Til innholdet

Prosjektnummer

900781

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900781
Status: Avsluttet
Startdato: 01.06.2012
Sluttdato: 01.06.2014

Utvikling av restrukturert lineagn

Det ble utarbeidet en kunnskapsbasis for utvikling av restrukturert agn samt gjort en analyse av agnforbruket i den norske lineflåten.

Kunnskapsoversikten fokuserer på fiskens sanseapparat og på faktorer som påvirker beiteatferd. Studier som er utført for å identifisere de luktstoffene som tiltrekker matsøkende fisk og for å utvikle alternative lineagn, blir presentert. Oversikten viser at det er gjort få studier med utvikling av agn som mål. Så langt fins det ingen alternativer som kan erstatte tradisjonelle agn i linefisket, til tross for økende etterspørsel etter de samme ressursene for konsum. De kjemiske forbindelsene som stimulerer matsøk hos fisk varierer fra art til art, og artsseleksjonen i linefisket kan forbedres ved å benytte spesifikke tiltrekkingsstoffer i et kunstig utviklet agn. Kunnskap om egenskapene til kjemiske stimuli og spredning av lukt kan brukes for å forbedre effektiviteten i linefisket ved å utvikle kunstige langtidsvirkende agn. Synssansen er viktig når fisken jakter, og kunstig framstilte agn kan gjøres mer synlige enn naturlig agn ved bruk av kontrast (f.eks. selvlysende og polariserende overflate) og bevegelse (ved hjelp av agn med oppdrift). Fysiske egenskaper som størrelse, form, tekstur og slitestyrke kan også manipuleres i kunstige agn og dermed øke fangsteffektiviteten. Konklusjonen er at kunnskap fra studier av matsøk og hva som får fisk til å ta et bytte er avgjørende for utviklingen av alternative agn og et bedre linefiske.

Analysen tar for seg agnforbruket i det norske linefisket samt årsakene til variasjonen i anvendelsen av de ulike agntypene. Faktorene som påvirker valget og forbruket av de ulike agntypene i de norske linefiskeriene kan oppsummeres på følende måte:
• Variasjoner i beiteatferd og byttedyrpreferanse mellom og innen artene fiskeriet er rettet mot.
• Kvotene for de enkelte fiskeartene som bestemmes av bestandssituasjonen og reguleringer i fiskeriene. Denne faktoren påvirker både det totale agnforbruket og hvordan totalkvantumet fordeler seg mellom de ulike agntypene.
• Markedstilgang som påvirkes av svingninger i bestandene av de ressursene som brukes som agn.
• Pris som påvirkes av forholdet mellom markedstilgang og etterspørsel på konsummarkedet.
• Teknologiutvikling der egnemetode er en viktig faktor.

Det ble utarbeidet en prosjektsøknad om hovedprosjekt; “Utvikling av et miljøvennlig alternativt agn for kommersielt linefiske”. Prosjektet er et samarbeid mellom industriaktørene Ecobait AS, Fiskevegn AS, Escano AS, Lineagn AS og FoU-institusjonene Havforskningsinstituttet og Nofima.

Den norske havgående lineflåten har gjennom de siste årene gjennomgått en restrukturering som har redusert antall fartøyer til ca. 30 båter. Dette har gitt økt fangstgrunnlag for fartøyene og dermed bedre lønnsomhet i flåten. Likevel er lønnsomheten per i dag langt fra tilfredsstillende, og dette skyldes i stor grad agnutgiftene som har økt kraftig de seneste årene. Tradisjonelle agntyper som makrell, sild og akkar selges også til konsum noe som medfører prispress og usikker tilgang. Prisene på agn har doblet seg over en femårsperiode, og agnutgiftene utgjør nå 15–20 % av linefartøyenes driftskostnader. I samme periode har fiskeprisene vært relativt stabile, og inntektene har således ikke vist en tilsvarende økning.

Reduserte agnkostnader vil ha stor betydning for lønnsomheten i lineflåten, og aktører i næringen har derfor tatt initiativ til et prosjekt som har til målsetting å utvikle et restrukturert lineagn. I tillegg til å sikre bedre lønnsomhet, vil et agn basert på råstoff som ikke anvendes for konsum gjøre linefisket mer miljøvennlig. Agn som i dag brukes av den norske lineflåten blir i stor grad importert fra fjerntliggende områder (Asia og Sør-Amerika), og dette innebærer en negativ miljøfaktor. Det er en klar målsetting at et restrukturert agn skal fremstilles av biprodukter fra lokale råstoff. Agnet er den faktoren som har størst betydning for artssammensetningen i fangster tatt med line, og med ulike lukt- og smaksstoffer vil et restrukturert agn kunne gjøre linefisket mer artsselektivt. Dette vil danne grunnlaget for optimalisert og målrettet ressursutnyttelse som igjen vil bidra til både økt lønnsomhet og et mer miljøvennlig fiske.

Det har over flere tiår vært utført forsknings- og utviklingsarbeid for å komme fram til et alternativt lineagn som kan erstatte dagens tradisjonelle agntyper. Det eneste kommersielle produktet på market i dag er Norbait sin restrukturerte agnpølse som bare har en marginal anvendelse i lineflåten. Havforskningsinstituttet har vært delaktig i dette utviklingsarbeidet og har lang erfaring fra forskning rundt problemstillinger knyttet til linefiske. Som grunnlag for en videreføring av arbeidet med utviklingen av et restrukturert lineagn vil det være av stor betydning å fremskaffe en oversikt over tidligere studier og eksisterende kunnskap innen dette fagfeltet.

Her beskrives fase 1 i et prosjekt der målsettingen er å gi en sammenstilling av faglitteratur og kunnskapsstatus på området samt en kartlegging av de viktigste agntypene i norsk linefiske.

Prosjektet har også en fase 2 der målet er å utarbeide en prosjektbeskrivelse for arbeidet med å utvikle et restrukturert agn og identifisere aktuelle finansieringskilder for dette utviklingsarbeidet. Fase 2 av prosjektet forutsetter at det utvikles en produksjonsteknologi for fremstilling av et restrukturert agn, og beskrivelsen av dette arbeidet må revurderes og revideres underveis.

Det har vært gjennomført et forprosjekt “Utvikling av restrukturert agn: Forprosjekt” (FHF-900718) hvor næringsaktørene sammen med FoU-institusjoner og Norbait har diskutert og avklart mål og gjennomføring av hovedprosjektet.
Å danne et faglig og økonomisk grunnlag for utviklingen av et restrukturert agn ved å sammenstille relevant litteratur og kunnskap, og utarbeide en prosjektbeskrivelse for dette utviklingsarbeidet.

Delmål
• Å sammenstille litteratur og kunnskapsstatus om fiskens beiteatferd og kjemiske attraktanter.
• Å kartlegge tidligere arbeid for å utvikle restrukturerte og kunstige agntyper.
• Å sammenfatte resultatene fra disse to delmålene i en oversiktsartikkel.
• Å kartlegge de tradisjonelle agntypene i norsk linefiske og sammenfatte fiskernes erfaringer.
• Å etablere en database med resultater fra uttesting av nye agntyper.
• Å utarbeide en prosjektbeskrivelse for videreutvikling av restrukturert agn med fokus på effektivitet og selektivitet.
• Å identifisere relevante finansieringskilder for dette utviklingsarbeidet.
Økende agnpriser har ført til svakere lønnsomhet i lineflåten. Utvikling av et restrukturert agn som gir stabil tilgang og reduserte kostnader vil gi økt lønnsomhet og forutsigbarhet for flåten. Et artsselektivt agn basert på restråstoff vil bidra til et mer miljøvennlig fiske.
Prosjektet inneholder fire delprosjekter og vil være inndelt i to faser. Fase 1 omfatter delprosjekt I, II og III, mens delprosjekt IV utgjør fase 2. Fase 1 skal lede frem til revidert prosjektbeskrivelse Fase 2.

Fase 1
Delprosjekt I: Sammenstilling av litteratur: Historisk oversikt og kunnskapsstatus om fiskens beiteatferd og kjemiske attraktanter
Det er utført en rekke undersøkelser for å studere hvordan fisk søker seg fram til og fanger byttedyr. Linefisket er basert på fiskens beiteatferd, og en oversikt over dette fagfeltet vil ha nytteverdi for arbeidet med å utvikle nye og alternative agntyper. Av sentral betydning er det forskningsarbeidet som har vært utført for å identifisere de kjemiske stoffene som stimulerer fisken til å søke etter mat.

Aktiviteter:
Kort gjennomgang av fiskens beiteatferd med fokus på betydningen av kjemiske stimuli.
• Studier utført for å identifisere de kjemiske stoffene som stimulerer fiskens beiteatferd.
• Studier som viser betydningen av andre egenskaper ved et agn (størrelse, form, tekstur, styrke etc.).
• Kartlegging av arbeidet som har vært utført for å utvikle alternative agntyper (restrukturerte og kunstige) for lineflåten.

Delprosjekt II: Kartlegging av tradisjonelle agntyper i norske linefiske
Det anvendes ulike typer agn i det norske linefiskeriet. Valg av agntype bestemmes først og fremst ut fra hvilke arter det fiskes etter. Sei er eksempelvis et effektivt agn i fisket etter steinbit, men gir særdeles lave fangster av torsk. Valg av agntype varierer også mellom ulike sesongfiskerier, mellom kystlineflåten (håndegning) og den havgående lineflåten (mekanisk egning), og det er også en viss grad av variasjon mellom båter innen samme flåtegruppe. Hvilke typer agn som har vært anvendt i linefisket har dessuten forandret seg over tid.

Det vil være nyttig for arbeidet med utvikling av et restrukturert agn å få en oversikt over agnforbruket i norsk linefiske slik at en kan få en bedre forståelse av hvilke faktorer som er avgjørende for valget av agntype.

Aktiviteter:
• Kartlegging av de viktigste agntypene brukt i de norske kyst- og havlinefiskeriene.
• Sammenfatte lineflåtens erfaringer med bruk av ulike typer agn (artsseleksjon, fangsteffektivitet, fiskefelt, årstidsvariasjoner).

Delprosjekt III: Etablere en database for eksisterende agnforbruk samt registrering av resultater fra uttesting av nye agntyper
Det vil være nyttig å få samlet resultater og erfaringer fra tidligere forsøk med uttesting av ulike agntyper. I dette delprosjektet vil en derfor samle de viktigste og mest sentrale resultatene fra tidligere prosjekter der ulike agntyper har vært testet. Etter hvert som det etableres ny kunnskap fra uttesting av nye agntyper skal denne informasjonen registreres i databasen.

Aktiviteter:
• Lage en oversikt (database) over de viktigste resultatene fra tidligere forsøk med uttesting av kunstig og restrukturert agn.
• Oppdatere databasen med ny kunnskap etter hvert som nye forsøk utføres.
 
Fase 2
Delprosjekt IV: Utvikling av fangsteffektivt og selektivt restrukturert agn
Aktiviteter:
Utarbeide en prosjektbeskrivelse med følgende arbeidspakker:
• Måling og kontrollering av utvaskingsraten for agnets attraktanter.
• Uttesting og dokumentasjon av fangsteffektivitet og selektivitet til restrukturert agn.
• Koordinering av prosjektaktiviteter og formidling av resultater.

Milepæler/Framdriftsplan
30.06.12: Disposisjon til oversiktsartikkelen.
30.09.12: Utkast til oversiktsartikkelen.
31.10.12: Ferdigstillelse av oversiktsartikkelen.
31.10.12: Møte med Domstein og evt. Agnforsyningen for innhenting av data for kartlegging av agnforbruket i lineflåten.
Sept./okt. 2012: Møte med styringsgruppen.
30.11.12: Innsendelse av oversiktsartikkelen for publisering
31.12.12: Levere oversikt over agnforbruket og fiskernes erfaringer med bruk av ulike agntyper.
31.01.13: Etablere database for registrering av resultater fra uttesting av nye agntyper.
Jan. 2013: Møte med styringsgruppen.
28.02.2013: Presentere utkast til prosjektbeskrivelse for fase 2
31.03.13: Ferdigstillelse av prosjektbeskrivelse for fase 2

Prosjektgruppen vil bestå av forskere ved faggruppe Fangst ved Havforskningsinstituttet og Nofima. Gruppen vil bli sammensatt av medarbeidere med kompetanse og forskningserfaring innen linefiske, atferds- og fiskeforsøk, bindemidler/polymerer, databehandling og statistikk.
Prosjektleder og prosjektdeltakere har god tradisjon for rapportering og publisering av forskningsresultater. Resultatene vil bli formidlet gjennom rapporter og publisering i internasjonale vitenskapelige tidskrift:
• Rapportering i Fisken og Havet
• Artikkel i Mea
• Oversiktsartikkel i internasjonalt tidsskrift
 
Formidling av resultater fra prosjektet vil også skje på nettsidene til FHF, Fiskebåt, Fiskarlaget, Havforskningsinstituttet og Nofima.

Det vil bli holdt foredrag på aktuelle seminarer og konferanser.
keyboard_arrow_up