Til innholdet
Fotokreditt: Sintef Ocean

11.03.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Lovende rensemetode for prosessvann i lakseslakterier

Sentrifugering i kombinasjon med grovfiltrering av prosessvannet i lakeslakterier ser ut til å være svært effektivt for å fjerne mikroorganismer og partikler slik at vannet kan gjenbrukes

Prosjekt:
901545
Del artikkel

Foto: Utvikling av vannkvalitet i utblødningstank i løpet av 8 timer (10% vannutskiftning)

Når laksen skal slaktes pumpes fisken opp fra en ventemerd eller direkte fra brønnbåt inn til prosesseringsanlegget. Her blir fisken bedøvd før den bløgges og transporteres til kar med kaldt sjøvann (RSW tanker) for utblødning. Det er en stor biomasse av laks som går gjennom disse bløggekarene hver dag, og selv om vannet tappes helt ned og karene vaskes ved dagens slutt vil vannet i karene bli synlig forurenset i løpet av dagen. Dette skyldes blod, slim og andre partikler som følger med fisken. I løpet av en vanlig dag på slakteriet er vannutskiftingen i RSW tankene på beskjedne 5-10%. Dette begrunnes i stor grad ut ifra behovet for å ha en jevn temperatur i karet og at det da er mest lønnsomt å holde vannutskiftingen så lav som mulig.

Dersom en klarer å holde god hygienisk standard på prosessvannet er tanken at mer av vannet kan gjenbrukes, og man kan spare både vann og energiforbruk til temperaturkontroll. Målsettingen i dette FHF finansierte prosjektet har derfor vært å etablere et kunnskapsgrunnlag for utvikling av en industriell teknologi for rensing og gjenbruk av prosessvann i lakseslakterier. Det er Sintef Ocean som har ledet prosjektet.

Eksempel på utblødningstank

Gode resultater ved bruk av sentrifuge

Etter utprøving av flere ulike metoder valgte forskerne i samarbeid med bransjen å benytte sentrifugering sammen med grovfiltrering til fjerning av partikler og blod i prosessvannet. Sentrifugen viste seg svært effektiv til å redusere vannets innhold av oppslammet, partikulært materiale, med en gjennomsnittlig reduksjon på 96,3%. Resultater indikerte at sentrifugen gir en gjennomsnittlig reduksjon på mellom 60 og 70 % for de påviste indikatororganismene, og det ble også vist at listeria ble fjernet i sentrifugeringen.

Last ned sluttrapport

Prosjektet anbefaler at teknologien prøves ut i større skala. Resultatene tyder på at grovfiltrering i kombinasjon med sentrifuge kan være tilstrekkelig for å oppnå god nok rensing til å ha bakteriell kontroll.

-Dersom de innledende testene som er utført også viser seg å fungere i industriell skala så vil man oppnå at slaktefisken utsettes for et lavere bakteriepress, og samtidig kan slakteriene spare vann og energi, sier Kristian Prytz, fagsjef i FHF.

 

keyboard_arrow_up