Til innholdet

22.10.2013

Tiltak for å sikre jevn råstofftilgang

Hvordan sikre industrien jevnere tilgang av ferskt råstoff? Dette er det sentrale spørsmålet som reises i dette forprosjektet. Ambisjonene er å gi en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle for å dempe sesongsvingningene i uttaket.

Blant annet vil mulige konsekvenser av å endre kvoteåret bli belyst. Forprosjektet skal danne grunnlag for et arbeidsseminar høsten 2004 der resultatene fra forprosjektet presenteres og diskuteres med sentrale næringsorganisasjoner. En sentral utfordring for norsk fiskerinæring i årene som kommer blir å sikre en jevnere tilgang av ferskt råstoff av høy kvalitet.

Samtidig hersker det liten tvil om at en av de viktigste forutsetningene for å realisere dette potensialet er knyttet til å skape økt stabilitet, regularitet og forutsigbarhet i leveransene av råstoff med høy ferskhetsgrad og kvalitet. Tiltak for å få til jevnere tilgang på ferskt råstoff av høy kvalitet er prosjektets overordnede problemstilling. Med utgangspunkt i et industrielt perspektiv vil fordeler og ulemper ved ulike reguleringsgrep drøftes både i forhold til å stabilisere landingene, men også i forhold til å oppnå et bedre samspill mellom flåte og industri.

Fire spørsmål vil her stå sentralt:

- Hvor mye av kvantumet innenfor de viktigste kvoteregulerte fiskeriene må forskyves over året for å sikre jevne råstoffleveranser, og hva er realistisk å oppnå i forhold til rådende nærings- og naturforhold?

- Hvor stort kvantum kan en forvente vil bli forskjøvet ved en omlegging av kvoteåret, og hvilke forhold vil kunne bidra til å øke eller redusere effektene av dette?

- Hvilke alternative reguleringsgrep kan bidra til å jevne ut råstoffleveransene, og hvordan kan disse eventuelt kombineres innenfor rammen av et samlet reguleringsopplegg? -

Hvilken innflytelse vil ulike omsetningsformer kunne ha for de forventede effektene av ulike reguleringstiltakene?

Prosjektet finansieres av FHF sammen med Norges Råfisklag.

keyboard_arrow_up