Til innholdet

Prosjektnummer

900615

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900615
Status: Avsluttet
Startdato: 18.02.2011
Sluttdato: 30.06.2011

Oppdrett av laks i lukkede anlegg: Forprosjekt

Rapporten oppsummer kunnskapsstatus innenfor grunnlaget for lukkede oppdrettsanlegg. Det foreligger en rekke nye forslag til konsepter i ulike materialer og design. Et fellestrekk er at få av anleggene er testet ut med fisk eller rapportert i et vitenskapelige verifiserbart format.

Det foreslåes en ny systematisk tilnærming på begrepet lukket oppdrettsanlegg i fire nivå, avhengig av hva det skal lukkes i mot. Rapporten gir en oversikt over denne inndeling. Det konkluderes med at lukkede oppdrettsanlegg foreløpig ikke kan betraktes som kommersialisert, og at det trengs betydelig innsats av både teknologisk, biologisk og økonomisk art for å lykkes med å gjøre oppdrettsanlegg for laks mer lukket for omgivelsene. Rapporten peker også på at det, per i dag, ville bli et betydelig økt arealbehov langs kysten, dersom man gikk over til lukkede anleggstyper.

Utredningen peker også på en del muligheter med lukkede anlegg, som at det er sannsynlig med mindre lakseluspåvirkning, at man kan oppnå sammenlignbar vekst med åpne anlegg og økte muligheter for teknologi for reduksjon av utslipp av organisk partikulært materiale.
Fra ulike hold hevdes det at oppdrett av laks og regnbueørret må flyttes over i lukkede flytende anlegg i sjø eller i landbaserte anlegg. Det er særlig forhold vedrørende rømming, lakselus og utslipp av organisk materiale/næringssalter som man mener kan forbedres ved å flytte oppdrett i lukkede anlegg. Man mangler imidlertid i dag et kunnskapsgrunnlag for å kunne gi faglig funderte anbefalinger om hvorvidt oppdrett i lukkede anlegg på kort eller lengre sikt kan bidra til å bedre de aktuelle forholdene.

På den annen side har flere aktører i næringen (oppdrettsselskap og leverandører) begynt å undersøke mulighetene for å bruke lukkede løsninger til deler av produksjonssyklus. I tillegg har myndighetene kommet med krav om at avlusning skal skje i lukkede enheter fra 1. januar 2011, noe som vil medføre utfordringer beslektet med det å drive oppdrett i lukkede enheter.

FHF ønsker å bidra til at debatten føres på et bedre kunnskapsgrunnlag enn i dag og ønsker å initiere et arbeid som bidrar til at dette blir mulig.

• Å få identifisert utfordringer og muligheter ved bruk av lukkede anlegg.
• Å få beskrevet innholdet i et eventuelt videre arbeid med lukkede anlegg.

Forprosjektet vil danne grunnlag for bedre beslutninger om investeringer i – og forskningsbehov om – produksjon av laks i lukkede anlegg. Samtidig kan det forventes at kunnskapsoppsummeringen vil bidra til faktabasert debatt om denne typen anlegg.
Arbeidet vil bli gjennomført etter følgende plan:
1. Innledende arbeid
2. Arbeidsseminar (workshop) med utvalgte næringsaktører og fagmiljøer
3. Oppsummering og beskrivelse av innhold i et eventuelt videre arbeid
Det vil bli gjennomført en overordnet oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for oppdrett i lukkede anlegg etter gjennomgang av tilgjengelig litteratur. Oppsummeringen vil danne grunnlag for arbeidet med arbeidsseminaret (i invitasjonen og på selve seminaret) og for arbeidet i hovedprosjektet.
 
Arbeidsseminaret planlegges foreløpig til å finne sted i begynnelsen av mai 2011 i SINTEF SeaLab i Trondheim. Detaljert planlegging av seminaret vil skje i samarbeid med FHF og prosjektets referansegruppe.

Foreløpige temaer er:
• Kunnskapsstatus for lukkede anlegg
• Hva vil et krav om lukkede anlegg kunne innebære av areal- og energibruk, effekter på fiskevelferd, økonomi etc.
• Hvilke alternativer for oppdrett i lukkede anlegg kan man se for seg når utfordringen er å løse problemstillinger med rømming, lakselus og sykdomsspredning (særlig virus)?
• Hvilke krav er det relevant å stille til lukkede anlegg?
• Innspill til videre arbeid med lukkede anlegg

Arbeidsseminaret vil bli oppsummert og vil være med å danne basis for innretningen til og innholdet i en eventuell videreføring.
• Oppsummering av kunnskapsgrunnlag for produksjon av laksefisk i lukkede anlegg (april/mai 2011)
• Gjennomføring av arbeidsseminar (workshop) (mai 2011)
• Beskrivelse av behov for videre FoU (juni 2011)
keyboard_arrow_up