Til innholdet

Prosjektnummer

900419

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900419
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2010
Sluttdato: 23.04.2010

Automatisk påvisning av kveis med spektroskopi i filetlinje for hvitfisk: Dokumentasjon gjennom industritest

Industritesten ble gjennomført i Båtsfjord i mars 2010 og involverte personer fra Baader, Nofima Marin, Norsk Elektrooptikk og Aker Seafood Båtsfjord AS. 

Resultatene for påvisning av lyse kveis stemmer overens med tidligere forsøk, der man har vist at automatisk inspeksjon oppnår tilsvarende eller bedre resultater sammenlignet med industriell trimming på lysbord. Samtidig er antall fileter uten falske positive økt fra 40 % til 60 %.

Tatt i betraktning det store antall ”små” kveis (diameter mindre enn 3 mm), som normalt ikke fjernes i manuell trimming, er deteksjonsraten tilsvarende eller bedre enn manuell inspeksjon på lysbord. Antall falske alarmer kan reduseres ytterligere ved å sette en nedre grense for hvor små kveis som skal påvises.

Falske alarmer ble betraktelig redusert etter trimming. Dette tyder på at elementer som maskinen plukker ut som potensielle kveis-kandidater fjernes i trimmingen.

Systemet virker lovende med tanke på å kunne inkluderes i nye filetlinjer for hvitfisk. Det bør settes inn etter en pretrimming, og kan brukes for å dele produktflyten i to, en ren strøm som går direkte videre til porsjonering og pakking, og en strøm som trimmes manuelt for kveis.

For å videreutvikle teknologien fram mot kommersiell anvendelse kreves det en innsats og etterspørsel fra leverandør- og foredlingsindustrien fremover.

Nofima har holdt en presentasjon av resultatene fra prosjektet på samlinger i Filetforum 2. juni 2010 i Hammerfest og 3. juni 2010 i Stamsund.
Utstyrsselskapet Baader er nå i ferd med å introdusere neste generasjon filetlinje for hvitfisk. Den vil kjennetegnes ved en stor grad av automatisk prosessering hvor hensikten er å redusere antall personer på linjen. Slik linjen i dag er satt opp på Marine Fish sitt anlegg i Ålesund fungerer den bra for oppdrettstorsk. Trimmingen foregår direkte på transportbandet og gjennomføres av to personer. Ulike kuttemønstre kan velges, deriblant automatisk utskjæring av tykkfiskbein.

De utfordringene som er mest fremtredende er innmating på skinnemaskin, lokalisering av tykkfiskbein for automatisk utskjæring og pakkedelen av linjen som krever mange personer. Innmatingen på skinnemaskinen vil ifølge Baader i stor grad løses gjennom introduksjon av neste generasjon filetmaskin, BA 581, som vil presentere filetene på en bedre måte for skinnemaskinen. Pakkedelen av linjen kan forbedres gjennom bruk av eksisterende teknologi. Utfordringen ligger i hvordan posisjonen til tykkfiskbeinene skal finnes på en bedre måte.

Slik linjen er designet vil det ikke være mulig å trimme villfanget fisk for kveis. Derfor er det viktig å automatisk kunne påvise kveis slik at mest mulig av råstoffet kan gå gjennom linjen uten manuell kveisinspeksjon. I prosjektet ”Automatic Fish Fillet Inspection by Imaging Spectroscopy” som ble avsluttet sommeren 2009 ble løsninger basert på avbildende spektroskopi utviklet blant annet for kveisdeteksjon. I etterkant har stipendiat Agnar H. Sivertsen videreutviklet programvareløsinger slik at det nå er hensiktsmessig å kjøre en industritest for å dokumentere egnetheten for systemet med hensyn på kveisdeteksjon.

Resultater som har kommet frem i dette arbeidet viser også at man, basert på de hyperspektrale bildene, kan påvise senterlinjen på filetene med stor nøyaktighet hele veien frem i nakken. Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å lokalisere tykkfiskbeinene.
• Å kartlegge hvor godt avbildende spektroskopi egner seg for automatisk påvisning av kveis, både med hensyn på deteksjonsrate og falske positive.
• Å dokumentere hvor godt avbildende spektroskopi egner seg for identifisering av senterlinje på filet.
Nytteverdien for næringen vil være at en automatisk påvisning av kveis vil både garantere høyere produktkvalitet samt redusere mengde råstoff som må tas ut av produktflyten og trimmes manuelt for kveis. Videre vil det å identifisere senterlinjen mer nøyaktig medføre et mer nøyaktig kutt for fjerning av tykkfiskbein, og økt utbytte.
Industritesten skal gjennomføres i Båtsfjord i løpet av februar/mars 2010 og vil involvere personer fra Baader, Nofima Marin, Norsk Elektrooptikk og den filetbedriften hvor testen skal gjennomføres. Instrumenteringen er nå lokalisert i Tromsø og vil sendes til Båtsfjord med Hurtigruten. Deretter vil to personer fra Nofima Marin reise til Båtsfjord og montere opp og teste instrumenteringen før selve testen. I den påfølgende uken vil to personer fra Nofima Marin, en person fra Norsk Elektrooptikk og to eller tre personer fra Baader dra til Båtsfjord og gjennomføre testen.
 
Instrumenteringen vil ikke bli montert inn i bedriftens filetlinje, men bli plassert inn ved siden av eksisterende filetlinje. I gjennomføringen av testen vil batcher på 10 og 10 fileter hentes ut av produksjonsflyten for å bli kjørt gjennom avbildningssystemet. Både utrimmede og ferdig trimmede fileter vil bli kjørt gjennom systemet. Etter avbilding vil automatisk og manuell inspeksjon sammenlignes.
 
I etterkant av testen i Båtsfjord vil resultatene sammenfattes i en rapport og presenteres Filetforum hvitfisk.
Resultatene fra prosjektet oppsummeres i en rapport, og Nofima presenterer resultatene på en samling i Filetforum hvitfisk.
keyboard_arrow_up