Til innholdet

22.10.2013

Kan energiforbruket kuttes?

Flere fartøygrupper sliter med høye energikostnader og innen enkelte flåtegrupper er lønnsomheten direkte truet hvis ikke tiltak settes inn med sikte på å redusere forbruket ombord. Prisøkningen skyldes heller ikke midlertidige tiltak av prispolitisk art, som eksempelvis var tilfelle på 80-tallet, men mer varige strukturelle årsaker knyttet til økt forbruk som eksempelvis i Kina.

Del artikkel
Å drive fiskeri året rundt i våre farvann er i sin natur energi-krevende. En rekke faktorer påvirker energiforbruket, som avstand fra land til fiskefelt, dårlig vær og høy sjø, lave temperaturer og ising, håndtering av redskap og ikke minst konservering av fangsten. Flere av disse faktorene er naturgitte og vanskelig å påvirke, mens det på andre felt burde være mulig å finne løsninger som i mindre grad krever energi enn hva som ofte er tilfelle i dag. Temaet reduksjon av energiforbruket innen fiskeriene har da også fått økt aktualitet av flere årsaker. For fiskerinæringen har den senere tids sterke vekst i oljeprisen medført alvorlige økonomiske utfordringer. Samtidig er det et viktig miljømål for flåten å redusere forbruket. Norge har knyttet seg til flere internasjonale avtaler som Kyoto- og Gøteborg-protokollen som begge forplikter oss med hensyn til å redusere utslippene av miljøgasser. SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra FHF og Norges Fiskarlag utarbeidet en rapport hvor målet har vært å dokumentere energiforbruket i norsk fiske, og foreta en vurdering av potensialet for energireduserende og miljørettede tiltak. Rapporten beskriver i alt 16 ulike tiltak for reduksjon av energiforbruk og miljøeffekter. De tekniske tiltakene som antas å kunne ha størst effekt i forhold til energisparing, er knyttet til endringer innen skrogform, fremdriftssystem og propell. Disse tiltakene vil kunne gi gevinster opp imot 10 til 20 % i forhold til i dag. Størst effekt med hensyn til reduksjon i utslipp vil kunne oppnås ved å endre energibærer. På kort sikt er bruk av naturgass i form av LNG mest aktuelt mens hydrogen i kombinasjon med bruk av brenselsceller forventes å bli aktuelt for fiskerisektoren på lengre sikt. Overgang til naturgass som energibærer vil kunne gi en reduksjon i utslipp av NOx på 85 % og CO2 på rundt 20 %. I tillegg antas at det også er mye å hente ved ?myke? tiltak som å endre atferd og strategi i fisket. Dette er tiltak som kan iverksettes gjennom holdningsskapende arbeid og bevisst-gjøring med hensyn til hva energien brukes til. Dette kan støttes oppunder av relativt enkle PC-baserte beslutningsstøtteverktøy som kan gjøre det enklere å holde oversikt over forbruket og samtidig se konsekvensen av hva som gjøres. For mer informasjon kontakt: Seniorforsker Harald Ellingsen, Telefon: 92 66 09 73 Epost: harald.ellingsen@sintef.no Artikkelen er hentet fra Nyhetsbrev nr 6 ? 2005 fra SINTEF Fiskeri og havbruk.
keyboard_arrow_up