Til innholdet

Prosjektnummer

900864

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900864
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2013
Sluttdato: 31.03.2013

Restrukturert agn og ny produksjonsteknologi for agn til autolineflåten

Sluttrapporten beskriver tre nye konsept for å produsere agn for autolineflåten. Agnet er basert på marine biprodukter. Produksjonsutstyret er kompakt og kan plasseres både om bord og på land. Plassert ombord er produksjonskostnadene estimert til å ligge fra 7,50 til 7,75 kr/kg. Produksjon på land gir en antatt produksjonskostnad på 6,75 til 6,89 kr/kg. Kostnadene er basert på en kostnad for marine biprodukter på 1,00 kr/kg. Råstoffkostnader står for 43 % og lønnskostnader for 33 % av produksjonskostnaden.
 
Prosjektet videreføres gjennom et nytt prosjekt, “Produksjonsenhet for restrukturert agn” (FHF-900929​), der det skal bygges og testes ut en maskin for produksjon av restrukturert agn. Utvikling og uttesting av smakstilsettinger (attraktanter) av det nye agnet blir utført i et annet prosjekt som er under planlegging av HI (Fase 2 av prosjektet “Utvikling av restrukturert ​lineagn” (FHF-900781)).
Etter at Norbaits prosesseringsutstyr er avhendet har ikke Norge en bedrift som kan produsere restrukturert agn for autolineflåten. Ettersom Havforskningsinstituttet nå utfører et FHF-finansiert prosjekt for å se på attraktanter i kunstig agn, vil Havforskningens prosjekt trenge en produksjonsteknologi for agn for å kunne teste sine ideer under praktiske forhold.

Agnkostnadene er stigende og har nådd smertegrensen for autolinebåtene. Dette prosjektet skal designe teknologikonsept for produksjon av lavkost-agn basert på biprodukter av fisk og marine organismer. Prosjektet skal utføre en teknisk økonomisk analyse av foreslåtte konsepter slik at den mest økonomiske produksjonsprosess skal kunne velges for videre industrialisering.

Prosjektet må sees i lys av prosjektene Utvikling av restrukturert agn: forprosjekt (FHF-900718) og Utvikling av restrukturert lineagn (FHF-900781). 
• Å foreslå en teknologisk løsning på hvordan man industrielt kan produsere agn basert på fiskebiprodukter. Den teknologiske løsningen skal vurderes med hensyn til investeringsbehov og driftskostnader slik at produksjonskostnader for restrukturert agn kan estimeres (Arbeidspakke 1).
• Å bygge en prototyp. (Arbeidspakke 2, som er utover dette delprosjektet).
• Å tilpasse produksjonsteknologien for å oppnå de fysikalske parametere som et ønsket agn bør ha (Arbeidspakke 3, som er utover dette delprosjektet).
Ved setting av 50.000 krok per døgn og 20 gram agn per krok forbrukes 1000 kg agn per døgn. Med 300 fiskedøgn og 30 fartøyer er totalforbruket 9.000 tonn agn per år. Med en reduksjon i agnprisen på kun 1 kr per kg, er besparelsen 9 millioner kr.

I tillegg får man en god og bærekraftig utnyttelse av biprodukter fra fiskeriene. Eksportinntekter av kunstig agn er vanskelig å anslå. Ved å investere 4 millioner kr i en prosess for produksjon av kunstig agn har man en tilbakebetalingstid på under et halvt år.
Ved en prosjektering av anlegg for å produsere agn beskrives massestrømmene i anlegget ut fra et definert produksjonsbehov for agn. Produksjonsenheter som skal inn i prosessen defineres og innkjøps- og driftskostnader innhentes fra forhandler. Ut fra erfaringstall fra industri beregnes montasjekostnader, og kostnader forbundet med nødvendig arbeidsinnsats anslås. På bakgrunn av disse data beregnes en mulig produksjonspris for det nye agnet. 

Prosjektets milepæler:
• definisjon av produksjonskonsept
• innhentet nødvendige opplysninger fra utstyrsprodusenter
• ferdigstilt økonomisk analyse
• ferdigstilt sluttrapport

Organisering
Prosjektet vil i sin helhet bli ledet og utført av SINTEF Fiskeri og havbruk, med tilleggskompetanse fra flere utstyrsleverandører og Havforskningsinstituttet.Om det før, eller i løpet av prosjektperioden, kommer på plass en mulig produsent av rekonstruert agn, vil denne få en naturlig plass i prosjektet.
Resultatene formidles i form av en sluttrapport til FHF. Resultatene vil også bli presentert på et faktaark og formidles i relevant tidskrift. Resultatene kan også presenteres som innlegg på en passende nasjonal konferanse.
keyboard_arrow_up