Til innholdet

Prosjektnummer

900839

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900839
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2013
Sluttdato: 15.12.2013

Statisk elektrisitet i fôrslanger: Forprosjekt

Oppbygging og utladning av statisk elektrisitet i fôrslanger som benyttes i havbruksnæringen er en viktig HMS-utfordring. Det kan bygge seg opp høy spenning i fôrslangene, som så kan utlades når slangene kappes eller i noen tilfeller når personer beveger seg nær slangene. Havbruksnæringen i Trøndelag har satt ned en arbeidsgruppe for å finne metoder som reduserer faren for elektriske støt.

En ny veiledning i hvordan man bør håndtere fôrslangene i daglig arbeid med tittel “Håndtering av fôrslanger, dette bør du passe deg for!” – er tilgjengelig under Publikasjoner. Denne er utarbeidet av ACE i samarbeid med næringen og SINTEF Energi.
Oppbygging og utladning av statisk elektrisitet i fôrslanger som benyttes i havbruksnæringen er en hele, miljø og sikkerhets (HMS)-utfordring. Det kan under gitte, delvis ukjente forhold bygge seg opp høy spenning i fôrslangene, som utlades når slangene kappes eller i noen tilfeller når personer beveger seg nær slangene. Fenomenet ser ut til å ha økt i omfang de senere årene, og næringen har et sterkt ønske om å finne løsninger slik at fenomenet kan kontrolleres.
1) Å fremskaffe og beskrive dagens kunnskap om statisk elektrisitet i fôrslanger, og relevant vitenskapelig basert kunnskap fra andre områder enn havbruk.
2) Å teste ut de mest aktuelle kjente metodene som kan benyttes direkte i dag for å kontrollere slike elektriske utladninger fra fôrslanger.
3) Å teste ny materialteknologi i fórslanger for reduksjon av statiske spenninger.
4) Å kvalitetssikre og publisere prosedyre for arbeid med og ved fôrslanger for å unngå problemer med statisk elektrisitet.
Nytteverdien av et slikt prosjekt vil være reduksjon eller helst varig eliminasjon av et problem som i dag oppfattes som en HMS-risiko for personer som arbeider med og nær fôrslanger.
Prosjektet skal gjennomføres med 3 hovedelementer:

Element 1) 
SINTEF Energi skal delta i feltutprøving som bedrifter i næringen planlegger der kjente metoder og utstyr for kontrollert utladning av statisk elektrisitet, og andre kjente sikkerhetstiltak fra andre næringer skal testes ut og dokumenteres ved kontrollerte målinger på havbruksanlegg.

I dette ligger måling og dokumentasjon av ny type fôrslange i drift på fullskala oppdrettslokalitet inklusive flytting av større fôrmenger fra fôrsiloer. De praktiske tester vil ta utgangspunkt i “Sikkerhetsmanual for arbeid med fôrslanger”. Resultatene vil bli sammenfattet i et prosjektnotat. 
                             
Element 2)
Prøver av ny type fôrslanger vil bli overlevert SINTEF Energi for testing i høypenningslaboratoriet på NTNU Gløshaugen. Formålet vil være å kunne dokumentere materialets egenskaper til ikke å opparbeide statiske spenninger. Resultatene vil bli sammenfattet i et prosjektnotat.

Element 3) 
Ved prosjektoppstart vil det bli lagt ut fôrslanger av ny type for lengre uttesting på en annen lokalitet enn den som benyttes i pkt. 1. Etter noen måneders bruk vil den bli testet på lik linje med det som gjøres i pkt. 1. Dette for å se og dokumentere at fôrslangene holder sine antistatiske egenskaper over tid. Resultatene sammenfattes til en rapport hvor ovennevnte notater også inkluderes.
Det vil bli utarbeidet en samlet, åpen rapport, inkludert “Beste praksis-prosedyrer”, som vil bli formidlet til alle havbruksbedrifter, relevante utstyrsleverandører og andre aktuelle aktører.
keyboard_arrow_up