Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

262122

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 262122
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2007
Sluttdato: 31.12.2010

Networks or markets? The recruitment challenge in future fisheries and marine industries

Parallelt med at fiske som næringsvei er redusert i omfang, har også sysselsettingssystemet i fiskeflåten endret seg. På bakgrunn av endringene som de fleste kystsamfunn har gjennomgått med hensyn til sysselsetting og arbeidsliv, kan det derfor ikke lenger settes likhetstegn mellom det enkelte fiskerisamfunnet og sysselsettingssystemet til fiskeflåten. Til tross for det, viser prosjektets funn at det fortsatt er et sterkt innslag av det man kan kalle nettverksrekruttering til fiske gjennom familie, lokalsamfunn og yrkesnettverk. Selv om inntekt og inntjening er viktige forhold i fiskerinæringen, så er også interesse og kjennskap til næringen viktige årsaker. I tillegg til de strengt økonomiske faktorene, så har fortsatt sosiokulturelle årsaker stor betydning i fiskeriene.

Nettverksbasert rekruttering er foreløpig ikke erstattet av markedsmekanismer med hensyn til lønnsomhet, tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. Interesse og kjennskap til fiskeri forutsetter miljøer der fiskerinæringen er synlig og tilstede. Hvis fiskerimiljøene totalt sett blir for svake, kan det ha betydning for interessen og nettverksrekrutteringen.
 
Prosjektresultatene viser at fiskefartøy også rekrutterer utenfor sitt eget lokalsamfunn, dette er ikke noe nytt, men indikerer at et fiskerimiljø i dag kan bestå av fiskere fra hele lokalsamfunn innenfor en region. I rekrutterings- og fiskeripolitikken er det derfor grunn til å vie fiskerimiljøene, hvilket ikke er det samme som det enkelte lokalsamfunn, oppmerksomhet i fiskeripolitikken. Materialet gir ikke grunnlag for å si noe om enkeltsamfunn, men i fiskeripolitikken bør en være oppmerksom på utviklingen i flåtevariasjon og fiskeres alder, fordi båteiere i ulike flåtegrupper har ulike erfaringer med hensyn til rekruttering.
 
Det er interessant at få båteiere rapporterer om rekrutteringsproblemer i dag. Dette sammen med det forholdet at størsteparten av de aktive fiskerne tror at de er aktive om fem år – og fortsatt noe reduksjon i antallet enheter i næringen slik strukturpolitikken foreskriver, tilsier at det ikke vil være rekrutteringsproblemer i næringen i nær framtid.

Undersøkelsen viser at det er forskjeller mellom de ulike flåtegruppene og at det er eierne av de større kystfartøyene fra 21–27,9 m som i minst grad har opplevd rekrutteringsproblemer, mens det er fartøy over 28 m. som har hatt størst problemer med å rekruttere. Dette underbygges også av at det er få som ser behov for å rekruttere mye utenlandsk arbeidskraft.
 
Videre ser en andelen fiskere som tror at de fortsatt arbeider i offshore/supply i de nærmeste fem årene er få, samtidig som få redere har opplevd sterk konkurranse fra offshoreindustrien. Med andre ord representerer ikke offshore/ supply noen generell trussel mot rekrutteringen av fiskere, men kan ha betydning for rekruttering av kvalifiserte offiserer, på de større fiskefartøyene der sertifikatkravene er strengere.
 
Det er også blitt dokumentert at mange fiskere er positive til ny teknologi. Dette er slett ikke uventet, yrket tatt i betraktning. Teknologien gjør imidlertid ikke det som kaller praktisk kunnskap overflødig, den blir en del av den nye kunnskapen som kreves for å lykkes som fisker. Dette viser at fiskerstanden tilegner seg de kunnskaper som til en hver lid kreves. Dette indikerer at man i dag har en læringsdyktig fiskerstand. Denne undersøkelsen har også vist at norske fiskere synes å være optimistiske med hensyn til utviklingen i fiskerinæringen de nærmeste fem årene og at et stort flertall er positive til å anbefale næringen for andre.
 
Undersøkelsen viser at det ikke eksisterer noe stort rekrutterings- eller bemanningsproblem i fiskeflåten i dag. En skal likevel ikke glemme den fjerdedelen av fiskerne som antar at de er ute av næringen om fem år. Spørsmålet om denne avgangen kan representere et problem eller om det vil rekrutteres tilstrekkelig med kvalifisert personell, må stiles og vurderes.
 
Med hensyn til frafall i yrket så er bortfall av interesse og forhold knyttet til arbeidstid, fritid og arbeidsmiljø viktige. Det å sikre interessen kan være knyttet til fiskerimiljøets styrke, følelsen av yrkesfellesskap osv. Dette kan vanskelig i varetas av næringen alene. Her spiller politiske rammebetingelser en rolle. Det samme gjelder arbeidstid og arbeidsmiljø, der noe er opp til den enkelte reder og til avtalepartene, men der også rammebetingelsene for forsvarlig drift er viktige.
 
Undersøkelsen viser at det er variasjon og mangfold i fiskerinæringen. Det innebærer at det finnes flere muligheter og utfordringer. En rekrutterings- og sysselsettingspolitikk for fiskerinæringen må ta hensyn til mangfoldet og at utfordringene i framtiden kan være forskjellige fra i dag. Det sterke innslaget av nettverksrekruttering indikerer også at tiltakene ikke bare bør være rettet mot individene, men at de også bør orientere seg mot å sikre at fiskerimiljøene fortsetter å eksistere som interesseskapende og lærende miljøer.
Background
The need for updated and policy relevant knowledge about the employment systems in the marine sector and coastal communities is urgent. The main focus in this project is on the fisheries, but other sectors are included when it is relevant.
Objectives
• To produce updated and relevant knowledge for industry, politics and science about the employment systems in the marine sector, with particular emphasis on the fishing fleet.
• To explore the contemporary links between marine industries, particularly fisheries, and local communities.
Expected project impact
Knowledge about recruitment, the employment system, and how the fisheries in particular, are linked to communities are crucial knowledge for planning, policy making, and strategy formulation both for the industry and the authorities in the long term. Knowledge in this field is important for planning of future activities and for strategic work.
Project design and implementation
The main question of this project is the following: How and through which processes are fishers and labour recruited today and what is the role of and relation between local networks, market mechanisms, and the communities in the contemporary employment systems in the marine sector?

The project will produce updated knowledge about:
1. How the contemporary employment systems in the marine sector and in the fishing fleet work.
2. Mobility and career patterns among fishers.
3. Where the fishing fleet gets their recruits from.
4. The recruits’ properties, abilities and knowledge.
5. The fishing fleet’s recruitment strategies.
6. The relationship between structural policy, vessel economy, and recruitment.
7. The role the local communities play in fisheries recruitment today.
8. The relationship between fisheries and other marine and maritime industries in respect of recruitment and labour.

The project is organised in three partly overlapping work packages (WP) with the following milestones:
WP 1: Surveys, applied research report and presentations for users before end of 2007.
WP 2 (2007–2010): PhD-project, Coastal communities and employment systems in change.
WP 3 (2008–2009): Recruitment and employment in the fishing fleet.

The will combine quantitative and qualitative methods. The design of this project is informed by an ideal of methodological triangulation, a term that relates to the practice where several methods, theories, data sources, and researchers work to produce knowledge on the same set of phenomena.

The different methods are complimentary, and the project aim at maximizing the mutual benefits from quantitative and qualitative insights. First, insights from previous studies – mainly qualitative – along with the reported needs of participants (mainly FHF) inform the constructions of questionnaires for the data surveys undertaken in WP1. The insights from these quantitative studies will in turn inform, and be a part of WP2 and WP3. WP 1 and 2 have strong fisheries focus, while WP 2 has a broader perspective on these issues. All together, the studies in the three work packages will contribute in building knowledge for policy making and action.
Dissemination of project results
WP 1 publication plan: Two reports and one power point presentation will be the outcome from WP 1, which shall be finished at the end of 2007.

WP 2 publication plan: One PhD-thesis, based on four scientific articles. At least two papers will be presented at relevant conferences.

WP 3 publication plan: At least one scientific article will be published in “Ocean and Coastal Management” or “Marine Policy”, and at least one article will be submitted for publication in the more academic orientated journals like “Sociologia Ruralis” and “Human Ecology”.

In Norwegian
Formidling skjer på bred basis i vitenskapelige journaler, fagbøker, populærvitenskapelige tidsskrifter m.m. Doktorgradsavhandlingen avleveres i løpet av 2013.
keyboard_arrow_up