Til innholdet

Prosjektnummer

900819

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900819
Status: Avsluttet
Startdato: 15.01.2013
Sluttdato: 15.01.2016

FoU-kompetanseprogram for sjømatnæringen: Hovedprosjekt

Gjennom FoU-kompetanseprogrammet er det utviklet et nytt studietilbud for sjømatnæringen i FoU-strategi og ledelse på 15 studiepoeng. Tilbudet er gjennomført for 2 kull studenter. Selv om det ikke blir et fast tilbud ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, er det mulig å benytte materiellet og erfaringene som grunnlag for eventuelle nye videreutdanningstilbud. Se prosjektet “Videreutdanningstilbud i FoU-strategi og -ledelse” (FHF-900935) for mer informasjon.
 
Det har også vært holdt kurs i FoU og virkemiddelbruk for sjømatnæringa i samarbeid med andre virkemiddelaktører, se beskrivelse på prosjektet “Kurs i FoU og virkemiddelbruk for sjømatnæringen” (FHF-900937).
 
Begge kurstilbudene har vært samlingsbasert, og totalt 255 personer har deltatt på samlingene, knyttet nettverk og kontakter med andre sjømatbedrifter og økt sin kompetanse om FoU og om muligheter og ressurser som finnes i virkemiddelapparatet.
 
Prosjektet har også vært viktig for å styrke samarbeidet mellom næring, forskning og virkemiddelapparatet og også mellom de ulike virkemiddelaktørene.
Mange sjømatbedrifter har fått økt kompetanse i FoU og kjennskap til muligheter for å drive effektivt utviklingsarbeid som kan gi økt verdiskaping. Flere bedrifter har fått støtte til konkrete prosjekt som direkte følge av deltakelsen i kompetanseprogrammet. 
På oppdrag fra FHF har SINTEF Fiskeri og havbruk sammen med Universitetet i Nordland kartlagt om det er behov for økt forskning- og utviklings (FoU)-kompetanse i sjømatsektoren, og på hvilke områder og hvordan sektoren ønsker slik kompetanseheving. Rapporten konkluderer med å foreslå at det opprettes etter-/videreutdanningstilbud innen FoU-strategi og –ledelse på to nivåer:
• et kortere kurstilbud (nivå 1) som FHF kan utarbeide og gjennomføre selv i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, og
• et mer omfattende tilbud (nivå 2) som skal leveres av en godkjent utdanningsinstitusjon og gi studiepoeng.
 
FHFs styre besluttet på bakgrunn av rapporten å igangsette et hovedprosjekt med egen prosjektleder.

• Å øke FOU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet.
• Å bidra til at enkeltbedrifter og bedriftsnettverk etablerer kompetanse med sikte på:
o strategisk forankret prosjektutforming og aktiv deltakelse i gjennomføring av brukerstyrte forskningsprosjekter
o bedre utnyttelse av tilgjengelige virkemidler for FoU i egen bedrift
o styrket innovasjonsevne i bedriften/nettverket gjennom effektiv identifikasjon og anvendelse av FoU-resultater som foreligger
o aktiv deltakelse i prioritering av midler til marin forskning gjennom innspill til virkemiddelaktørenes strategi- og planarbeid.

Med dette prosjektet forventes en bedre utnyttelse av næringsrettede virkemidler og FoU-resultater i sjømatnæringen.
Prosjektet skal utvikle og tilby et kompetansehevingsprogram innen FoU-strategi og FoU-ledelse i sjømatnæringen.

Tilbud på nivå 1 skal gi næringsaktører en introduksjon til FoU og virkemiddelapparatet som bidragsyter til FoU-prosjekter for sjømatnæringen. Les om hva som skjer på prosjektet “Kurs i FoU og virkemiddelbruk for sjømatnæringen” (FHF-900937).

Tilbud på nivå 2 skal gi deltakerne innsikt i hvordan en aktivt kan drive og lede FoU-arbeid i bedriften på en måte som styrker verdiskaping og konkurranseevne. Nivå 2 skal tilbys av en godkjent utdanningsinstitusjon og gi studiepoeng. Les mer på prosjektet “Videreutdanningstilbud i FoU-strategi og -ledelse” (FHF-900035).
 
Etter- og videreutdanningstilbudene utvikles spesielt for sjømatnæringen og tar utgangspunkt i næringens faglige og praktiske behov.
Kompetanseprogrammet markedsføres, og det rekrutteres til kursene gjennom næringen sine organisasjoner, media og på arenaer der næringsaktører møtes. Det utarbeides en egen markedsføringsplan for kursene i prosjektet.
keyboard_arrow_up