Til innholdet

22.10.2013

Ny elektronisk kvalitetshåndbok for pelagisk industri

Kvalitet i alle ledd er målet. Det er en forutsetning for å sikre lønnsomhet i dag og for å bidra til en levedyktig pelagisk næring, også i morgen. Sikring av høy kvalitet må skje kostnadseffektivt. Boken, Pelagisk kvalitet fra hav til fat, viser at dette er fullt mulig!

Alle som håndterer pelagisk fisk ? fra fangst til transport og eksport, må ha et enhetlig rammeverk som definerer kvaliteten på fisken. En ny elektronisk kvalitetshåndbok gjør dette mulig. Et godt og unikt samarbeidet i hele verdikjeden har avdekket en rekke kritiske punkter; i båt, i mottaks- og videreforedlingsanlegg og i markedet. Prosjektet har vært organisert av Pelagisk forum gjennom midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Håndboken skal være et verktøy for den pelagiske næringen i Norge og bidra til en enhetlig kvalitetsvurdering av råstoffet i alle ledd. Den inneholder metoder for måling av relevante kvalitetsparametere for NVG-sild og makrell til konsum. For at boken skal være tilgjengelig for alle i norsk pelagisk næring, er den nettbasert. Dermed kan man enkelt ?klikke? seg fram til ønsket informasjon. Kvalitetshåndboken er utviklet spesielt for NVG-sild og makrell, men det er mulig å utvide den til også å omfatte andre arter, f. eks. kolmule og Nordsjøsild. I boken blir råstoffet fulgt hele veien og det er utviklet egne mål for kvalitet - parameter for å sikre at hver enkelt aktør bruker samme metode når de bedømmer fiskens kvalitet. Godt illustrerte skalaer skal sikre dette. Linken er dessverre fjernetFokus på markedLinken er dessverre fjernet Informasjon om viktige markeder, kjøpskriterier og hvilke kvalitetskrav de ulike markedene setter til pelagisk fisk er også finne i boken. Linken er dessverre fjernetKvalitetsklasserLinken er dessverre fjernet Lakseindustrien har gradert oppdrettslaksen i kvalitetsklassene Linken er dessverre fjernetsuperior, ordinærLinken er dessverre fjernet og Linken er dessverre fjernetproduksjonLinken er dessverre fjernet. For pelagiske fiskearter til konsum tenker man seg en tilsvarende inndeling i kategoriene: Linken er dessverre fjernetSuperior, Ordinær1Linken er dessverre fjernet og Linken er dessverre fjernetOrdinær2Linken er dessverre fjernet. Linken er dessverre fjernetStadig mer kunnskapLinken er dessverre fjernet For at håndboken skal være et nyttig og framtidsrettet verktøy, må den stadig oppdateres med ny kunnskap. Det arbeides nå med å få på plass et kompetansenettverk som gjennom god kjennskap til pelagiske utfordringer og nye FoU-prosjekter, til enhver tid vil oppdatere håndboken. Linken er dessverre fjernetBakgrunnLinken er dessverre fjernet Håndboken er et resultat av prosjektet ?Pelagisk kvalitet ? fra hav til fat? - et større samarbeidsprosjekt med aktører fra hele den pelagiske verdikjeden. Pelagisk forum var initiativtaker til prosjektet og både flåtesiden, mottaksledd, eksportører, Norges sildesalgslag, samt flere forskningsinstitusjoner har deltatt. Hensikten er økt verdiskaping og lønnsomhet i pelagisk sektor gjennom optimal kvalitet på råstoff til konsum i alle deler av verdikjeden, fra hav til marked. Ta en titt på den Linken er dessverre fjernetelektroniske kvalitetshåndbokenLinken er dessverre fjernet for pelagisk industri. Ønsker du ytterlig informasjon om håndboken ta kontakt med Linken er dessverre fjernet Jan Thorsen, Pelagisk forumLinken er dessverre fjernet eller Linken er dessverre fjernetHanne Digre, SintefLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up