Til innholdet

Prosjektnummer

901145

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901145
Status: Avsluttet
Startdato: 01.08.2015
Sluttdato: 16.09.2022

Utvikling av artsselektivt restrukturert eller kunstig agn

Det er utviklet et miljøvennlig kunstig lineagn som vil bidra til bedret bærekraft og økonomi i linefiskeriene
Ecobait har oppnådd målsettingen med prosjektet som var å utvikle et miljøvennlig fabrikkert lineagn. 
Ecobait agn vil kunne erstatte bruk av høyverdig menneskemat som akkar og makrell til lineagn.
Det er i prosjektet fremskaffet:
• smakskombinasjoner som godtas av torsk, hyse, steinbit og brosme
• agn med svært høy lekkasjerate (frislipp av luktstoff) sammenlignet med naturlig agn
• attraktanter for lukt som tiltrekker torsk, hyse, steinbit, brosme og lange
• agn med høy egneprosent på autoline
• agn med god styrke og vannstabilitet
​Resultatene viser at det mulig å erstatte tradisjonelt agn med kunstig/ restrukturert agn. Dette vil gi næringen en stor fordel med hensyn til bærekraft i fiskeriet. Samtidig vil prisen bli lavere enn tradisjonelt agn når en har fått etablert effektiv produksjon.
Prosjektet er knyttet til målsetningen om “utvikling av FHFs artselektivt restrukturert eller kunstig agn” i FHFs handlingsplan 2015 innenfor området Fiske og fangst – fiskeriteknologi.
 
Prosjektet er en oppfølging av prosjektet “Produksjonsenhet for restrukturert agn” (FHF-900929). Dette prosjektet var en videreføring av prosjektet “Restrukturert agn for ny produksjonsteknologi for agn for autolineflåten” (FHF-900864). Begge prosjekter ble utført av SINTEF Fiskeri og havbruk.

Formålet med prosjekt FHF-900929 var:
i) å utvikle og bygge et produksjonsanlegg (prototype) for forsøksformål som kan produsere 500 kg agn/time og
ii) å produsere et førstegenerasjons agn basert på restråstoff og alginat.
 
Man lykkes ikke helt å med hverken med formål i) eller ii). Det man gjør i dette prosjektet er å ta tak i formål ii) og løse dette problemområdet basert på en noe enklere produksjonsteknologi.

Prosjektutvidelse medio 2016
Ved gjennomføring av de første aktivitetene i prosjektet har man hentet inn informasjon om erfaringer fra andre som har arbeidet med restrukturert agn og hvilke erfaringer og utfordringer disse står ovenfor. Videre har man erfart og prognostisert den langsiktige tilgangen til restråstoff og prisutviklingen på denne som råvare. Konklusjonene fra denne gjennomgangen viser at restråstoffet er for lite homogent for å kunne danne en god/uproblematisk base for en stabil kjemisk sammensetning for en matriks med stabile og forutsigbare egenskaper. Det vil kreve mye forskning for å finne en stabil matriks med en slik base. Videre øker nå prisene på restråstoff og en trendvurdering tilsier at dette blir et relativt dyrt råstoff.

Det ble derfor gjennomført et søk etter en teknologi/løsning som kan gi en større sannsynlighet for, og raskere og sikrere vei til et miljøvennlig agn for lineflåten. Dette fant Ecobait hos firmaet Sjåstad Industrier DA, som har en patentert teknologi for et ekstrudert agn. Dette er imidlertid ikke testet.

I mai 2016 inngikk styret i Ecobait AS en avtale med Sjåstad Industrier DA som gir Ecobait AS bruksrettighetene den patenterte teknologien for ekstrudert stivelse for bruk til lineagn.
 
Prosjektutvidelse primo 2017
Prosjektet er i tråd med FHFs handlingsplan 2016 innen fiskeri og fartøyteknologi innenfor temaet utvikling av artselektivt restrukturert eller kunstig agn. I forbindelse med denne prosjektutvidelsen ble prosjektnavnet endret fra “Utvikling av konsistent matriks for miljøvennlig agn for bruk til linefiske” til “Utvikling av artsselektivt restrukturert eller kunstig agn”.
 
Etter først å ha arbeidet med en teknologi hvor man jobbet med restrukturert agn, gikk man fra våren 2016 over til å arbeide med en teknologi basert på ekstrudert stivelse. Resultatene av arbeidet har frem til årsskiftet 2017/2017 vært oppløftende. Man har langt på vei nådd delmålene, og har ved årsskiftet fått kontroll over matriksens konsistens. Ulike tilsetninger endrer agnets egenskaper så matriks må hele tiden justeres.
 
Neste fase er å videreutvikle agnets spesifikke egenskaper knyttet til tekstur og smak, og deretter å utvikle agnets spesifikke egenskaper knyttet til bevegelse og form. 

Prosjektutvidelse mai 2018 
Erfaringene med bruk av “Mesokosmos” ved Nofima i Tromsø for testing av attraksjon har vist at dette ikke er optimal metodikk for Ecobaits behov. Stresset i “Mesokosmos” kan tidvis bli så høy at dette overstyrer søksadferd hos torsk. I tillegg gir ikke dette systemet god nok separasjon på nøkkelparametre som “søk”, “oppsøk”, og “bit” på kilden til lukt- eller smaksstoff. Antall kar i “Mesokosmos” er også for lavt til å kunne oppnå nødvendig statistisk styrke i forsøkene. Ecobait har derfor begynt å utvikle et “Attraktometer”, et system hvor disse feilkildene er eliminert. Forprosjekt er gjennomført med lovende resultater som tilsier at “Attraktometer” har potensial til raske resultater som vil påskynde utvikling av kunstig agn. Ecobait AS er nå klar til å foreta verifisering, hvor innfanga torskefisk skal holdes i stressfritt (lys, støy, håndtering) miljø. Verifiseringen vil omfatte 12 individuelle “Attraktometer” med 2 kamera i hver enhet. I tillegg vil det utprøves en mer finstilt løsning hvor et “Attraktometer” med mulighet til å samtidig teste 6 attraktanter vil testes. Verifiseringen vil vare 4 måneder fra juni 2018.
Å utvikle en matriks som har en konsistens som egner seg som lineagn.
 
Delmål
Å se til at agnet:
1. har riktig konsistens for egning på egnemaskin
2. sitter på ved operative forsøk på linebåt
3. sitter på etter 24 timer i vann
4. går lett av ved krokrens
 
Nytt delmål ved prosjektutvidelse medio 2016
5. må kunne ta til seg attraktanter
 
Korrigerte målsettinger ved prosjektutvidelsen primo 2017
Hovedmål
Å utvikle et miljøvennlig lineagn for torsk, som fisker minst like godt som dagens kommersielle agn.
 
Delmål
1. Å utvikle et agn som har riktig smak
2. Å utvikle et agn som har riktig struktur og konsistens
3. Å utvikle et agn som har riktig form og/eller bevegelse.
4. Å sørge for at alle varianter av agnet fungerer i egnemaskin, og ved operative forsøk på linebåt.

Nytt delmål ved prosjektutvidelsen i mai 2018

Å utvikle en sikrere og raskere metode for måling av attraktantegenskaper i agn gjennom:
• optimal metode for dosering av lukt- og smaksstoffer slik at fisken ikke blir varslet om at attraktanter tilføres vannet på andre måter enn ved lukt og smak
• ​optimal metodikk for måling av respons til attraktanter dokumenteres ved hjelp av video. Forprosjektet tilsier at minst to kamera i hvert kar er påkrevet, og at opptakene fra disse kameraene bør synkroniseres i 3D

Måloppnåelse er et nødvendig steg på veien mot et restrukturert miljøvennlig lineagn. Etter at matriks er utviklet, må det testes på artsselektive attraktanter (smaks- og luktstoffer) som trekker fisken til seg og som gjør at den biter på.

Resultatet av det endelige prosjektet er at lineflåten kan erstatte nåværende agn, som er høyverdig menneskemat, med et billigere miljøvennlig agn.
 
Korrigert beskrivelse av nytteverdi ved prosjektutvidelsen primo 2017
Måloppnåelse av delmålene er nødvendige steg på veien mot et fungerende miljøvennlig lineagn.
 
Resultatet av det endelige prosjektet vil være at lineflåten kan erstatte nåværende agn, som er høyverdig menneskemat, med et billigere miljøvennlig agn.
Prosjektet vil basere seg på erfaringer gjort i prosjektet “Produksjonsenhet for restrukturert agn” (FHF-900929) og bygge videre på disse. Utviklingsprosjektet vil omfatte at man tester ut bl.a.:
• ulike typer råstoff (avskjær av hvitfisk, pelagisk, kombinasjoner av disse), både som fryst og ferskt
• ulike typer og konsentrasjoner av alginater, og kaliumklorid, tilsatt i ulike stadium i prosessen
• andre aktuelle bindingsstoffer
• ulike gelingstider
 
Ved oppstart var det planlagt at prosjektet ville omfatte følgende hovedaktiviteter:
1. Optimalisering av agnmassens sammensetning
a. Ulike typer råstoff (avskjær av hvitfisk, pelagisk, kombinasjoner av disse), som fryst og ferskt.

b. Ulike typer og konsentrasjoner av alginater, og kaliumklorid, tilsatt i ulike stadium i prosessen.

c. Andre aktuelle bindingsstoffer.

2. Vurdere ulike metoder for å lage sterkere agnpølse
Hvis pkt. 1 ikke lykkes tilstrekkelig ser man videre på ulike typer coating, armering eller tilsats av andre polymerer som benyttes i pølseindustrien.

3. Testing av ulike gelingstider og temperaturer
Økte gelingstider og økt temperatur gir sterkere matriks. Det gjøres en vurdering av disse parameterene.

4. Test i egnemaskiner

5. Test av frysestabilitet og sjøvannsstabilitet

Status og justeringer av aktivitetene ved prosjektutvidelse medio 2016
Aktivitet 1 og 2 ovenfor er gjennomført som et teoretisk sammenlignede studie av denne teknologien sammenlignet med alternative teknologier, med det resultat at alternativ teknologi, som prosjektgruppen foreslår at videre arbeid baserer seg på, har vesentlig større potensiale for måloppnåelse. Aktivitet 3, 4 og 5 ovenfor utgår derfor og erstattes med nye aktiviteter i prosjektets videre løp.

De nye hovedaktivitetene, basert på teknologi for ekspandert stivelse, vil omfatte:

3. Optimalisering av agn
Slik optimalisering vil innebære følgende testing:
a. Konsistens for kroking og krokrens.
• testing i egnemaskin (er del av felles prosjekt knyttet til Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), og inngår ikke i dette prosjektet)

b. Konsistens for oppløsing i saltvann på ulike dyp.
• testing til havs (er del av felles BIA-prosjekt, og inngår ikke i dette prosjektet)

c. Opptak av attraktanter.
• labtester

Alle aktivitetene over er iterative aktiviteter (som gjentas), til man kommer frem til et resultat man er fornøyd med.

Utviklingsarbeid og produksjon av testbatcher vil skje hos NMBU på Ås.
 
Plan for gjennomføring ved prosjektutvidelsen primo 2017
Prosjektet vil omfatte følgende hovedaktiviteter:

1. Optimalisering av agnets smak og lukt
Test for “bitt” og “kroking”:
a. Prototyping av agnet med ulike typer smaks- og luktstoff, med ulike styrker og lekkasjerater.

b. Kontinuerlig testing av krokingsegenskaper siden ulike smaks- og luktstoff påvirker konsistens.

c. Test av agn: kystlinesjark og/eller mesokosmos.

2. Optimalisering av agnets tekstur og konsistens.
Det antas at også agnets overflatestruktur vil påvirke grad av bitt og kroking:
a. Prototyping av agnet med ulike typer tekstur og konsistens.

b. Kontinuerlig testing av krokingsegenskaper etter hvert som ulike tekstur og konsistens kan påvirke denne.

c. Test av agn (kystline) og/eller mesokosmos.

3. Optimalisering av form og størrelse
a. Prototyping av agnet med ulik form og størrelse.

b. Kontinuerlig testing av krokingsegenskaper siden ulik form og størrelse påvirker denne.

c. Test av agn (kystlinesjark) eller mesokosmos
Man tester her spesielt hvordan form og størrelse påvirker “respons” og “bitt”.

4. Optimalisering av agnets bevegelse
a. Prototyping av agnet med ulike typer bevegelser.

b. Kontinuerlig testing av krokingsegenskaper for ulike varianter.

c. Test av agn (kystline) og eller mesokosmos.
 
For alle hovedaktiviteter vil det være omfattende:
• produksjon av testbatcher
• analyser og evalueringer av resultat
• vurderinger om justeringer av planer/fremdrift med sikte på en raskest mulig måloppnåelse

Prosjektorganisering
Utviklingsarbeid og produksjon av testbatcher vil skje hos NMBU på Ås. Testing på den havgående autolineflåten vil være en del av BIA-prosjektet og er felles for de fire bedriftene Ecobait, Fiskevegn, Lineagn og Escano.

Ecobait har prosjektledelsen ved daglig leder.

Involverte prosjektdeltakere for øvrig:
• SINTEF Fiskeri og havbruk
• Nofima
• Havforskningsinstituttet

Prosjektleder for FoU hos Ecobait er ansvarlig for alle praktiske forsøk. Forskere fra SINTEF Fiskeri og havbruk, Havforskningsinstituttet, Nofima samt forsknings leies inn som konsulenter ved behov. I tillegg leies forskningsanlegg i Nord-Norge, utvalgte kystlinebåter og parner Roger Bergset i Segel.

Selve testingen “live” på fisk skjer som del av fellesprosjektet “Utvikling av et miljøvennlig alternativt agn for kommersielt linefiske” (Forskningsrådets prosjektnr. 245614) som er knyttet til Forskningsrådets BIA-program og inngår derfor ikke i denne prosjektbeskrivelsen.
Sluttresultatet av prosjektet vil offentliggjøres på FHF sine nettsider etter prosjektets avslutning. Dette omfatter kun om man lykkes eller ikke, ikke detaljer om løsningens innhold.
keyboard_arrow_up