markedsføring.

Signalene fra dagligvaren er entydige - de ønsker seg landsdekkende distribusjon av prepakket fersk fisk. Erfaringer har så langt vist at dette er komplisert og forbundet med høy risiko. At ingen så langt har klart å etablere lønnsom drift over tid understøtter også dette. NSL ønsker derfor å utrede og eventuell bistå i implementeringen av et landsdekkende konsept for prepakket fersk fisk gjennom regionale grossister og tilvirkere. Linken er dessverre fjernetFarseprodukter

 

Det norske markedet domineres i dag av 20 til 25 produsenter av farseprodukter. Ingen av disse er i dag store nok til å ta rollen som kategorileder og lede an i utviklingen av eksisterende/nye produkter, nye markeder og ikke minst i forhold til å øve nødvendig markedspåvirkning. Både produsenter og NSL ser derfor et potensiale i å bringe aktørene sammen gjennom et prosjekt.

Linken er dessverre fjernet

Nye produkter i nye distribusjonskanaler, Sjømatprodukter er i dag svakt posisjonert innenfor for eksempel Fast Food, HORECA markedet og lignende kanaler. Også i et europeisk perspektiv kan det synes som om sjømat er lite utviklet i denne type kanaler som for øvrig fortsatt forventes å være i vekst. Vurdering av produkter spesielt tilpasset segmenter så som barn og unge vil også være gjenstand for vurdering i dette prosjektet.

 

 

Svært få aktører lykkes i dag (uavhengig av bransje) uten en omfattende markedsføring av egne produkter og tjenester. Dersom ambisjonene om en betydelig vekst skal realiseres betinger dette at de tiltak som iverksettes må understøttes av en markedsføring som går langt ut over dagens nivå. Næringsaktørene selv ser både behovet for og nødvendigheten av å øke markedstrykket.

Hovedfokus i dette prosjektet vil derfor være å tydeliggjøre hvilket aktivitetsnivå på markedsføringen som er nødvendig for at målene som er satt i denne handlingsplanen skal kunne realiseres. Dernest å utvikle modeller for hvilke aktører som finansielt skal bidra og fordelingen mellom disse.

Dette innbefatter modeller for finansiering av både den generiske markedsføringen (pliktige bidrag) og den spesifikke kategori og/eller produktspesifikke markedsføringen (frivillige ordninger) Handlingsplanen finner du som vedlegg i feltet til høyre.

keyboard_arrow_up