Til innholdet

18.09.2019

Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Utlysning: Kartlegging av Listeria monocytogenes i sjøfasen

FHF lyser ut inntil 4 millioner kroner for å fremskaffe kunnskap om kilde til smitte av laks med Listeria monocytogenes i sjøfasen og kartlegging av videre smittevei.

Listeria monocytogenes i laks kan utgjøre en risiko for mattrygghet ved konsum av laks. Bedriftene legger ned betydelig innsats i analyser, kartlegging og tiltak i slakterier og filetfabrikker for å holde denne bakterien i sjakk. Ulike smitteveier har vært undersøkt hvor personell, vann og tilførsel fra det ytre miljø er godt utredet og kjent. Smitte som følger råvaren, den levende laksen som kommer fra matfiskanleggene og inn til slakteriene, har en i flere tilfeller satt søkelys på. I prosjekt 901492 (FHF-finansiert) ble det gjort funn av listeria på levende fisk i matfiskanlegg. Det ble også påvist spredning videre med transport i brønnbåt inn til slakterier, og samme stammer av bakterien ble også påvist på pakket fisk. Konklusjonen ble at sjøfasen og levende laks kan være en innfallsport for Listeria monocytogenes ved produksjon av laks. Videre ble dødfisk også påvist som reservoar for smitte, og det er naturlig å sette inn tiltak for å begrense smitte fra håndtering av dødfisk. Det ble også påvist listeria i fôret, og dette er såpass nytt at det må gjøres videre undersøkelser for å avdekke i hvor stor grad fôret kan utgjøre en smittekilde, og i hvilken del av fôrproduksjon og transport fram til matfiskanlegg som kan utgjøre en kilde til Listeria monocytogenes i slakterier og filetanlegg for laks.  

Derfor lyser FHF nå ut midler hvor målet er å dokumenter smitteveier for Listeria monocytogenes inn til matfiskanleggene og følge den videre til ferdig pakket fisk.

Les hele utlysningen "Kartlegging av Listeria monocytogenes i sjøfasen"

 

Alle utlysninger fra FHF

Søknadsfrist: 01.11.2019

Kartlegging av Listeria monocytogenes i sjøfasen

FHF lyser ut inntil 4 millioner kroner for å fremskaffe kunnskap om kilde til smitte av laks med Listeria monocytogenes i sjøfasen og kartlegging av videre smittevei.

Status: Pågående
Søknadsfrist: 25.10.2019

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å utvikle modell(er) og gjennomføre statistiske analyser som kvantifiserer sammenhenger mellom redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse, leveringssted og pris/kvalitet for fersk torsk levert av kystflåten

Status: Pågående
Søknadsfrist: 04.11.2019

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner NOK for å analysere økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert fiskeri

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up