Til innholdet

14.11.2022
Stine Falk-Petersen

Villfisk

Kunnskapssammenstilling for pelagisk/semipelagisk trål etter torskefisk

Fiske med pelagisk trål (flytetrål) i Barentshavet (nord av 64o N) ble forbudt for over 40 år siden. Endringer i flåte- og driftsstruktur, endrete kvote-grunnlag, sammen med krav om et kostnads-effektivt fiske uten for store klimaavtrykk, leder fram til etterspørsel om endringer av trål-teknologien i Norge.

Prosjekt:
901750
Del artikkel

Torsk, hyse og sei blir til en stor grad fisket med bunntrål i havfiskeflåten. Bunntrålteknologien har i løpet av de siste 20 årene blitt utviklet til dobbeltrålarrangement for fisketrål og størrelsen på moderne trålere krever betydelig maskinkraft. Teknologien som medfører både relativt store klimautslipp og belastning på bunnfauna fra trålflåten, er under stadig kritikk. Dette prosjektet ble igangsatt for å skaffe en kunnskapsbase for å forenkle prosessen med å søke frem grunnlagsinformasjon for valg av tekniske løsninger.

 

Åpning vil kunne gi miljøgevinst

Denne rapporten er satt sammen av innspill fra næringsaktører med erfaring fra fiske med bunnpelagisk og semi-pelagisk trål i norsk farvann. Flere av brukerne, delvis støttet av forsknings-rapporter, mener at det er forsvarlig å åpne for bruk av pelagisk/semi-pelagisk trål i fiske etter torsk, hyse og sei nord av 64°N og at prinsippet om fritt redskapsvalg bør gjelde. Dette begrunnes med at drivstoffutgifter per kilo fisk reduseres, man unngår skader på bunnfauna og at man unngår bifangst av uønskede arter. Til sammen blir fisket mer rasjonelt.

Andre fiskere uttrykker skepsis til fritt redskapsvalg og mener at bruk av pelagisk/ semi-pelagisk trål bør testes ut i større grad over flere sesonger før det trekkes endelig konklusjon. Det pekes spesielt på utfordringer med å unngå undermåls torsk. Flere forskningsrapporter viser at pelagisk trålfiske etter torsk og hyse i de nordlige farvann har gitt høyst varierende resultater. Åpning for muligheten til å bruke pelagisk/semi-pelagisk trål vil gi en miljøgevinst i form av lavere drivstofforbruk og mindre slitasje på redskapene og reduksjon av marin forsøpling. Flere aktører presiserer at en åpning for fiske pelagisk/semi-pelagisk trål ikke må føre til forbud mot bunntrål.

 

Konklusjon og anbefalinger fra prosjektet

  • Det gis videre dispensasjon fra forbudet mot bruk av pelagisk/semi-pelagisk trål i fisket etter torskefisk (torsk, hyse og sei) nord av 64°N.
  • Utføre kontrollerte forsøk for å dokumentere tids- og energiforbruk per kilo fisk ved bruk av pelagisk/semi-pelagisk trål.
  • Nye forsøk utføres til ulike tider av året for å kartlegge seleksjonsegenskaper i pelagisk/ semi-pelagisk trål på artene torsk, hyse og sei. Seleksjon og fangstbegrensning må ha spesielt fokus.
  • Det vil være ønskelig å kartlegge kvalitet på fisk fanget med pelagisk/semi-pelagisk trål (ytre/indre klemskader, barotrauma, etc.)

FHF mener at resultatene gir godt grunnlag for næring og forvaltning til å sette inn tiltak som bidrar til å forbedre bunnpåvirkning og energiforbruk i bunntrål​.

 

Her kan du lese mer om prosjekte

 

 

keyboard_arrow_up