Til innholdet

Prosjektnummer

900718

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900718
Status: Avsluttet
Startdato: 05.12.2011
Sluttdato: 01.02.2012

Utvikling av restrukturert agn: Forprosjekt

Prosjektet hadde i følge godkjent prosjektbeskrivelse følgende hovedleveranser:

1. Referat fra arbeidsmøte med relevante FoU-institusjoner.
Resultat: Gjennomført i henhold til plan. Møte med representanter fra Nofima, SINTEF og Havforskningsinstituttet ble gjennomført på Gardermoen 05.01.2012. Referat fra møtet er utarbeidet og oversendt både styringsgruppen og FHF.

2. Referat fra styringsgruppemøte.
Resultat: Gjennomført i henhold til plan. Styringsgruppen sammen med Rita Naustvik Maråk fra FHF hadde møte den 20.01.2012. Referat er utarbeidet og oversendt FHF.

3. Fullstendig prosjektbeskrivelse hovedprosjekt.
Resultat: Gjennomført med endring i forhold til opprinnelig plan. Som et resultat av de foregående punktene ble denne aktiviteten i samråd med Maråk tatt ut av gjeldende forprosjekt og flyttet over til Havforskningsinstituttet v/Svein Løkkeborg, som har fått i oppdrag fra FHF å utarbeide og gjennomføre plan for hovedprosjekt “Utvikling av restrukturert lineagn” (FHF-prosjekt 900781).

Forprosjektet har også organisert og gjennomført møte med Innovasjon Norge Sogn og Fjordane og FHF for å informere om FHFs satsing på utvikling av restrukturert agn. Formålet med dette var å synliggjøre for Innovasjon Norge at FHF har etablert en langsiktig satsing på restrukturert agn, og den gjensidige betydningen og nytten dette vil ha for etableringen av en kommersiell produsent av restrukturert agn som Innovasjon Norge gjennom sine midler kan være en katalysator for å få realisert.

Videre ble det gjennomført samtaler og møter med næringsaktører innen linefiskeri og agnproduksjon som grunnlag for en målrettet satsing på å etablere en kommersiell aktør for produksjon av restrukturert agn.

Som resultat av ovenstående punkter har man nå realisert et prosjekt med støtte fra Innovasjon Norge, med målsetting om å etablere et nytt selskap for utvikling av teknologi og produksjon av restrukturert agn.

Den norske havgående lineflåten har de siste 10 årene vært gjennom en kraftig restrukturering som har bidratt til å redusere antall fartøyer fra rundt 100 til ca. 30 per i dag. Dette har vært nødvendig for å øke fangstgrunnlaget for fartøyene og samtidig bedre lønnsomheten. Til tross for dette er lønnsomheten per i dag langt fra tilfredsstillende, og både den havgående og kystnære lineflåten har helt klart behov for tiltak som kan bidra til å endre dette. Agn er en av de viktigste innsatsfaktorene ved linefiske, og det omsettes årlig ca. 12000–14000 tonn i Norge. Prisene på dette har økt kraftig de seneste årene. For fem år siden lå snittprisen på ca. 8–9 kr, mens den i dag er helt oppe i ca. 20 kr. Prisene er med andre ord mer en doblet i perioden. Samtidig har ikke fiskeprisene utviklet seg i særlig grad, og dette har medført at agn nå utgjør nærmere 15–20% av linefartøyenes driftskostnader mot tidligere 5–8 %. Det sier seg derfor selv at en reduksjon i agnkostnader vil ha stor direkte betydning for lønnsomheten. Også andre land som driver moderne linefiske, som USA, Russland, Storbritannia, Færøyene og Island, opplever samme problem som norske fiskere. Disse har også behov for nye, miljøvennlige løsninger, og representere i så måte et betydelig markedspotensial for et evt. nytt norskt agnprodukt.

Linefiske er en passiv, skånsom og naturvennlig fiskemetode. Den er til en viss grad artsselektiv som et naturlig resultat av måten fisket utføres på, men man har ingen sikre måter å påvirke dette. Det vil derfor være svært fordelaktig å kunne styre dette på en bedre og ikke minst mer forutsigbar måte, spesielt i forhold til torsk som er den mest verdifulle arten. Ved å utvikle et agn skreddersydd for torskefisk forventer man å kunne øke fangsteffektiviteten i kombinasjon med en reduksjon av uønsket bifangst. På samme måte kan man muligens også unngå å få torsk som bifangst i de perioder hvor dette er problematisk i fiskeri etter andre arter. Dette vil bidra til mer optimalisert og målrettet ressursutnyttelse. Samtidig kan det også gi bedre muligheter for et mer markedstilpasset fiskeri fordi det gir større grad av forutsigbarhet og langsiktighet, noe markedene etterspør. Disse momentene vil danne gode fundamenter for økt lønnsomhet.
 
Verdens befolkning er stadig økende, og det samme er behovet for marine matvarer. Dagens agn som brukes av linebåtene er hel fisk og akkar som også kan brukes til humant konsum. I tillegg blir mesteparten av agnet (ca 80 %) som brukes i Norge hovedsaklig importert fra fjerntliggende områder som Sør-Amerika og Asia med de negative konsekvenser dette har når det gjelder både kostnader og  miljøpåvirkning. Det er en klar målsetting om at et restrukturert agn skal fremstilles av marine biprodukter som ikke er egnet for humant konsum, og som ikke er til skade for miljøet i havet. Et slikt agn skal bidra til økt lønnsomhet for lineflåten ved at det reduserer agnkostnaden i kombinasjon med høyere effektivitet både når det gjelder bruk og fiskeri. I tillegg vil det bidra positivt til linefiskets miljøprofil ved å være et “grønt” agn som et resultat av at man bidrar til å optimalisere den marine biproduktutnyttelsen, og ved at man ikke konkurrerer i verdens matfat.
Å definere og beskrive plan for et hovedprosjekt for utvikling av restrukturert agn fremstilt av marine biprodukter.
• Økt lønnsomhet og effektivitet i linefiskeriet. En snittreduksjon i agnpris på kr 5 per kg vil kunne gi en total innsparing for lineflåten på ca. 60 mill årlig. 
• Høyere grad av automatisert egneprosess om bord.
• Muligheter for artsseleksjon og tilpasning av fiskeri.
• Bedre utnyttelse av restråstoff.
• Mer ressurs- og miljøvennlig fiskeri. 
Prosjektet vil bli gjennomført med 3 hovedleveranser som følger:
1. Referat fra arbeidsmøte med relevante FoU-institusjoner.
2. Referat fra Styringsgruppemøte.
3. Fullstendig beskrivelse av hovedprosjekt.
Se “Leveranser” for mer utfyllende informasjon.

Følgende tiltak/aktiviteter vil inngå i dette arbeidet:
• Definering av hovedmål og delmål ved prosjektgruppen.
• Avklaring med prosjektbedriftene om åpenhet og deling av resultater fra et hovedprosjekt, samt organiseringsmuligheter vis a vis virkemiddelapparatet. 
• Gjennomgang av tidligere arbeid og resultater i forbindelse med restrukturert agn når det gjelder prosjektets målsetninger og beskaffenhet.
• Definere og beskrive hovedprosjekt med fokus på:
o Bakgrunn
o Mål/delmål
o Gjennomføring
o Organisering
o Kartlegging av ressurspersoner til prosjektet internt og eksternt.
o Fremdriftsplan
o Budsjett
o Kartlegging av mulige finansieringskilder.
Prosjektresultatene vil bli formidlet i en endelig prosjektrapport som vil inneholde plan for gjennomføring av et hovedprosjekt.
keyboard_arrow_up