Til innholdet

Prosjektnummer

901662

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901662
Status: Pågår
Startdato: 01.12.2021
Sluttdato: 30.09.2022

Utvikling og testing av attraktanter til prosesserte agn for teinefiske etter snøkrabbe (AttraKrab)

​Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Råstoffene som brukes til agn er etterspurt på konsummarkedet hvor de utgjør viktige proteinkilder som i sin helhet kunne gå til konsum. Dette medfører et prispress på agn som i stigende grad truer det økonomisk grunnlaget for fiskeriene. Akkar som benyttes til agn importeres også til dels fra fjerntliggende regioner, og utgjør slik en miljøbelastning. Ut fra økonomiske og bærekraftsmessige betraktninger er det viktig å erstatte dagens agn med alternativt/ kunstig agn.

Ecobait AS er en FoU bedrift som utvikler prosesserte agn basert på ellers lite utnyttet restråstoff fra norsk fiskeriindustri. Bedriften har i perioden mai–juni 2021 etablert protokoll for testfiske med prosesserte agn sammen med Polar Seafood AS, som et ledd i prosjektet “Produksjonsprosess for lønnsomt og effektivt agn” (Forskningsrådets prosjektnr. 282062). Agn-formuleringene som har vist seg å fiske med effektivitet tilnærmet lik eller overstigende naturlig agn vil her testes ytterligere, som grunnlag for optimalisering av type og mengde attraktant (substanser som tiltrekker fisk) brukt i videre utvikling.
Hovedmål
Å utvikle attraktant til teineagn for snøkrabbe, med fangsteffektivitet tilsvarende eller overstigende naturlige agn.

Delmål
1. Å utarbeide kravspesifikasjon til alternative attraktantkilder med hensyn til pris, bærekraft, miljøgevinst, og tilgjengelighet.
2. Å introdusere resepter utviklet i delmål 1 i Ecobait agnmatrix.
3. Å utføre prøvefiske i kommersiell skala, mot naturlig agn som referanse.
4. Å evaluere effekten av isolerte og kombinerte alternative attraktantkilder i praktisk testfiske i kommersiell skala (FoU).
5. Å reprodusere agn basert på attraktantkilder med effekt tilsvarende eller bedre enn naturlig agn.
6. Å utføre prøvefiske i kommersiell skala, mot naturlig agn og de best fungerende agn produsert i delmål 2, som referanse.
7. Å evaluere, verifisere og konkludere vedrørende hvilken attraktant eller hvilke attraktantkombinasjoner som er best egnet til gjentatt storskala teinefiske etter snøkrabbe.
​Det er i dag ikke bærekraftig å fiske etter snøkrabbe med agn som alternativt er menneskeføde. Slik sett har det en stor bærekraftsgevinst å finne et alternativt agn som ikke bruker råvarer som kunne vært menneskeføde. Ecobaits matriks for prosesserte agn baserer seg for det meste på biråstoff fra pelagisk fangst m.m. som i dag ikke brukes som menneskeføde. Dette innebærer både økonomisk nytte og et samfunnsperspektiv, samt at snøkrabbefiske med teine blir mer bærekraftig. Foruten sjømatbedriftenes egen interesse i lønnsom og bærekraftig produksjon er tilgang på agn ett reellt hinder for vekst i produksjonen. Ytterligere samfunnsnytte ligger både i at attraktive råvarer som ellers ville gått til agn frigjøres for humant konsum, samt at forsyningen av høyverdig marin råvare fra dette fisket sikres.
Prosjektet vil definere et sortiment av attraktant-kilder som kan fungere alene eller i kombinasjon med hverandre. Ulike verktøy som HPLC-DAD MS, væske/væske-ekstraksjon samt headspace GCMS vil bli benyttet til å kartlegge frigivelse av hydrofobe og hydrofile luktkomponenter i vannfase, og kvantifisere de samme forbindelsene i attraktantkilden. Agn med med ulike attraktanter og konsentrasjoner av disse vil bli produsert i henhold til Ecobaits resepter og testes i fullskala i kommersielt fiske etter snøkrabbe. Under testfiske kommer teiner som egnes med Ecobait agn som annen hver enhet vekselvis med teiner som bruker normalt agn (referanseagn). De beste attraktkildene identifisert i forsøksfisket samt øvrige analyser og vurderinger vil danne grunnlag for utvikling av nye resepter der både enkeltattraktanter og attraktantkombinasjoner vil bli vurdert implementert. Sluttmålene er da å gjennomføre nytt testfiske og innhente tilstrekkelig datagrunnlag for å konkludere vedrørende hvilken attraktant eller hvilke attraktantkombinasjoner som er best egnet til gjentatt storskala teinefiske etter snøkrabbe.

Viktige milepæler og leveranser i prosjektet
1. Ferdig utviklet resept for bruk av minimum 3 attraktantkilder i produksjonsprosess for snøkrabbeagn.
2. Ferdig produsert agn basert på utvalgte attraktantkilder i kvanta tilstrekkelig for planlagt testfiske.
3. Stabil produksjon av agnmatriks med utvalgte attraktanter med neglisjerbare avvik mellom produksjonene hva gjelder fiskeegenskaper og kvalitetsparametere.
4. Oppnådd hovedmål: Å utvikle attraktant til teineagn for snøkrabbe, med fangsteffektivitet tilsvarende eller overstigende naturlige agn.

Prosjektorganisering
Ansvarsfordeling og synergi mellom partene hva gjelder kompetanse, ressurser og tilgjengelig infrastruktur blant deltagerne i prosjektet er som følger:
• Prosjekteier Ecobait AS har markedskunnskap og ansvar for utvelgelse av tilgjengelige attraktantkilder (ulike typer restråstoff) over sesong, samt for definisjon av prosessparametere og produksjonsteknologi.
• Polar Seafood Norway AS eier og driver tre aktive snøkrabbebåter som bedriver kommersielt snøkrabbefiske, og har høy kompetanse og stort erfaringsgrunnlag hva gjelder testing av alternative agntyper. Polar Seafood har ansvar for det praktiske testfiske og rapportering av fangstadata, og deltar i evaluering og utvalg av best egnede attraktanter / kombinasjoner for videre produksjon og kommersiell bruk.
• Analyseselskapet Eurofins AS har kritisk nødvendig analysekunnskap vedrørende råvarekvalitet, prosessparametere, og ferdig produkt. Eurofins vil være involvert i alle analyseaktiviteter og utvikling av kvalitetsprosedyrer, rammer og spesifikasjon for ulike attraktantkilder.
• Nofima AS vil gjennomføre kjemiske analyser av flyktige aromakomponenter fra ulike attraktanter og attraktantkilder. Faglig prosjektledelse er ved Dr. Øyvind Øverli, som har omfattende kompetanse innen prosjektledelse i samarbeid mellom industriell og akademisk sektor, bærekraftsarbeid, og forskning.
• PWC ved direktør Terje Bjerkan står for prosjektkontroll, beregninger av økonomisk ressursbruk, og rapportering.
​Formidling er via publisert sluttrapport FHF, samt via en populærvitenskaplig rapport til Fiskebåtredernes forbund (fiskebåt.no) og Fiskeribladet.
keyboard_arrow_up