Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

323084

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 323084
Status: Avsluttet
Startdato: 16.05.2007
Sluttdato: 01.09.2007

Kystens returordninger. Retursystem for fiskeredskap i plast - forprosjekt

I rapportens kapittel 1 beskrives prosjektet nærmere og det orienteres også om arbeidsform, inklusive bransjens ønske om en samordning med forprosjektet ”Hold oppdretts-Norge rent”. Denne samordningen er gjennomført.
 
I tillegg orienteres det om behovet for kommunikasjon og identitet i denne prosessen og opprettelsen av egen felles hjemmeside; www.kystretur.no
 
I kapittel 2 beskrives retursystem generelt, dernest dagens ordning for fiskeredskap. Basert på beskrevne kriterier evalueres dagens løsninger. I dette kapittelet er også systemer i våre naboland beskrevet, spesielt er Island trukket frem som et relevant eksempel.
 
I kapittel 3 er mengdene avfall kartlagt, både den totale mengden som oppstår årlig og det som samles inn for gjenvinning. Anslagene er basert på en definert systematikk og ulike metoder.
 
I kapittel 4 ser en nærmere på miljøpåvirkningene i et livsløpsperspektiv. Videre beskrives kort lovgivningen innenfor miljø og avfallsfeltet. Til slutt er det listet opp ulike utfordringer knyttet til fiskeredskap og utstyr som avhendes.
 
I kapittel 5 er det beskrevet forslag til en oppfølging av forprosjektene. Forslagene omfatter et forslag til en visjon og en overordnet strategi for et retursystem for næringen. Her er også beskrevet et forslag til hvilken rolle bransjen selv skal ha i forbindelse med et retursystem samt konkrete prinsipper for arbeidet videre. Det er lagt spesielt vekt på hvordan arbeidet skal organiseres videre. Til slutt er 10 konkrete delprosjekter skissert.
 
Konklusjonen er at hele bransjen bør bidra til å utvikle markedet og systemene videre. I dette arbeidet bør næringen ta en lederrolle gjennom et felles prosjekt: ”Kystretur”. Denne prosjektorganisasjonen skal sørge for styring og oppfølging av delprosjektene og spille en viktig rolle mht kommunikasjon og på den måten også gi arbeidet en identitet. Da returordningene i stor grad kan finansieres gjennom verdien redskapen har i gjenvinningsmarkedet, konkluderes det med at bransjen ikke selv skal være aktør i markedet utover det å gjennomføre prosjekter, utvikle og formidle kunnskap.
Dette forprosjektet tar utgangspunkt i det faktum at det kasseres store mengder utstyr og fiskeredskap hvert år. En betydelig del av redskapen og utstyret er laget av plast. I motsetning til annet avfall, er returordningene for denne type plastavfall dårlig utbygget. Selv om det gjenvinnes en del redskap i dag, opplever bransjen at det kan være vanskelig å bli kvitt utstyret. Derfor fremstår håndteringen av denne type avfall som en utfordring for hele fiskeri- og havbruksnæringen.

På den annen side finnes det et voksende marked for plastavfall til gjenvinning og mye av utstyret vil ha en positiv verdi i dette markedet. Gjennom dette forprosjektet er hensikten å legge et første grunnlag for å utvikle gode returordninger for denne type utstyr. I studien har man valgt å prioritere fiskeredskap fra fiskeriene, oppdrettsnot, tauverk samt flytekrager, slanger og rør fra oppdrettsanlegg, i sum det utstyret man mener er mest egnet for gjenvinning.
Forprosjektet skal legge et nødvendig grunnlag for det videre utviklingsarbeidet og utarbeidelsen av et hovedprosjekt gjennom å samle data om den innsamlingen og gjenvinningen som allerede er startet opp. I tilleg skal varestrømmer og volum kartlegges, miljøeffekter vurders og ulike gjenvinningsmodeller skisseres.
På basis av den kartlegging av status og miljøeffekter på området, vil man kunne skissere ulike modeller for gjenvinning. Dette vil gi klare miljøgevinster og i tillegg øke bransjens anseelse utad.
Det skal samles inn data fra den innsamlingen og gjenvinningen som allerede er startet opp, varestrømmer og volum skal kartlegges, miljøeffekter skal vurders og ulike gjenvinningsmodeller skal skisseres.
 
Prosjektet er i regi av Teknologiforum og med prosjektledelse v/Mepex Consult.
keyboard_arrow_up