Til innholdet

Prosjektnummer

900823

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900823
Status: Avsluttet
Startdato: 15.10.2012
Sluttdato: 22.01.2017

Database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton (DABRED)

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet har etablert en offentlig tilgjengelig database (DAB​RED) over redskapsstudier fra alle de aktuelle FoU-institusjonene i Norge. Hovedfokus har naturlig nok vært på fisk, men relevante studier på skalldyr (eksempelvis reke, hummer, krabbe og russisk kjempetrollkrabbe), krill og dyreplankton – som i økende grad aktualiseres – er også omfattet av databasen.

I tillegg til alminnelig bibliografisk informasjon som rapport tittel, forfatter(e), publiserings-/ produksjonsår, forlag/ institusjon osv., er studiene klassifisert i henhold til redskap(er), type undersøkelse, formål, havområde, biotop (kyst, hav, fjord), rapport type (prosjektrapport, rapportserie, bok/ kapittel, tidsskriftartikkel m.fl.), samt ansvarlig FoU-institusjon. Dette gjør det langt enklere enn før å raskt kunne fremskaffe en gruppert oversikt over studier for eksempel på en bestemt redskapstype eller art, innenfor et definert havområde/kyst eller fra en bestemt FoU-institusjon. Rapportene er skannet og omgjort til en flat tekstfil (OCR-skanning) som gjør det mulig å gjøre fritekstsøk på alle deler av rapportene, også rapporter som ikke er offentlig tilgjengelig.

Alle rapporter som er offentlig tilgjengelig kan lastes ned direkte fra databasen, mens det for rapporter som av ulik grunn ikke er offentlig tilgjengelig (eksempelvis industrirapporter og vitenskapelige artikler beskyttet av opphavsrett) er oppgitt all tilgjengelig informasjon om kilde og type beskyttelse. På denne måten er det nå mulig for brukere å få oversikt også over denne type rapporter og institusjonene som har produsert dem.
Databasen gir god oversikt over historiske arbeider innen redskapsforskning, noe som kan være svært nyttig med hensyn til videre FoU-arbeid både for fiskere, forskere og ikke minst redskapsindustrien.
Den organiserte forskningen på redskap og redskapsrelatert adferd i Norge startet ved opprettelsen av Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt (FTFI) i 1974. Ved avviklingen av FTFI i 1991 ble personalet fordelt på andre institusjoner i Bergen, Tromsø og Trondheim. Mens fokus i redskapsforskningen i begynnelsen var på utvikling av effektive fangstredskaper er den i dag i all hovedsak rettet mot utvikling av ressurs- og miljøvennlige fangstmetoder og effektivitetsfremmende tiltak for å øke lønnsomheten i fiskeflåten.
 
I denne perioden har det blitt gjennomført et betydelig antall studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk samt skalldyr, krill og plankton. Forsøkene har i hovedsak vært gjennomført av Faggruppe Fangst ved Havforskningsinstituttet, Universitet i Tromsø/ Fiskerihøgskolen, SINTEF Fiskeri og havbruk, Møreforsking Marin, NTNU, Nofima og Fiskeridirektoratet. Dette har ofte skjedd i form av samarbeidsprosjekter med næringen og mellom en eller flere FoU-institusjoner, og i mange tilfeller også med internasjonale partnerinstitusjoner (fra Russland, Island, Færøyene og EU). Forsøkene har vært finansiert fra flere hold, herunder Norges forskningsråd, FHF, EU, Nordisk ministerråd med flere, i tillegg til direkte industrifinansierte prosjekter.
 
Det finnes p.t. ikke  noen komplett og oppdatert oversikt over forsøkene som har blitt utført, og mange av rapportene, spesielt de tidligere studiene, er ofte ikke søkbare (interne rapporter, årsmeldinger og annen “grå” litteratur, samt industrirapporter med opphavsbeskyttelse). Data som er samlet inn i slike studier gjøres dermed heller ikke tilgjengelige for valideringsstudier/ sammenlignende studier. Konsekvenser av dette er at kunnskap i noen grad går tapt, at bidrag ikke godt nok kjent for industrien, og at gjennomførte studier i noen grad dupliseres. Videre går en i nye studier glipp av muligheter for verdifulle sammenligninger med etablerte referansedata. Naturlig avgang og nyrekruttering i FoU-institusjonene aktualiserer ytterligere betydningen av å få samle disse arbeidene på en for alle en lett tilgjengelig plattform, også for fremtidige arbeid.

Det foreslåtte prosjektet tar sikte på å få samlet og synliggjort disse arbeidene i en database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton, slik at dette blir allment tilgjengelig på Internett. Arbeidet vil ikke videreføres i nye prosjekt i form av oppdateringer eller drift, da dette forutsettes ivaretatt av de involverte institusjonene.
Å etablere en offentlig tilgjengelig database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton i Norge for å sikre at næringen og FoU-institusjoner som arbeider innenfor feltet har lett tilgang til oppdatert informasjon om relevante studier og tilhørende dokumentasjon. Det skal også etableres en oversikt over kjente kommersielle anvendelser som har kommet ut av de enkelte studiene, herunder produkter som har blitt en del av utstyrsleverandørers portefølje. Havforskningsinstituttet skal gjennom organiseringen av prosjektet sikre at databasen blir et allment tilgjengelig verktøy som både næringsaktører, FoU-institusjoner og allmennheten for øvrig kan benytte seg av.
 
Delmål
1. Å systematisere de viktigste studier utført i Norge, og internasjonalt med bidrag fra norske FoU-miljøer, for innlegging i en søkbar database.
2. Å generere komplette litteraturlister i dertil egnet litteratursystem som f.eks. Mendeley (åpen kilde)
3. Å samle elektroniske utgaver av studier, herunder prosjektrapporter, tekniske og vitenskapelige artikler, bøker og annen faglitteratur. Evt. litteratur som kun finnes i papirformat skannes.
4. Å gjøre databasen, litteraturlister og digitale rapporter m.v. tilgjengelige på en nettside dedikert til formålet under Havforskningsinstituttet sin nettportal.
5. Å legge ut rapporter/ publikasjoner fra institusjonenes egne portaler i den grad det ikke er begrensninger i opphavsrett, slik at disse knyttes til etablerte søkemotorer som Cristin og Brage. Dette vil institusjonene selv stå for.
6. Å utarbeide en oppsummering av arbeidene for det internasjonale FoU-miljøet, fortrinnsvis i form av en oversiktsartikkel som tar for seg de viktigste resultatene for hver redskapsgruppe.
Gjennomføring av prosjektet vil gjøre at informasjon som i dag ikke er allment kjent/ søkbart blir lettere tilgjengelig for alle interessenter. Dette vil igjen sikre økt implementering, mindre fare for duplisering, bedre tilgjengelig kunnskapsgrunnlag for interessentene, med videre.
Prosjektet implementeres i 2012 og 2013. Prosjektgjennomføringen vil bli inndelt i tre moduler:
 
Modul 1: Gjennomgang av gjennomførte FoU aktiviteter (2012)
De involverte institusjonene går gjennom sine respektive arkiver og lager oversikter over gjennomførte prosjekter og eksisterende litteratur. For hvert prosjekt samles informasjon om hvilke FoU-aktiviteter som er gjennomført. Spesifikasjoner av informasjon som skal registreres defineres i prosjektet, og kan f.eks. være ansvarlig institusjon, partner institusjoner, år for gjennomføring av forsøk og rapport, prosjektleder/ kontaktperson, rapporter og publikasjoner, relaterte kommersielle produkter, samt informasjon om tilgjengelighet av evt. rådata, som f.eks. video-opptak. Oversikten skal også inkludere informasjon om eventuelle opphavsretter og patentbeskyttelser. For “grå” litteratur vil et forenklet oppsett benyttes. Informasjonen registreres i et standardisert oppsett for innlegging i sentral database. Oversikten gjøres tilgjengelig i standardisert digitalt format (pdf), og det produseres omforente referanselister (f.eks. i Mendeley). Koordineringsmøter i styringsgruppen blir gjennomført underveis ved behov.

Modul 2: Etablering av sentral database (2012–2013)
En sentral database etableres ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Databasen vil gjøres tilgjengelig på en nettside dedikert til formålet under Havforskningsinstituttet sin nettportal. Bidragene fra alle institusjonene samles og kvalitetssikres av hver enkelt FoU-institusjon før de legges inn i databasen. Lenker til databasen (nettportal) kan også legges ut på FoU-institusjonenes egne hjemmesider.
Institusjonene har også adgang til å legge litteratur som ikke har opphavsbeskyttelse eller forenklede oversikter inn i egne nettportaler, og til å knytte disse opp mot eksisterende søkemotorer som f.eks. Cristin og Brage (åpen tilgang). Når opphavsmessige forhold er avklart legges databasen ut på et eget område på Havforskningsinstituttets hjemmesider med et enkelt og brukervennlig brukergrensesnitt.
Havforskningsinstituttet vil stå for driften av databasen og nettsiden, også etter prosjektets utløp. Databasen skal oppdateres fortløpende i henhold til innrapportering av nye studier som kommer til. Innrapportering skal foregå digitalt fra de ansvarlige FoU-institusjonene til Havforskningsinstituttet i tråd med et standardisert oppsett som utarbeides under prosjektperioden. Drift og oppdatering av database og nettsiden vil være Havforskningsinstituttets ansvar, mens innrapportering av nye studier vil påhvile de enkelte FoU-institusjonene. En avtale som regulerer eventuelle formelle forpliktelser i dette henseende vil først kunne etableres når prosjektet er startet opp og et omforent oppsett for innrapportering er etablert.

Modul 3: Rapportering og formidling (2013)
Det vil bli utarbeidet:
• en egen sluttrapport fra arbeidet med bidrag fra alle samarbeidende institusjoner. Det vil bli produsert en kronikk/ populærvitenskapelig artikkel for fagpressen, f.eks. i FiskeribladetFiskaren.
• en oversiktsartikkel som tar for seg de viktigste resultatene for hver redskapsgruppe, og vil således også representere et bidrag til det internasjonale FoU-miljøet. Artikkelen tenkes i utgangspunktet avgrenset til det nordlige Atlanterhav, med fokus på løsninger som har blitt implementert av industrien og gjennom Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Det vil bli gjennomført en et arbeidsmøte (workshop) der de samarbeidende FoU-institusjonene deltar for sammenfatting av sluttrapport og oversiktsartikkel.

Organisering
Prosjektet vil bli gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet i Bergen, Universitetet i Tromsø/ Fiskerihøgskolen, SINTEF Fiskeri og havbruk i Trondheim, Møreforsking Marin, Nofima, NTNU og Fiskeridirektoratet. Prosjektet vil bli ledet av Havforskningsinstituttet i Bergen ved Faggruppe Fangst.
Databasen gjøres tilgjengelig på nettsidene til Havforskningsinstituttet med et enkel og brukervennlig brukergrensesnitt.

Det lages egen åpen sluttrapport fra prosjektet. En oppsummering vil bli presentert i form av en kronikk/ populærvitenskapelig bidrag til fagpressen, og en eventuell oversiktsartikkel for det internasjonale FoU-miljøet. Databasen gjøres kjent gjennom FoU- og næringsnettverkene gjennom aktuelle seminarer og møter.
keyboard_arrow_up